37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 582 din 16.12.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 582 din 16.12.2019

17.12.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.1.9)
Se va păstra dreptul la facilitate în cazul în care a fost încheiat contractul de gaj obiectul căruia sînt mijloace fixe importate incluse în capitalul statutar, la importul cărora au fost acordate facilitățile vamale?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

(Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscal stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal nr. 145 din 26.02.2014).

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală mijloacele fixe menționate nu vor fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscal, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării.

În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declarației vamale, în cazul importul mijloace fixe acestora.

Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei TVA achitată pentru mijlocul fix înstrăinat şi este obligată să prezinte Declarația privind TVA.

Conform alin.(1) art.667 din Codul civil, gajul este dreptul real în al cărui temei titularul (creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanțelor sale garantate cu preferință faţă de ceilalţi creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist).

În conformitate cu prevederile art. 671 alin.(3) și (4) Codul civil, gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără deposedarea de ele.

Gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet.

Astfel, gajarea bunurilor, fără transmiterea dreptului de proprietate și/sau folosință în folosul creditorului gajist, nu restricționează aplicarea facilității menționate.

2. (28.16.6)    
Care este procedura stornării TVA în Registrul de evidență a livrărilor mărfurilor și serviciilor, în cazul în care, pentru livrarea mărfurilor plata nu a fost efectuată și, ulterior, printr-o hotărâre judecătorească datoria a fost declarată nerambursabilă?

Potrivit lit.b) art. 5 pct. 32) din Codul fiscal, datorie compromisă reprezintă creanţă care este nerambursabilă în cazul în care persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri. Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.

Stornarea TVA, se efectuează prin înscrierea în Registrul de evidență a livrărilor mărfurilor și serviciilor, sumelor respective cu semnul minus(-).

În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, dacă, după includerea în declarația privind TVA a sumei TVA calculate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislației, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la ajustarea sumei TVA calculate începând cu perioada fiscală în care s-a constatat datoria compromisă. Suma TVA care urmează a fi ajustată este egală cu suma TVA calculată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.

3. (28.15.82)
    Se eliberează oare factura fiscală în cazul rambursării datoriei în forma monetară?

Conform pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor:

a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;

b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut:

a) impozabile cu TVA;

b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

Ținînd cont de faptul că rambursarea împrumutului în forma monetară nu se regăsește în pct.3 al Instrucțiunii menționate, eliberarea facturii nu se efectuează.

În conformitate cu prevedere art.11 alin.(1) și (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor şi alte autorități publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8) aceluiași articol.

Așadar, entitatea poate utiliza formulare de documente primare aprobate de sine stătător care vor conține cel puțin elementele obligatorii menționate în alin.(7) din Legea menționată.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...