37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 570 din 10.12.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 570 din 10.12.2019

19.12.2019
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
  1. (29.1.6.1.38)

    Au oare obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit instituțiile de învățămînt publice și private?

În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită aprocesului de învăţămînt conform Codului educaţiei.

Totodată, pe lîngă desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei, instituțiile de învățămînt, atît publice cît și private, pot obține venituri și din desfășurarea altor activități, diferite de procesul de învățămînt, aferent cărora vor trebui sa își determine obligațiile fiscale.

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente,inclusiv cele specificate la art. 512 și 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declarația cuprivire la impozitul pe venit.

Astfel, reieșind dincele menționate, instituțiile de învățămînt atît publice cît și private au obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare).

De asemenea, menționămcă la completarea Declarației, instituția urmează să determine venitul scutitde impozit sub formă de facilitate fiscală prin completarea anexei 4D cu indicarea codului facilității ”4c” conform Nomenclatorului codurilor afferent facilităților fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10 octombrie 2012 (cu modificările și completările ulterioare) și respectiv reflectarea acestuia înDeclarație la rîndul 0902 ca venit scutit de impozitare.

Arhiva  

2. (29.1.1.24)

    Beneficiază de facilitatea acordată conform prevederilor art.513 din Codul fiscal agenții economici care prestează servicii de instruire tematică?

În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, tipurile instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu structura învăţămîntului sunt:

        a) instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie timpurie;

        b) instituţie de învăţămînt preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie;

        c) instituţie de învăţămînt primar – şcoală primară;

        d) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnaziu;

        e) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu;

        f) instituţie de învăţămînt general cu programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă);

        g) instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar – şcoală profesională;

        h) instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu;

        i) instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate – centru de excelenţă;

        j) instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală;

        k) instituţie de învăţămînt superior – universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.;

        l) instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă – institut;

        m) instituţie de învăţămînt extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv;

        n) instituţie de învăţămînt special – instituţie specială, şcoală auxiliară.

Conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Codul educației, în funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

        a) instituţie de învăţămînt publică;

        b) instituţie de învăţămînt privată.

Luînd în considerare cele expuse, prin procesul de învățămînt se va înțelege totalitatea activităților de instruire realizate conform planurilor educaționale elaborate și aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Activitățile realizate și serviciile prestate în afara planurilor educaționale nu vor cădea sub incidența prevederilor art. 513 din Codul fiscal.

În contextul celor expuse, agenții economici care prestează servicii de instruire tematică (ex.: cursuri de limbi străine, instruire auto etc.) nu vor fi în drept să beneficieze de prevederile art. 513 din Codul fiscal, și respectiv, își vor determina obligațiie fiscale privind impozitul pe venit conform modului general stabilit.

[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016]

3. (29.5.22)

    Cum urmează să impoziteze Organizația necomercială venitul obținut de la înstrăinarea unui imobil?

Organizațiie necomerciale sunt prevăzute la art.52 din Codul fiscal.

În baza prevederilor art.52 alin.(2) din Codul fiscal organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund condițiilor stabilite de alineatul menționat.

În cazul în care venitul obținut în urma înstrăinării bunului imobil va fi îndreptat pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statutul organizației sau în alt document de constituire, acest venit nu se va impozita.

Iar în cazul în care organizația va utiliza venitul obținut în urma înstrăinării bunului imobil în scopuri neprevăzute de statut, regulament sau alt document de constituire, în baza prevederilor art.52 alin.(7) din Cod, va fi obligată să calculeze și să achite impozit pe venit în modul general stabilit, conform cotelor specificate la art.15 lit.b) din suma utilizată contrar destinației.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...