37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 553 din 18.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 553 din 18.10.2018

22.10.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.2.3.57)

Există o limită de vârstă a persoanei întreținute, la aсordarea scutirii prevăzute de art.35 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări din Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare), persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art.35 din Codul fiscal , indiferent de vârsta acesteia.

Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana care va întruni cumulativ condițiile enumerate în articolul menționat, indiferent de vârsta acesteia. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

2. (29.2.3.55)

comasat cu 29.2.3.51

3. (29.2.3.40)

Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri de la munca desfășurată peste hotarele Republicii Moldova?

Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.

Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ cerinţele stipulate în art. 35 din Codul fiscal.

Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare).

Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile atît impozabile, cît şi neimpozabile, cu excepția sumei alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute, cu excepția alocațiilor menționate.

Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit de la activitatea desfășurată peste hotarele Republicii Moldova ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

4. (29.2.3.39)

Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri sub formă de bursă de peste hotarele Republicii Moldova?

Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.

Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ cerinţele stipulate în art. 35 din Codul fiscal.

Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare).

Potrivit pct. 34 din Regulamentul menţionat, în cazurile în care persoana întreţinută îşi face studiile la secția cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, în calitate de document serveşte certificatul care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).

Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută chiar şi în cazul în care aceasta îşi face studiile la o instituţie de învăţămînt ce se află peste hotarele Republicii Moldova, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt (cu confirmarea mărimii bursei).

Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile), cu excepția sumei alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute, cu excepția alocațiilor menționate.

Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit sub formă de bursă ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

5. (29.2.3.30)

6. (29.2.3.28)

Va solicita agentul economic de la angajat confirmarea scutirii pentru persoana întreținută, pe care o acordă, în legătura cu modificările efectuate la articolul 35 din Codul fiscal?

În cazul în care, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, angajatul va pierde sau va obține dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, aceasta va fi obligat să prezinte patronului o nouă cerere, care va conține informația actualizată vizavi de scutirile la care acesta are dreptul, prezentînd documentele justificative corespunzătoare.

Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul perioadei fiscale respective angajatul nu a depus cererea, acesta urmează să depunerea pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, și de sine stătător să determine obligațiile privind impozitul pe venit.

7. (29.2.3.25)

De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?

În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 32 al Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11.07.2018, în cazul scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile) atît din sursele aflate în Republica Moldova, cît şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.

Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile impozabile şi cele neimpozabile, obținute din surse aflate în Republica Moldova, cît şi din cele aflate în afara Republicii, cu excepția alocațiilor achitate persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

8. (29.2.3.24)

Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ți/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică - cetățean care va întruni cumulativ condițiile enumerate în articolul menționat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

9. (29.2.3.16)

Care sunt scutirile de care poate beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?

Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:

1.Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau personală majoră anuală în mărimea stabilită la acest articol.

2.Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, sau scutire suplimentară majoră în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.

3.Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea majoră, stabilită la acest articol. Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală în parte. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

10. (29.2.3.15)

Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secția cu frecvență a unei instituții de învățământ și, pe parcursul perioadei fiscale, obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută, dacă aceasta întrunește toate cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Astfel, reieșind din prevederile menționate, în cazul în care persoana întreținută obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

11. (29.2.3.13)

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreținute se acordă în condițiile respectării cerințelor de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Potrivit prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.

Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreținută în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale în cauză.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

12. (29.2.3.8)

Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute dacă aceștia își fac studiile peste hotarele Republicii Moldova?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 alin. (1) al Codului fiscal.

Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

De asemenea, conform art. 5 lit. a) pct. ii) din Codul fiscal, persoana fizică are statut de rezident inclusiv în cazul în care acesta se află la învățătură peste hotare.

Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014(cu modificările și completările ulterioare), documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreținută sunt:

- documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

- copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);

- copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);

- copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale (în cazul persoanei întreținute cu dizabilități).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

13. (29.2.3.6)

Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.

Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.

Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

  În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:

1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:

- copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau

- copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;

- certificatul de rezidenţă.

2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:

a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:

-copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);

- copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);

-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:

-copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;

-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

с) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:

-copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;

- copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

-copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;

d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:

-copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.

2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29 august 2014).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

14. (29.2.3.3)

În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul pentru veniturile sub formă de salariu.

Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv și scutirile la care are dreptul persoana fizică nu pot fi utilizate de către aceasta la momentul achitării veniturilor din dobînzi.

Totodată, deoarece reținerea din dobînzi nu este finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

15. (29.2.3.1)

Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.

Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.

Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

16. (29.2.1.3)

Care este regimul fiscal al cadourilor oferite în cadrul campaniilor promoționale persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.

Potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigule de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Fiecare plătitor de cîştiguri de la jocurile de noroc urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărimea stabilită în art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive.

Astfel, în cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, din acestea plătitorul de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit final în mărimea stabilită în art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, doar în partea ce depăşesc mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...