37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 542 din 12.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 542 din 12.10.2018

15.10.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.60)

Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă?

Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct. 5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale.

Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.

Astfel, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct.8) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale, pe faptul returului de marfa coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz.

2. (28.21.60)

Survine la subiectul impozabil obligația de ajustare a TVA la casarea mijloacelor fixe procurate în condiția în care la momentul procurării acestora, nu s-a atribuit TVA la deducere?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deșeuri și perisabilități naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(l) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Astfel, obligația de ajustare a TVA la casarea mijloacelor fixe procurate survine în condiția în care anterior a avut loc atribuirea la deducere a TVA în baza art.102 alin.(l) din Codul fiscal.

3. (28.23.38)

În baza cărui datele se întocmește Declarației privind TVA, de către subiectul impozabil?

Conform art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate.

Registrele de evidență a procurării și livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmite în termen de o lună de la încheierea perioadei fiscale privind TVA.

Astfel, conform prevederilor pct. 1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, declarația privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la ordinul menționat în baza datelor reflectate în Registrele de evidență a livrărilor și procurărilor.

4. (28.5.20)

Reprezintă obiect impozabil cu TVA serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, importul serviciilor în Republica Moldova reprezintă obiectul impozabil. În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.

În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).

Astfel, în cazul în care serviciile prestate de nerezident reprezintă servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor ele se califică parte a serviciilor în domeniul culturii, artei, științei, învățământului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, atunci potrivit prevederilor art.111 alin. (1) lit. c) liniuța a doua din Codul fiscal, locul livrării acestora se consideră locul prestării efective a serviciilor.

În contextul celor expuse, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acorda servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor unui rezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, importul și livrarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Astfel, serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident, reprezintă import de servicii care conform prevederilor art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

5. (28.5.19)

Ce reprezintă import de servicii?

În conformitate cu art. 93 pct.9) din Codul fiscal, prin import de servicii se înțelege prestarea de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

6. (28.2.10)

La ce dată, subiectului impozabil, care a suspendat activitatea, se restabilesc drepturile și obligațiile contribuabilului al TVA ?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.

7. (28.2.9)

Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează, iar perioada de suspendare a activității nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit. a) art. 112 din Codul fiscal. În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.

8. (28.2.8)

Ce data se consideră ca data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA al subiectul impozabil?

În conformitate cu art.113 alin.(4) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

Totodată, urmează de menționat că, conform art.113 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic. Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în temeiul alin.(2) lit. d) art.113 din Codul fiscal.

9. (28.12.12)

Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional?

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

10. (28.11.9)

Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate?

Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Totodată, trebuie de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 8 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică se/sau investițională pentru procurările de mărfuri se/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 se nr.2 la prezenta hotărâre, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate, se vor restitui acestora în baza facturilor fiscale și documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA pentru mărfurile și/sau serviciile procurate, prezentate împreună cu cererea de restituire la organul fiscal în a cărui rază se deservesc subiecții în cauză.

11. (28.11.8)

Apar obligații privind TVA, pentru contribuabil în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională?

Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit. c1) din Codul fiscal, livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională se scutește de TVA cu drept de deducere, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligație.

12. (28.11.7)

Se aplică TVA la importul de mărfuri și servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de asistență investițională?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Dat fiind faptul că, proiectele de asistență tehnică și de asistență investițională stabilite în anexa nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, importul de mărfuri și servicii destinate realizării acestor proiecte sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Astfel, reieșind din cele menționate, livrările de mărfuri și servicii atât în adresa beneficiarilor, cât și în adresa contractorilor, contractați de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și de asistență investițională și subcontractorilor acestora, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere, conform pct. 3 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...