37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 546 din 28.11.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 546 din 28.11.2019

29.11.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.5.21)

    Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizațiile sindicale?

Potrivit articolului 533 din Codul fiscal, organizaţiile sindicale şi patronale se scutesc de impozit pe venit.

Totodată, potrivit prevederilor art.83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

Prin urmare, organizațiile sindicale urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare).

La completarea Declarației, entitatea urmează să determine impozitul pe venit sub formă de facilitate fiscală prin completarea anexei 6D cu indicarea codului facilității ”6j” conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10 octombrie 2012 (cu modificările și completările ulterioare) și respectiv reflectarea acestuia în Declarație la rîndul 130 ca facilitate fiscală acordată din suma calculată a impozitului pe venit.

2. (29.5.20)

    Ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte Organizațiile Sindicale?

Conform prevederilor art.52 alin.(1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;

c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare; 

d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice; 

f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

Totodată, potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

Prin urmare, ținînd cont de faptul că organizațiile sindicale nu se regăsesc în art.52 din Codul fiscal, acestea urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare).

3. (29.5.19)

    Are dreptul organizația necomercială să acorde premii și/sau ajutoare materiale salariaților?

Art.52 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal stabilește ca cerință obligatorie pentru organizațiile necomerciale scutite de plata impozitului pe venit, ca în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire să fie indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale.

Potrivit art. 4 alin. (1) și alin.(4) din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, în sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia.

În conformitate cu art. 1651 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material în modul și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate și/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizația de concediu (art.117 din Codul muncii).

Prin urmare, plățile de stimulare sub formă de premii, precum și ajutorul material, prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate și/sau de actele normative în vigoare se consideră plăți salariale și nu se referă la prevederile art.52 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal.            

4. (29.5.18)

    Care sunt obligațiile organizaţiei necomerciale, în cazul în care aceasta a utilizat mijloacele primite din desemnarea procenuală contrar destinației?

Potrivit art. 52 alin. (8) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei.

Potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016, beneficiarii desemnării procentuale şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora poartă răspundere pentru:

1) utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament; şi

2) neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Totodată pct. 35 din Regulamentul menționat stabilește că răspunderea pentru faptele indicate la pct.34 din prezentul Regulament este aplicată prin:

1) amendă contravenţională potrivit art.298 alin.(41) din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;

2) restituirea de către beneficiar a sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament şi/sau neraportate potrivit pct.30 din prezentul Regulament;

3) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani.

Astfel, în cazul în care organizaţia necomercială a utilizat mijloacele primite din desemnarea procenuală contrar destinației, va restitui la buget suma utilizată contrar destinaţiei.

Totodată, organizaţiei necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora le poate fi aplicată amendă contravenţională potrivit art.298 alin.(41) din Codul contravenţional și poate fi exclusă de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani.

5. (29.2.3.63)

    Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care persoana întreținută este angajată și beneficiază de scutire personală?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.

Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal persoană întreţinută este persoana care întruneşte următoarele cerințe: 

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Astfel, în condițiile respectării cerinţelor indicate, persoana va avea dreptul la scutirea pentru persoana întreținută, realizarea acestui drept nefiind condiționată de neutilizarea, de către persoana întreținută, a scutirii personale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...