37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 539 din 17.10.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 539 din 17.10.2020

26.10.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.27.20)

    În urma completării declarației privind TVA de către subiecții impunerii în cadrul „e-Commerce VAT” care este procedura de generare a datelor pentru achitarea obligație fiscale constatate ?

În urma completării declarație în cabinetul electronic se va afișa Registrul declarațiilor. În cadrul acestei interfețe poate fi accesat butonului „Generarea datelor pentru achitare”.

Compartimentul ,,Generarea datelor pentru achitare” conține datele bancare unde urmează a fi virate mijloacele bănești la bugetul de stat al Republicii Moldova.

Contribuabilul selectează valuta în care se efectuează achitarea, după care se generează în mod automat datele bancare unde urmează a fi virate mijloacele bănești la bugetul de stat al Republicii Moldova. Achitarea se efectuează în lei moldovenești (MDL) sau în valută străină (EUR/USD). În scopul asigurării evidenței corecte a sumelor transferate în contul stingerii obligației aferente TVA contribuabilul nerezident e-VAT, în rubrica „Destinația plății”, în mod obligatoriu, va indica codul TVA obținut la înregistrarea în sistem.          

2. (28.27.19)

    În urma completării cererii de luare la evidență fiscală prin intermediul serviciului electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, agentul economic nerezident constată faptul necesității ajustării unor date din cerere. Care este procedura de perfectare a ajustărilor?

În cazul parvenirii unor modificări aferent datelor despre contribuabilul nerezident subiect al impunerii în cadrul „e-Commerce VAT” sau datelor despre persoanele autorizate, acestea se vor ajusta din compartimentul „Profil” în cadrul cabinetului său electronic, prin opțiunile din compartimentul „Date despre companie” sau „Date despre persoana autorizată”.

Din compartimentul „Date despre companie” se modifică datele declarate în Cererea de luare la evidență fiscală, cu excepția compartimentelor „numărul de înregistrare atribuit în țara de origine, țara în care a fost înregistrat și a numărului de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA”.

3. (28.27.18)

    Prin ce act normativ este aprobat formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului?

Formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului este aprobat prin Ordinul Serviciului fiscal de Stat nr. nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor

4. (28.27.17)

    Agentul economic nerezident prestează servicii de intermediere în achitările efectuate prin internet de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova pentru serviciile electronice beneficiate de la alți nerezidenți. Reprezintă acest agent economic subiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.94 lit.d) din Codul fiscal subiecți ai impunerii cu Taxa pe Valoarea Adăugată în Republica Moldova care urmează să se înregistreze utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md sunt agenții economici nerezidenți, care nu dețin formă organizatorico-juridică în Republica Moldova, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, a serviciilor beneficiate prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți, locul livrării cărora se consideră a fi Republica Moldova.

5. (28.27.16)

    Care este procedura de corectare a obligațiilor fiscale la compartimentul TVA declarate anterior prin Declarațiile privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” în cazul identificării declarării neveridice a cuantumului obligațiilor?

În conformitate cu pct.5 din Modul de completare a declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.12 din 14 ianuarie 2020 la identificarea de către entitatea nerezidentă în Declarația prezentată Serviciului Fiscal de Stat pentru perioadele fiscale anterioare a unor omisiuni, greșeli sau a datelor neveridice, ce au condiționat diminuarea sumei impozitului spre plată sau supraplata lui la buget, entitatea nerezidentă reflectă ajustările necesare în boxa 5 compartimentul 2 a Declarației care se prezintă pentru perioada fiscală curentă.      

6. (28.27.15)

    Poate fi prezentată Declarația privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” aferent serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal pentru perioadele fiscale în care ei nu dețineau statut de plătitor a TVA?

În conformitate cu articolul 1121 alin.(1) nerezidentul care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător sau prin intermediul căruia are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător a serviciilor de care beneficiază prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți se consideră înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. din ziua în care i-a fost atribuit codul fiscal în conformitate cu art.163 alin.(71).

Totodată, conform art.163 alin.(71) nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător urmează să depună cererea prin intermediul serviciului electronic pus la dispoziție de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul primei perioade fiscale în care survine obligația de calculare şi achitare a TVA, până la prezentarea declarației.

Astfel, în condiția în care pentru perioadele fiscale în care nerezidentul nu deținea cod fiscal, atribuit de autoritatea fiscală din Republica Moldova, dar a obținut venituri de la persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova pentru serviciile prestate prin intermediul rețelelor electronice, specificate la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, el urmează să prezente declarația TVA pentru perioadele fiscale anterioare, în care survine obligația de calculare şi achitare a TVA.

7. (28.27.14)

    De către cine se efectuează achitarea TVA pentru serviciile prestate de către nerezident în cazul în care serviciul a fost contractat de către o persoană cu statut de persoană fizică cetățean în scopul desfășurării activității de întreprinzător în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație, achitarea fiind efectuată din numele subiectului înregistrat în una din formele menționate?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) din Codul fiscal, serviciile prestate prin rețelele informaționale de telecomunicații, inclusiv prin rețeaua internet, în mod automatizat, cu utilizarea tehnologiilor informaționale prestate de către nerezident care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova constituie obiect al impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”.

Reieșind din faptul că serviciile prestate de către nerezident în cadrul „e-Commerce VAT” au fost contractate de către un cetățean al Republicii Moldova cu statut de persoană fizică, obligația aferentă TVA în cadrul acestei tranzacții urmează a fi onorată de către agentul economic nerezident prestator de servicii și impozitul urmează a fi inclus în prețul final achitat de către agentul economic rezident beneficiar, cu reflectarea acestor date în documentele ce confirmă achitarea acestor servicii.

Totodată, ținând cont de neadmiterea impunerii multiple (duble) a aceluiași obiect al impunerii (livrarea de către nerezident și importul de către rezident a serviciilor menționate) în condițiile în care TVA a fost aplicată de către nerezident și reflectat în componența prețului, la subiectul înregistrat în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație lipsește obligația achitării TVA la import de servicii.

8. (28.27.13)

    Persoana fizică se loghează pe site-ul administrat de către nerezident utilizând autentificarea prin intermediul telefonului mobil cu prefixul Republicii Moldova şi beneficiază de serviciile acestui nerezident prin intermediul acestui dispozitiv electronic . Achitările aferente acestor procurări se efectuează cu cardul eliberat de către o instituție financiară înregistrată într-o țară terță. Cum în această situație urmează a fi apreciat locul aflării persoanei fizice ce beneficiază de serviciile subiectului impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.111 alin.(5) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11), prestate de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, se consideră Republica Moldova dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) reședința persoanei fizice este în Republica Moldova;

b) sediul instituției financiare în care este deschis contul utilizat pentru achitarea serviciilor sau sediul operatorului de mijloace financiare electronice, prin intermediul căruia are loc achitarea, este în Republica Moldova;

c) adresa în rețea (IP) a dispozitivului utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor este în Republica Moldova;

d) prefixul telefonic de țară utilizat pentru procurarea sau achitarea serviciilor este atribuit Republicii Moldova.

Prin urmare, reieșind din faptul că dispozitivului (telefonul mobil) utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor deține prefixul telefonic şi adresa în rețea (IP) al Republica Moldova, locul livrării a serviciilor în cauză se consideră a fi Republica Moldova.

9. (28.27.12)

Cum poate fi apreciat locul aflării persoanei fizice ce beneficiază de servicii, prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, de la nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art.111 alin.(5) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11), prestate de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, se consideră Republica Moldova dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) reședința persoanei fizice este în Republica Moldova;

b) sediul instituției financiare în care este deschis contul utilizat pentru achitarea serviciilor sau sediul operatorului de mijloace financiare electronice, prin intermediul căruia are loc achitarea, este în Republica Moldova;

c) adresa în rețea (IP) a dispozitivului utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor este în Republica Moldova;

d) prefixul telefonic de tara utilizat pentru procurarea sau achitarea serviciilor este atribuit Republicii Moldova.

10. (28.27.11)

     Cum poate fi determinat statutul cumpărătorului (persoană fizică sau juridică) a serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către agentul economic nerezident, care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova?

Statutul de persoană fizică sau juridică poate fi indicat de către beneficiarul serviciilor în cadrul completării datelor personale la înregistrarea acestuia pe portalul agentului economic nerezident sau în cadrul completării datelor în vederea încheierii acordului bilateral de prestare a serviciilor specificate în art.95 alin.(11) din Codul fiscal.

11. (28.27.10)

    Care este termenul și modul achitare a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.115 alin.(3) din Codul fiscal pentru fiecare perioadă fiscală, subiecții impozabili nerezidenți care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, care prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice şi obțin venituri de la persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător a serviciilor de care beneficiază prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți trebuie să verse la buget suma TVA, în una dintre valutele MDL/USD/EUR, cel târziu la data stabilită pentru prezentarea declarației pe această perioadă.

12. (28.27.9)

    Care este termenul și modul de declarare a obligațiilor aferente TVA de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova (B2C)?

În conformitate cu prevederile art.115 alin.(12) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte declarația privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală în care au avut loc operațiuni impozabile.

Declarația privind TVA se întocmește conform formularului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.12 din 14.01.2020 și se prezintă în mod obligatoriu, prin metode automatizate de raportare electronică prin intermediul cabinetului electronic al contribuabilului în termen de până la data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

13. (28.27.8)

    Care este perioada fiscală a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?

Potrivit prevederilor art.114 alin.(11) din Codul fiscal, perioada fiscală privind TVA pentru subiecții impozabili cu TVA nerezidenți constituie trimestrul calendaristic.

14. (28.27.7)

    Cum se determină valoarea impozabilă a livrării impozabile în cadrul „e-Commerce VAT”?

Valoarea impozabilă a serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către subiecții impozabili cu TVA nerezidenți reprezintă valoarea achitată de către cumpărători (fără T.V.A.).

Mărimea taxei pe valoarea adăugată se include în preț și cota ei constituie 16,67%.

15. (28.27.6)

    Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de acordare prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, fără descărcarea lor, care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.95.alin.(11) lit. a) și k) din categoria obiectelor impozabile cu TVA fac parte:

- acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date prin rețeaua internet, inclusiv prin oferirea accesului la distanță la acestea, de asemenea a dreptului de upgrade şi de extindere a posibilităților funcționale ale acestora;

- acordarea prin rețeaua internet a drepturilor de utilizare a cărților (edițiilor) electronice şi a altor publicații electronice, a materialelor informaționale, pentru instruire, a prezentărilor grafice, a pieselor muzicale cu text sau fără text, a pieselor audiovizuale, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la acestea pentru vizualizare sau ascultare.

Astfel, acordarea prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, chiar fără a fi ele descărcate, beneficiarilor cetățeni ai Republicii Moldova, reprezintă obiect impozabil cu TVA la prestarea de către agenții economici nerezidenți ce nu dețin o formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova.

16. (28.27.5)

    Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de vizionare a filmelor şi programelor TV sau descărcarea contentului audio-vizual care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.95 alin.(11) lit.k), lit.o) și lit.p) din Codul fiscal, acordarea prin rețeaua internet a drepturilor de utilizare a pieselor muzicale cu text sau fără text, a pieselor audiovizuale, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la acestea pentru vizualizare sau ascultare; transmisia digitală de programe radio sau TV şi acordarea accesului la contentul audio-vizual de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova prestează aceste servicii cetățenilor Republicii Moldova constituie obiectul al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”.

17. (28.27.4)

    Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de publicitate, acordate cetățenilor Republicii Moldova intermediul rețelelor de socializare, dacă conținutul publicității poartă caracter comercial?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) lit.b) din Codul fiscal, acordarea cetățenilor Republicii Moldova (B2C) a serviciilor de publicitate în rețeaua Internet, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua Internet, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua Internet de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”.

În acest sens în scopul aplicării TVA, primordial este statutul beneficiarului și tipul serviciului prestat nu și caracterul conținutului publicității plasate.

18. (28.27.3)

    Constituie obiectul al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” accesarea online a jocurilor cu procurarea upgrade-urilor și lărgirea posibilităților funcționale a jocurilor efectuate contra plată de către persoanele fizice din Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal, prestarea în adresa cetățenilor Republicii Moldova de către nerezident care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, a serviciilor în domeniul acordării dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv și jocuri pentru calculatoare), bazelor de date prin rețeaua Internet, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la ele, precum și upgrade-ul lor și lărgirea posibilităților funcționale constituie obiectul al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”.

19. (28.27.2)

    Pentru care servicii electronice se aplică TVA de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova ?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) din Codul fiscal, serviciile electronice prestate de către nerezident care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova pentru care se prevede aplicarea TVA se consideră serviciile prestate prin rețelele informaționale de telecomunicații, inclusiv prin rețeaua web mondială Internet, automatizat, cu utilizarea tehnologiilor informaționale, și anume:

a) acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv și jocuri pentru calculatoare), bazelor de date prin rețeaua Internet, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la ele, precum și upgrade-ul lor și lărgirea posibilităților funcționale;

b) acordarea serviciilor de publicitate în rețeaua Internet, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua Internet, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua Internet;

c) acordarea serviciilor de plasare a ofertelor privind procurarea (comercializarea) mărfurilor (servicii, lucrări), drepturilor patrimoniale în rețeaua Internet;

d) prestarea prin rețeaua Internet a serviciilor privind acordarea posibilităților tehnice, organizaționale, informaționale și altora, efectuate cu utilizarea tehnologiilor și sistemelor informaționale, pentru stabilirea contactelor și încheierea tranzacțiilor între vânzători și cumpărători (inclusiv acordarea spațiilor de comerț, ce funcționează în rețeaua Internet în regim on-line, pe care cumpărătorii potențiali propun prețul său prin intermediul procedurii automatizate și părțile se notifică privind comercializarea prin mesajul remis ce se formează automatizat);

e) asigurarea și/sau susținerea existenței comerciale sau personale în rețeaua Internet, susținerea resurselor informaționale a utilizatorilor (site-urilor și sau paginilor din rețeaua Internet), asigurarea accesului la ele a altor utilizatori ai rețelei, acordarea utilizatorilor a posibilităților de modificare a lor;

f) stocarea și prelucrarea informației cu condiția că persoana ce acordă această informație, are acces la ea prin rețeaua Internet;

g) acordarea în regim on-line a puterii computaționale pentru plasarea informației în sistemele informaționale;

h) acordarea domain-urilor, prestarea serviciilor de hosting;

i) prestarea serviciilor de administrare a sistemelor informaționale, site-urilor în rețeaua Internet;

j) prestarea serviciilor, acordate în mod automatizat prin rețeaua Internet la introducerea datelor de către cumpărătorul serviciilor, prestarea serviciilor de căutare, selectare și sortare a datelor la cerere, acordarea acestor date utilizatorilor prin rețelele informaționale și de telecomunicații (în special rapoarte de la burse în timp real, traducerea automata în timp real);

k) acordarea prin rețeaua Internet a drepturilor de utilizare a cărților (edițiilor) electronice și altor publicații electronice, materialelor informaționale, de învățământ, prezentărilor grafice, pieselor muzicale cu text sau fără text, pieselor audiovizuale, inclusiv și prin acordarea accesului la distanță la ele pentru vizualizare sau ascultare;

l) prestarea serviciilor de căutare și/sau acordare beneficiarului a informației privind cumpărătorii potențiali;

m) acordarea accesului la sistemele de căutare în rețeaua Internet;

n) ducerea statisticii pe site-urile din rețeaua Internet;

o) transmisia digitală de programe radio sau TV;

p) acordarea accesului la contentul audio-vizual.

20. (28.27.1)

    Cine sunt subiecții impunerii cu TVA care urmează să se înregistreze, utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md ?

Potrivit prevederilor art.94 lit.d) din Codul fiscal subiecți ai impunerii cu Taxa pe Valoarea Adăugată în Republica Moldova care urmează să se înregistreze utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md sunt :

- Agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova (B2C), livrate prin intermediul rețelelor electronice.

- Agenții economici nerezidenți, care nu dețin formă organizatorico-juridică în Republica Moldova, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, a serviciilor beneficiate prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți, locul livrării cărora se consideră a fi Republica Moldova.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...