37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 53 din 28.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 53 din 28.01.2020

30.01.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.18.9)

    Ce regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA fără drept de deducere conform art.103 din Codul fiscal, efectuate în circumstanțele stabilite la art.104 din Codul fiscal?

Articolul 103 din Codul fiscal, conține prevederi privind categoriile de livrări de mărfuri și servicii pentru care se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere.

Totodată, regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii care sînt scutite de TVA fără drept de deducere conform articolului menționat, urmează a fi examinat și stabilit prin prisma tuturor circumstanțelor specifice în care acestea se realizează.

Astfel, în cazul în care livrările de mărfuri și servicii prevăzute la art.103 din Codul fiscal, (de exemplu: producția de carte și publicațiile periodice, lucrările de construcție și montaj al parcurilor eoliene, etc.) se realizează în circumstanțele stabilite la art.104 din Codul fiscal, (de exemplu: livrări destinate proiectelor de asistență tehnică sau investițională, livrări în zona economică liberă, etc.), regimul fiscal al TVA aplicat livrărilor respective urmează a fi cel scutit de TVA cu drept de deducere.

Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.09/3-13/14 din 20.01.2020) 

2. (35.1.21)

    Poate aplica subiectul impozabil, pentru livrarea serviciilor, semnătura electronică avansată, pe facturile fiscale întocmite electronic și eliberate pe suport de hîrtie?

Potrivit articolului 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Conform art.11 alin. (5) și (6) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeași putere juridică.

În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie.

Totodată, potrivit art. 13 alin.(1) din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91/2014, documentul electronic semnat cu semnătura electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătura olografă.

În aceeași ordine de idei, art.5 alin.(2) din Legea nr.91/2014, specifică că semnătura electronică avansată calificată are aceiași valoare juridică ca și semnătura ologafă.

Conform anexei nr.2 pct.13 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, la livrarea serviciilor, semnătura și aplicarea ștampilei beneficiarului pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii fiscale a beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile și costurile, semnătura persoanei responsabile și, după caz, aplicarea ștampilei acestuia este obligatorie.

Astfel, în cazul respectării prevederilor legale menționate supra, facturile fiscale întocmite electronic pentru livrarea serviciilor, cu aplicarea semnăturii electronice avansate, eliberate pe suport de hîrtie, nu contravine prevederilor legale. Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.09/3-06/16 din 21.01.2020)

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...