37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 518 din 06.10.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 518 din 06.10.2020

07.10.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (40.3.19)

     Subiect înregistrat ca plătitor a TVA beneficiază de restituirea TVA în baza livrărilor scutite cu drept de deducere, precum și de rambursarea TVA conform Programului de rambursare. Valoarea TVA în temeiul art.101 din Codul fiscal depășește suma reflectată în boxa 21 declarației TVA pentru luna decembrie 2019.

Este în drept subiectul impozabil să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare în acest сaz?

Potrivit prevederilor pct.2 al Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, beneficierea de rambursarea TVA nu limitează dreptul la solicitarea şi beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal şi ale Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

Totodată, conform pct.4 din Regulamentul menționat, cererea de rambursare este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil solicitant întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019;

2) în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;

3) a prezentat Declaraţia privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;

4) a prezentat Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare forma IPC18 ) pentru luna februarie 2020, în cazul solicitării ramburării TVA pentru perioadele mai – iunie 2020;

5) a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

6) - în cazul producătorilor agricoli afectaţi de calamităţile naturale - a calculat şi declarat impozitul pe venit, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

- în cazul solicitanţilor alţii decât producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale - a achitat impozitul pe venit, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat (în continuare impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii) pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

7) pentru producătorii agricoli afectaţi de calamități naturale - a prezentat darea de seamă BIJ 17 în care a reflectat impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă pentru anul 2020.

Reieșind din prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr.60/2020, precum și pct.17 din Regulament, TVA spre deducere în perioada ulterioară conform boxei 21 a declarației TVA pentru luna decembrie 2019, reprezintă un indicator care participă la determinarea cuantumului impozitului spre rambursare care nu poate depăși cumulativ această valoare pentru întreaga perioadă a Programului de rambursare.

În acest sens, beneficierea de restituirea TVA pentru perioadele începînd cu luna decembrie 2019 conform prevederilor Codului fiscal, cu mărimea căreia se micșorează TVA spre deducere, nu restricționează solicitantul în dreptul la solicitarea rambursării TVA conform Programului de rambursare.

La rîndul său, la examinarea cererii de rambursare a TVA urmează a fi îndeplinite cumulativ condițiile enunțate la pct.5 din Regulament, și anume:

1) în ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea se înregistrează TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară;

2) suma spre rambursare este în limita valorii minime stabilite conform punctului 17 şi cumulativ pe perioada de rambursare a TVA nu depăşeşte suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

2. (40.3.18)

    Depășirea aferent cărei perioade participă la determinarea sumei TVA pasibile rambursării în cazul în care subiectul impozabil solicită rambursarea TVA pentru mai multe perioade fiscale din perioada Programului de rambursare?

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) al din Legea nr.60/2020 la aprecierea sumei TVA spre rambursare participă suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA.

La rîndul său capitolul IV ”Determinarea sumei TVA spre rambursare” din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, și în special pct.17 subpct.1) specifică că la stabilirea sumei TVA spre rambursare urmează a fi determinată suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA, pentru care se solicită rambursarea.

Astfel, la solicitarea rambursării TVA conform Programului de rambursare pentru mai multe perioade fiscale, la aprecierea sumei TVA pasibile rambursării, se va lua în calcul valoarea TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, înregistrată în boxa 21 a Declarației prezentată pentru ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea, iar TVA specificată în boxele 21 a declarațiilor pentru perioadele fiscale anterioare nu au impact asupra determinării valorii spre TVA spre rambursare.

3. (40.3.17)

     Este în drept subiectul impozabil cu TVA să solicite rambursarea TVA suplimentară pentru perioadele fiscale din Programul de rambursare a TVA, pentru care anterior a fost acordată rambursarea TVA în mărime parțială?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 termenul de solicitare a rambursării TVA este reglementat de prevederile art.266 din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Conform art.266 alin.(1) din Codul fiscal cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

Totodată, prevederile Regulamentului nu conțin norme ce ar limita subiecții rambursării în dreptul la rambursarea TVA în mărime integrală sau parțială.

Astfel, subiecții impozabili cu TVA sînt în drept să solicite rambursarea suplimentară a TVA conform Programului de rambursare pentru perioadele fiscale pentru care anterior au beneficiat de rambursarea parțială a TVA.

În vederea asigurării aprecierii corecte a sumei suplimentare pentru rambursare, suma cumulativă a rambursării TVA solicitată pentru perioada rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv), nu poate depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019 (pct.18 din Regulament).

Pe lîngă aceasta, în vederea asigurării aprecierii corecte a sumei suplimentare pentru subvenționare, cererea depusă urmează a fi însoțită de o scrisoare în care să fie specificată informația privind:

 - suma rambursării solicitată suplimentar;

 - suma rambursării anterioare pentru perioada pentru care se solicită acordarea suplimentară a rambursării;

 - data și numărul cererii de rambursare inițiale;

 - numărul și data Deciziei de acordare a rambursării pe marginea cererii de rambursare inițiale.

Cererea de rambursare suplimentară se examinează în același termen și mod stabilit pentru examinarea cererii inițiale.

4. (40.3.16)

    Sînt în drept subiecții impozabili cu TVA să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, instituit prin Legea nr.60/2020, dacă în careva din perioadele ulterioare perioadei decembrie 2019 au înregistrat TVA spre plată la buget (conform boxei 19 a declarației TVA) sau TVA spre deducere pentru perioada ulterioară a constituit „zero” lei?”

În conformitate cu pct.5 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, subiectul impozabil are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA, indiferent de faptul dacă în careva din aceste perioade fiscale a înregistrat TVA spre achitare la buget, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

1) în ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea se înregistrează TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară;

2) suma spre rambursare este în limita valorii minime stabilite conform punctului 17 şi cumulativ pe perioada de rambursare a TVA nu depăşeşte suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

Astfel, la îndeplinirea condițiilor enunțate mai sus subiecții impozabili își pot exercita dreptul la rambursarea TVA, chiar dacă în careva perioadă fiscală au înregistrat, conform boxei 19 din declarația TVA, obligație spre plată la buget, sau suma aferentă boxei 21 ”TVA spre deducere în perioada ulterioară” a constituit ”zero” lei.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...