37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 514 din 29.09.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 514 din 29.09.2018

03.10.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.1.26)
    Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente contractului de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin.(5) din Codul fiscalь veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a).

Menţionăm de asemenea că, potrivit prevederilor alin.(1) al aceluiaşi articol, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

Modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se reglementează prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014.

Conform pct.3 subpct.2) din Regulamentul menţionat, obiect al impunerii pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări constituie venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul acestea.

Pct.50 al Regulamentului menţionat stabileşte că în cazul în care serviciile sînt prestate de către persoana fizică în baza unei convenţii civile, fără a fi încheiat cu angajatorul un contract individual de muncă, plăţile achitate acesteia se consideră plăţi salariale, din care se reţine impozitul pe venit conform art.88 din Codul fiscal şi cotelor stabilite la art. 15 lit.a) din Cod, fără a fi divizat la numărul de luni în care se achită pentru serviciile respective.

Astfel, la achitarea în folosul persoanei fizice pentru serviciile prestate, urmează să reţină un impozit în mărimea stabilită la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. Reţinerea impozitului se va face din fiecare plată efectuată conform contractului civil încheiat.

Această modalitate se aplică şi în cazul în care entitatea efectuează mai multe plăţi în aceeaşi lună, sau luni diferite. În cazul în care entitatea efectuează plăţi unei persoane contractante pe parcursul anului prin mai multe contracte civile reţinerea impozitului se efectuează cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal separat pentru fiecare contract civil.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

2. (29.1.7.1.17) .

Arhiva

    Sunt în drept persoanele, care acordă servicii unui agent economic, în baza unui contract de prestări servicii, să solicite angajatorului să rețină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul pe venit la cota maximă?

Conform prevederilor art. 88 alin. (6) din Codul fiscal și pct.37 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, persoanele fizice, care nu practică activitate de întreprinzător și prestează servicii și/sau lucrări au dreptul să solicite ca patronul să reţină din plăţile achitate în folosul acestora impozitul la cota maximă stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Această cerinţă trebuie să fie confirmată prin cererea persoanelor fizice menționate înaintată patronului în formă arbitrară, în care se va solicita reținerea impozitului pe venit la cota maximă.

3. (29.1.7.1.14) întrebarea este transferată la nr. 36.1.1.7.

Arhiva

    Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul achitării remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Astfel, în cazul achitării remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale, menționăm că plățile date nu cad sub incidența drepturilor şi veniturilor, din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, prin urmare acestea constituie baza de calcul.

4. (29.1.7.1.13) întrebarea este transferată la nr. 36.1.1.6.

Arhiva

    Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării premiilor în formă monetară, sau în formă nemonetară în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe în legătură cu ziua profesională a entității și cu ocazia desfășurării concursului raional?

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Totodată, potrivit prevederilor pct.11 din Anexa nr. 3 ”Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, sumele ce se constituie din valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la principalul loc de muncă, precum şi sumele ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii, constituie tipuri de drepturi și venituri din care nu se calculează primele nominalizate.

Prin urmare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare din primele acordate în formă monetară în folosul persoanelor angajate la principalul loc de muncă în legătură cu ziua profesională a entității, precum și din primele acordate în formă monetară și în formă nemonetară în folosul persoanelor angajate la principalul loc de muncă primite la concursuri și competiții, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, în celelalte cazuri, acestea constituie baza de calcul pentru primele menționate.

5. (29.1.7.1.12)
    Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul angajaților a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

Totodată, potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Astfel, în cazul achitării în folosul angajaților și a persoanelor angajate prin cumul a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale, plățile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

6. (29.1.7.1.10)
    Urmează oare de a fi reținut la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor angajate prin cumul a primelor în formă monetară, precum și primelor în formă nemonetară de ziua profesională a entității?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

Totodată, potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a).

De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. c) din Codul fiscal, primele și alte retribuții similare care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile.

Astfel, în cazul acordării de ziua profesională a primelor în formă monetară, precum și primelor în formă nemonetară în folosul angajaților și persoanelor angajate prin cumul, primele date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

7. (29.1.7.1.3)
    Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată, la acordarea cadourilor în legătură cu sărbatoare?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile.

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă, în mărimea stabilită la articolul menționat.

Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislaţia în vigoare, sunt acordate cadouri cu titlul de donaţie, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

Notă: Vă atragem catenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...