37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 460 din 10.09.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 460 din 10.09.2018

12.09.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.9.15)
    Cum urmează să ducă evidența vânzărilor și procurărilor persoanele care desfășoară activitate independentă?

La efectuarea decontărilor în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sunt obligate să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente înregistrează vînzările şi procurările în Registrul-jurnal de vînzări şi procurări (pct.12 Indicaţii metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobate prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017).

La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente trebuie să respecte următoarele cerinţe:

1) Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepţia cazului prevăzut la subpct.7);
2) filele Registrului-jurnal pe suport de hîrtie se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente;
3) înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
4) vînzările şi procurările în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
5) în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările şi procurările legate de activitatea independentă;
6) sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei fiscale de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei fiscale de gestiune;
7) dacă la sfîrşitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor şi procurărilor anului de gestiune imediat următor.

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal, Registrele MCC, copia borderoului şi documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 4 ani.

2. (29.2.9.14)
    Are obligația, persoana fizică care desfășoară activitate independentă, să achite primele de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Potrivit punctului 3 din anexa nr.2 la Legea 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

3. (29.2.9.13)
    Este obligată persoana fizică care desfășoară activitate independentă să se asigure social?

Articolul 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanele autorizate să desfășoare activitate independentă, şi conform punctului 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017 „persoane fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul” sunt specificate ca categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, acestea urmând să se asigure obligatoriu pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8424 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 (702 lei) lunar.

4. (29.2.9.7)
    Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.

De asemenea, potrivit pct. 1 din Instrucţiunea de completare a borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobată prin anexa nr.8 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.

Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

Borderoul poate fi prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat.

5. (29.2.9.4)
    Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?

În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc:

 

a) copia buletinului de identitate;
b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
d) cartea tehnică;
e) registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
f) registrul MCC;
g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz);
i) înştiinţare de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării.
j) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.

Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...