37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 454 din 06.09.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 454 din 06.09.2018

10.09.2018
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (5.8.10)
    Conform cărui formular şi în ce termen persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător prezintă obligații fiscale calculate la impozitul pe bunurile imobiliare?

Obligații fiscale calculate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar se reflectă de către gospodăriile țărănești (de fermier) şi întreprinzătorii individuali, al căror număr mediu anual de salariați pe parcursul perioadei fiscale:

- nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, conform Dării de seamă fiscală unificată (Declaraţie). În același termen se achită impozitul pe bunurile imobiliare.

- depășește 3 unităţi şi/sau care sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A., anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a anului fiscal în curs, conform Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17). În aceste cazuri se achită impozitul pe bunurile imobiliare, în părţi egale, nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, cu achitarea impozitului pe bunurile imobiliare în același termen.

2. (5.6.9)
    Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor în rază de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.

Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se remit de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, pînă la data de 15 iunie a anului în curs.

Pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se expediază cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

3. (5.6.8)
    Cine calculează impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării care aparțin gospodăriilor țărănești (de fermier)?

Suma anuală a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, care aparţin gospodăriilor țărănești (de fermier), se calculează cu perfectarea avizului de plată de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor, conform prevederilor Instrucțiunii privind modul de calculare, evidență şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei aprobate prin la Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003.

4. (5.6.7)
    Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective pentru:

- terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, care la situația din 1 ianuarie a anului fiscal în curs sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;

- clădirile și construcțiile şi alte obiecte ale impunerii, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.

5. (5.4.2.2)
    Care este baza impozabilă pentru bunurile imobiliare şi terenurile care nu au fost evaluate în scopul impozitării?

Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impunerii, pentru toţii subiecţii impunerii baza impozabilă constituie suprafața terenurilor.

Pentru clădirile, construcţiile şi alte obiecte ale impunerii, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor baza impozabilă constituie:

- persoanelor juridice, persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului, inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora;

- persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător – costul determinat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.

6. (6.2.1.9)
    Este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului reprezentanța companiei străine (nerezident)?

În conformitate cu art. 290 lit. a) al Codului fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

Baza impozabilă, potrivit lit. a) col.2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal, constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor țărănești (de fermier) -fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor țărănești (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției.

Respectiv, nerezidentul care desfășoară, integral sau parțial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent şi întrunește criteriile de reprezentanță permanentă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 15) din Codul fiscal, apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul în care dispune de bază impozabilă conform lit. a) col. 2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal.

Nerezidentul care desfășoară genuri de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter în Republica Moldova, în lipsa criteriilor de reprezentanță permanentă, şi corespunde art. 5 pct. 20) din Codul fiscal, nu apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

7. (5.8.4)
    Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) se prezintă anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (forma ISCITL 19) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului, următor celui de gestiune (Ordinul SFS nr. 376 din 10.07.2018// MO, nr. 267-275/1153 din 20.07.2018)

8. (5.8.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.). (Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017//MO nr. 162-170/991 din 26.05.2017).

Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) se prezintă de către întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.

Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (forma ISCITL 19) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (Ordinul SFS nr. 376 din 10.07.2018// MO, nr. 267-275/1153 din 20.07.2018).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...