37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 412 din 13.08.2018

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 412 din 13.08.2018

14.08.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (37.29)
    Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17). Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de angajatorii menționați, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC18) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat.

Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art.372 alin.(2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

2. (37.28)
    Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației au dreptul la deducerea cheltuielilor?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (conform art.369 alin.(1) din Codul fiscal).

Totodată, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform modului prevăzut în titlul II al Codului fiscal. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite (art. 376 alin. (1) din Codul fiscal).

Concomitent, odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art.32 din Codul fiscal.

Respectiv, în scopul aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează să efectueze ajustarea veniturilor și cheltuielilor. Totodată, documentarea operațiunilor economice urmează a fi realizată conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul contabilității.

3. (37.27)
    Angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației au obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15)?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.

De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET 15) se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) din Codul fiscal.

Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).

De asemenea, conform art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 și 35.

Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art.33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). (art.377 alin.(2) din Codul fiscal)

Astfel, pentru veniturile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15).

Obligația completări și prezentării Formularului CET 15 pentru angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației va surveni doar pentru alte venituri impozabile decât cele salariale asupra cărora se extinde impozitul unic, dacă se întrunesc condițiile specificate supra, fără dreptul la scutiri și deduceri.

4. (37.26)
    Este obligată Administrația parcului să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informații privind înregistrarea companiilor ca rezidenți ale parcului pentru tehnologia informației?

Potrivit pct.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr.1144 din 20.12.2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administrația prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului. După informarea tuturor organelor indicate mai sus, Administrația este obligată să informeze în scris rezidentul cu anexarea dovezilor de expediere a informației către autoritățile respective.

5. (37.25)
    În cazul în care persoana juridică a devenit rezident al parcului tehnologiilor informaționale în luna mai, care va fi modul de impozitare a avansului primit de către angajați în luna mai pentru lucrul ce va fi prestat în luna iunie?

Conform prevederilor art.375 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.

6. (37.24)
    Ce rapoarte și dări de seamă urmează a fi prezentate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale:

a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017;

b) Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017;

c) Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat nr.126 din 04.10.2017;

d) Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017.

Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

7. (37.23)
    Care este modul de impozitare a persoanei fizice nerezidente, angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației, în cazul în care acesta nu prestează munca pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art. 46 alin. (9) din Codul muncii, parte a contractului individual de muncă pot fi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

În același timp, conform art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în componența impozitului unic este inclus și impozitul pe venit din salariu.

În acest sens, ținem să menționăm că prevederile Titlului X, Capitolului 1 din Codul fiscal, ce țin de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, nu conțin prevederi speciale referitoare la angajații - persoane fizice nerezidente.

Respectiv, regimul special de impozitare se va aplica pentru toate persoanele fizice angajate de către rezidentul parcului IT prin contract individual de muncă.

Astfel, impozitul unic cuprinde impozitul pe venit din salariu al persoanei fizice nerezidente angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației.

Totodată, completarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135/2017) se va face în modul general stabilit.

În această ordine de idei, pentru veniturile salariale respective nerezidentul nu va fi în drept să obțină Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) în vederea aplicării Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, dat fiind faptul că obiectul convențiilor îl reprezintă venitul supus impozitării în Republica Moldova, ci nu impozitul unic.

8. (37.22)
    Cum vor fi reflectate în raportul IPC18 cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT ce depășesc limita stabilită de legislație?

În conformitate cu art.20 lit. d) din Codul fiscal, pentru persoana delegată sumele achitate pentru compensarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, precum diurna, în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, vor constitui surse de venit neimpozabile și respectiv nu se vor impozita. În cazul în care aceste sume vor depăși normele stabilite, asupra acestora se vor aplica regimul general stabilit.

Respectiv, suma diurnei achitate angajaților peste limita stabilită de actul normativ menționat se califică drept facilitate acordată de angajator, care urmează să fie declarată prin Darea de seamă (forma IPC18) la codul sursei de plată SAL din tabelul nr.1.

9. (37.21)
     În cazul în care cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT depășesc limita stabilită de legislație, suma depășirii se va impozita?

În conformitate cu art. 20 lit. d) din Codul fiscal, pentru persoana delegată sumele achitate pentru compensarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, precum diurna, în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, vor constitui surse de venit neimpozabile și respectiv nu se vor impozita. În cazul în care aceste sume vor depăși normele stabilite, asupra acestora se vor aplica regimul general stabilit.

Respectiv, suma diurnei achitate angajaților peste limita stabilită de actul normativ menționat se califică drept facilitate acordată de angajator.

10. (37.20)
    Normele cheltuielilor de deplasare (diurna și cazarea) se răsfrâng și asupra rezidenților parcurilor IT?

Menționăm că Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, care desfășoară activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale, inclusiv instituțiilor publice (denumite în continuare entități), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

11. (37.19)
    Care regim fiscal se va aplica pentru diferite plăți, altele decât salariul, îndreptate în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit art. 141 alin.(2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.

Conform prevederilor art.372 alin.(1) din Codul fiscal, în componența impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe și contribuția:

a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
b) impozitul pe venit din salariu;
c) contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
d) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
e) taxele locale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

În componența impozitului unic nu se includ impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art.88 alin.(5), art.89, 90, 901 și 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decît plățile salariale. (art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal)

Potrivit art. 367 din Codul fiscal, plăţi salariale reprezintă orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

În acest context, conform prevederilor art.128 alin.(1) din Codul muncii salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.

De asemenea, art. 130 alin. (1) din Codul muncii prevede că salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcției), salariul suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și alte plăți de stimulare și compensare.

Concomitent, potrivit art. 141 din Codul muncii, salariul se plătește în monedă națională, iar plata acestuia în natură este interzisă.

Respectiv, dacă plățile de stimulare și compensare sub formă de premii, sunt incluse în sistemul de salarizare și sunt stabilite de contractele de muncă precum și de alte acte legislative și normative care reglementează relațiile de muncă, acestea sunt considerate plăți salariale.

Pentru celelalte plăți care nu pot fi calificate plăți salariale conform Codului muncii (tichete de masă etc.) urmează a fi aplicate prevederile generale.

Astfel, conform art.19 lit.a1) din Codul fiscal, facilitate impozabilă acordată de angajator se consideră valoarea tichetelor de masă în partea în care aceasta depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă. În acest caz, tichetele de masă a căror valoare nu depășește limita stabilită de Legea menționată sunt neimpozabile, iar cele care depășesc limita stabilită urmează a fi impozitate pe principii generale.

12. (37.18)
    Cum se calculează impozitul unic?

Conform prevederilor art.15 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic se calculează lunar prin aplicarea cotei de 7% asupra venitului din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, dar nu mai puțin de suma minimă - care se va determina pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

De asemenea, conform art.371 din Codul fiscal, perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică, iar impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.

Astfel, calculul și raportarea impozitului unic se efectuează lunar prin completarea și prezentarea Declarației cu privire la impozitul unic (Forma IU 17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

13. (37.17)
    În cazul în care persoana juridică şi/sau fizică înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, se înregistrează ca rezident al parcului pentru tehnologia informației pe parcursul anului fiscal, începând cu ce perioadă fiscală se va aplica regimul special de impozitare?

Reieșind din prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, înregistrarea rezidenților parcului se efectuează de către Administrația acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfășurarea activității în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai acestuia.

În conformitate cu pct.7 din Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” aprobat prin Hotărârea nr.1144 din 20.12.2017, persoanele juridice sau fizice, la solicitarea cărora a fost creat Parcul, se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai Parcului odată cu semnarea contractului cu Administrația.

Totodată, conform pct.8 din același Regulament, calitatea de rezident al Parcului se dobândește de la data semnării contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc și înregistrării persoanei respective în Registrul de evidență a rezidenților Parcului, ținut de Administrație.

Potrivit art. 375 din Codul fiscal, odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu. În cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.

Prin urmare, regimul fiscal de impozitare prevăzut la Titlul X din Codul fiscal, se va aplica începând cu prima zi a lunii următoare de când entitatea la solicitarea căreia a fost creat Parcul, obține statut de rezident în baza contractului semnat cu Administrația Parcului.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...