37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 326 din 14.06.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 326 din 14.06.2021

15.06.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordinul SFS nr. 326 din 14-06-2021

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?     

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal. 

Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3)din articolul menționat.     

Persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) și (3) din Cod, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.     

Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b) din articolul menționat.     

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, urmează să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:

1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:
- copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
- copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
-certificatul de rezidenţă– pentru cetăţenii străini.

2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);
- copia legitimaţiei de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student învaţă peste hotarele Republicii Moldova)
b) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) al soţiei (soţului) a contribuabilului sau copia certificatului de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
с) pentru persoana întreținută - persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate:
- copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;
- copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
-copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Care sunt scutirile de care poate beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?       

Рersoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:   

1. Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală în mărimea stabilită la acest articol.   

2. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Cod, are dreptul la o scutire suplimentară, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală. Prevederile menționate se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.   

3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate pentru care scutirea este stabilită în mărimea majoră. Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.     

Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3) din art.35 din Codul fiscal.     

Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Va fi in drept  agentul economic, altul decît cei specificați la art.901 alin.(37) din Codul fiscal, să acorde scutiri la impozitul pe venit, în cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice?     

Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.     

Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.     

Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv la momentul achitării veniturilor din dobînzi, scutirile la care are dreptul persoana fizică nu pot fi utilizate.     

Totodată, deoarece reținerea impozitului pe venit din dobînzi, stabilită conform art. 89 din Codul fiscal, nu reprezintă o reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit,prezentînd Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, indicând în ea scutirile la care aceasta are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 03.01.2020 , în vigoare din 10.01.2020]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru soție (soț) la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?     

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 alin.(2) al Codului fiscal. Prevederile alin.(2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.     

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată angajatului (art. 34 alin. (2) din Codul fiscal), ultimul trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:
1) Documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
b) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
c) certificatul de rezidenţă– pentru cetăţenii străini.
2) Copia certificatului de căsătorie al contribuabilului.
3) Confirmarea privind neutilizarea scutirii personale, conform anexei nr.7 la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014. 

Suplimentar se vor mai prezinta următoarele documente( după caz):
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul National de Determinare a Dizabilității şi Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale;
b) pentru persoanele a căror dezabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl; invalizii de război; invalizii din copilărie; invalizii de gradul I și II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată); persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația de pensionar cu indicarea cauzei invalidității şi certificatul privind dizabilitatea și capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.10 din 03.01.2020 , în vigoare din 10.01.2020]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Cum se vor acorda persoanei fizice scutirile, la care aceasta are dreptul, în cazul în care pleacă în concediu de maternitate pe parcursul anului fiscal?   

În conformitate cu prevederile art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută în mărimea indicatorului prevăzut la articolеlе menționatе.     

Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.       

Prin urmare, potrivit prevederilor pct. 48 din Regulamentul menționat, la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (ce include concediul prenatal şi postnatal), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal – pentru 12 luni;
2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal – pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.   

În cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.     

În cazul în care persoana care se află în concediu de maternitate îşi retrage cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, angajatorul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei respective numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr.970 din 03.10.2018 în vigoare 01.10.2018]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...