37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 314 din 25.06.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 314 din 25.06.2020

30.06.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (40.3.10)

    Au dreptul la rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, subiecții impozabili care în Declarația TVA pentru ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea, au înregistrat TVA aferentă procurării de mărfuri și/sau servicii dar nu s-au achitat cu furnizorii pentru livrările în cauza?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Conform pct. 3.24. din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012 (în vigoare din 1 ianuarie 2013), în boxa 21 „Suma TVA spre deducere în perioada ulterioară” se indică suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară. Boxa dată se completează numai în cazul în care suma totală a TVA spre deducere depăşeşte suma totală a TVA pe valoarea livrărilor efectuate în perioada fiscală dată şi TVA spre restituire care se determină ca diferenţa indicatorilor din boxele (18 – 11 – 22).

De asemenea, conform art. 9 alin. (5) al Art.I din Legea nr. 60/2020, privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător si modificarea unor acte legislative, suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară se determină în baza declaraţiei privind TVA.

Astfel, în condițiile acțiunii art.102 alin. (1) din Codul fiscal și dat fiind faptul că art.9 alin. (5) din Legea nr. 60/2020, stipulează că suma TVA destinată perioadei ulterioare se determină în baza declaraţiei privind TVA, care la rîndul său nu condiționează obligația achitării sumei TVA, reflectată spre deducere în perioada ulterioară, subiecții impozabili care în Declarația TVA pentru ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea, au înregistrat TVA aferentă procurării de mărfuri si/sau servicii dar nu s-au achitat cu furnizorii pentru livrările in cauza dispun de dreptul la rambursarea TVA conform Programului de rambursare а TVA.

2. (40.3.9)

    Daca într-o perioadă fiscală, începînd cu luna ridicării stării de urgentă și pînă în luna decembrie 2020 inclusiv, solicitantul rambursării a prezentat Declarația TVA indicînd în boxa 19 TVA către plată la buget, la determinarea sumei TVA pasibilă rambursării, această lună se va include în calcul pentru aprecierea sumei TVA pasibilă rambursării, reieșind din plăți salariale și impozitele aferente acestora datorate de angajator și salariați pentru luna februarie 2020 și numărul de luni pentru care se solicită rambursarea?

Potrivit pct. 5 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.108-109 art.7437-7438), subiectul impozabil, are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA, indiferent de faptul dacă în careva din aceste perioade fiscale a înregistrat TVA spre achitare la buget, la îndeplinirea cumulativă a condițiilor specificate la punctul menționat.

De asemenea, pct.17 din Regulamentul menționat, descrie procedura de apreciere a sumei destinată rambursării TVA, iar spct. 2) al punctului 17 stabilește că în cazul solicitării rambursării TVA pentru mai multe perioade fiscale (luni calendaristice) din perioada de rambursare, se determină suma cumulativă a indicatorilor menționați la subpct.2) pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea TVA.

Astfel, luînd în considerație prevederile Regulamentului, la determinarea sumei TVA pasibilă rambursării, perioada fiscală în care solicitantul rambursării a declarat sume TVA către plată la buget se va include în calcul pentru aprecierea sumei TVA pasibilă rambursării, reieșind din plăți salariale si impozitele aferente acestora datorate de angajator si salariați pentru luna februarie 2020 si numărul de luni pentru care se solicită rambursarea.

3. (40.3.8)

    Sînt în drept subiecții impozabili, care au devenit plătitori ai TVA în anul 2020, să solicite rambursarea TVA conform Programului de rambursare?

Potrivit Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.108-109 art.7437-7438), solicitarea rambursării TVA, se efectuează de către subiecții impozabili înregistrați în calitate de contribuabili ai TVA și care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019.

Astfel, luînd în considerație că subiecții impozabili, care au devenit plătitori de TVA în anul 2020, nu dispun de sume TVA spre deducere în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019, aceștea nu sînt în drept să solicite rambursarea TVA conform Programului de rambursare.

4. (40.3.7)

    Beneficiază de dreptul la rambursarea TVA subiecții impozabili care în careva perioade fiscale din perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA înregistrează TVA către plată aferent livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.108-109 art.7437-7438), subiectul impozabil, are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA, indiferent de faptul dacă în careva din aceste perioade fiscale a înregistrat TVA spre achitare la buget, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- în ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea se înregistrează TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară;

- suma spre rambursare este în limita valorii minime stabilite conform punctului 17 și cumulativ pe perioada de rambursare a TVA nu depășește suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

5. (40.3.6)

    Cine sînt subiecții Programului de rambursare a TVA conform Legii nr. 60/2020, privind instituirea unor masuri de susținere a activității de întreprinzător si modificarea unor acte legislative?

Potrivit art. 8 din Art.I al Legii nr. 60/2020, privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător si modificarea unor acte legislative, subiecți ai Programului de rambursare a TVA sînt întreprinderile care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

6. (40.3.5)

    Cum se determină suma TVA spre rambursare conform Programului de rambursare dacă suma cumulativă a rambursării solicitată pentru perioda rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv) va depăși suma TVA destinată trecerii în cont pentru perioada ulterioară, reflectată în Declarația TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019?

În cazul în care suma cumulativă a rambursării TVA solicitată pentru perioada rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv) va depăși suma TVA destinată trecerii în cont pentru perioada ulterioară, reflectată în Declarația TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019, conform pct.17 subpct.5) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020) (în continuare Regulament), se va accepta spre rambursare mărimea cea mai mică dintre sumele determinate conform subpct. 1) – 3) de la pct. 17 din Regulament, în limitele sumei specificate la subpct 4) al aceluiași punct din Regulament.

7. (40.3.4)

    Beneficierea de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013?

Conform pct.2 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020) (în continuare Regulamentul privind rambursarea TVA), beneficierea de rambursarea TVA conform Regulamentului privind rambursarea TVA, nu limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

8. (40.3.3)

    Cum se calculează suma TVA spre deducere pentru perioada ulterioară în boxa 21 a Declarației privind TVA, în cazul beneficierii de rambursarea TVA conform Programului de rambursare?

Conform pct.19 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), în cazul confirmării TVA spre rambursare, suma TVA spre deducere în perioada ulterioară ce urmează a fi reflectată în declarația TVA (boxa 21) pentru perioada fiscală în care a fost emisă decizia de rambursare se diminuează cu mărimea sumei TVA confirmată spre rambursare.

9. (40.3.2)

    Care este modul de solicitare a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA?

Conform pct. 3 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020) (în continuare Regulament), solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la Regulament la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire stabilit în anexa nr.2 la Regulament.

10. (40.3.1)

    Care sunt condițiile de beneficiere a rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA?

Conform pct. 4 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), solicitantul beneficiază de rambursarea TVA în cazul în care întrunește cumulativ următoarele condiții:

1) a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019;

2) în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;

3) a prezentat Declarația privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;

4) a prezentat Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare forma IPC18 ) pentru luna februarie 2020;

5) a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

6) a achitat impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi angajat pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...