37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 299 din 31.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 299 din 31.05.2018

05.06.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.5.16)

Plasare în arhiva potrivit Ordinului SFS nr. 299 din 31.05.2018.

2. (28.5.15)

Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoase, erbacee și din fructe destinată producerii energiei termice și apei calde?

        Reieșind din prevederile art.96 lit. b) din Codul fiscal importul biomasei lemnoase, erbacee și din fructe destinată producerii energiei termice și apei calde se impozitează la cota standard a TVA de 20%.

3. (28.5.13)

Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?

        La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor. 

         Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”. În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerîndu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal). 

         Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM rev.2), aprobat prin Hotărîrea Biroului National de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare de la 01 ianuarie 2014. 

         Reieșind din prevederile menționate se vor determina serviciile care, conform art. 93 pct. 9) al Codului fiscal reprezintă import de servicii, impozitate cu TVA pe principii generale și, în conformitate cu art.93 pct.11) al Codului fiscal – serviciile care reprezintă export de servicii, conform art.104 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere. 

         În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației naționale și se va impozita în țara nerezidentului.

4. (28.5.13)

Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?

        Luînd în considerație că prevederile legislative din Codul fiscal (pct. 9) al art.93, art.95 (1) lit.c), art.111 alin.(1) lit. f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2)), Codul Vamal (art.81 alin.(4)) și Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM” dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor: 

         - la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică; 

         - în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

5. (28.5.4)

Are dreptul plătitorul TVA la deducerea sumei TVA, daca a fost efectuată plata în avans nerezidentului pentru mărfurile ce urmează a fi importate? 

       Subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate. Așa cum pîna în momentul importului, lipsește documentul eliberat de autoritățile vamale care confirmă achitarea TVA, dreptul la deducerea sumei TVA nu este posibilă.

6. (28.5.7)

Are dreptul cumpărătorul de a deduce TVA achitată la vamă, în cazul importului repetat, dacă bunul se importă în locul primului pentru care suma TVA achitată la vamă anterior a fost deja dedusă și care apoi este returnat furnizorului din motivul incapacității de utilizare în procesul de producție?

        Dreptul la deducerea sumei TVA în cazul importului este reglementată de art. 102 din CF. În cazul în care suma TVA pentru importul de marfă este achitată, fapt confirmat prin documentele corespunzătoare și importul de marfă este destinat pentru efectuarea livrărilor impozabile, dreptul la deducerea sumei TVA la contribuabil are loc indiferent de faptul dacă bunul a fost importat în locul bunului anterior exportat.

7. (28.5.2)

Care document atestă dreptul la deducerea sumei TVA pentru importul de mărfuri/servicii?

        Potrivit prevederilor art. 102 alin.(10) lit.b) și lit.c) din Codul fiscal, subiectul impozabil va fi în drept de a deduce TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate, sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate. Drept documente servesc declarația vamală și dispoziția de plată.

8. (28.5.6)

Are dreptul agentul economic de a deduce TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) și producția cu caracter publicitar (broșuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acțiunilor publicitare?

        Conform art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri și servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obținut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obținut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrșit de an a sumei respective. 

        Potrivit prevederilor art. 102 alin. (5) din Codul fiscal, deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, se efectuează similar livrărilor impozabile. 

        În partea ce ține de TVA achitată pe valorile materiale importate aferente volumului de livrării gratuite ce depășește limita prevăzută la art. 95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, este de menționat, că în condițiile prevăzute în art.102 alin.(1) din Codul fiscal, agentul economic poate beneficia de dreptul la deducerea a sumelor respective.

9. (28.5.11)

Plasare în arhiva potrivit Ordinului SFS 299 din 31.05.2018

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...