37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 287 din 26.05.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 287 din 26.05.2021

27.05.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Au dreptul să utilizeze suma integrală (anuală)  a scutirii personale, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul  în altă țară?

Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Potrivit alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.

Rezidentul este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

- are domiciliu permanent în Republica Moldova;

- se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal (art.5 pct.5) lit.a), lit.i) și ii) din Codul fiscal).

Astfel, în cazul respectării prevederilor menționate, сetățenii republicii care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, au dreptul să utilizeze scutirea personală integral.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Urmează oare angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat ?

Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit.

Conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la acordarea sau anularea scutirilor se acordă doar la cererea angajatului.

Potrivit, pct.20 din Regulamentul nominalizat, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către angajator pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele pentru a verifica dacă nu intervenit unele schimbări în acestea.

Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(2) din Codul fiscal), etc.

Prin urmare, în cazul în care angajatul entității a înregistrat pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, acesta, potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pierde dreptul de a beneficia de scutirea personală, și, respectiv, urmează să prezinte angajatorului o cerere prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare lunii în care a pierdut dreptul la scutirea în cauză. Angajatorul, conform pct.18 din Regulamentul menționat, va anula scutirea personală începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Totodată, persoanele fizice care au pierdut dreptul la scutirea personală pe parcursul anului de gestiune urmează să prezinte, până la data de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune, Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice (forma CET18) prin care se va dezice de scutirea personală anuală și își va determina obligațiile aferente impozitului pe venit.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.940 din 22. 12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?

În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.

Astfel, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.

În același timp, conform prevederilor art.34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 18900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Totodată, conform pct. 211 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art.33 din Cod îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Cod. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor specificate în art. 34 şi 35 din Cod, în condiţiile stabilite de acestea.

În acest context menționăm că, persoana fizică-rezidentă menționată la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Are dreptul angajatorul să-i acorde angajatului scutire personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, dacă acesta a prezentat adeverința eliberată de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria) ?

Dreptul și mărimea scutirii personale, acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit de art. 33 al Codului fiscal.

Potrivit рct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 și art.33 alin. (1) din Codul fiscal, în scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexând la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:

1) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului, sau

2) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;

3) Certificatul de rezidenţă – pentru cetăţenii străini.

În cazul solicitării acordării scutirii personale în temeiul art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:

a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;

b) pentru persoanele a căror dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii și certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;

d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.

Ținem să menționăm că, potrivit art.3 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor nr.173 din 22 iulie 2005, stabilește că în componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.

Reieşind din prevederile menționate, adeverința eliberată de către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria), care nu este structură teritoriale a Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, nu poate constitui documentul confirmativ, care ar permite acordarea persoanei în cauză a scutirii personale stabilite de art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, pentru a obține dreptul la scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, angajatul urmează să se adreseze la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru deținerea certificatului menționat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Apare oare obligația depunerii unei cereri noi privind acordarea scutirilor în cazul în care contribuabilul revine din concediu de maternitate?

Conform pct.20 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către angajator pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele pentru a verifica dacă nu intervenit unele schimbări în acestea.

Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(2) din Codul fiscal, etc).

Astfel, în cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o cerere nouă privind acordarea scutirilor, dar este necesar de a prezinta documentele cu termen de valabilitate limitat.

În cazul, însă în care, revenind la serviciu din concediu de maternitate salariatul dorește să utilizeze scutirea personală cît și cea pentru persoana întreținută, atunci apare obligația prezentării unei cereri noi care va conține informația privind scutirile solicitate la care are dreptul acesta. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

La depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul va beneficia de mărimea scutirii la care are dreptul, în cuantum total prevăzut pentru anul respectiv.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.940 din 22. 12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...