37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 274 din 20.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 274 din 20.06.2019

25.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (34.1.14)
    Când maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) modelul este inclus în Registrul unic;

b) regimul fiscal este lansat;

c) asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;

d) suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;

e) imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);

f) sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;

g) numărul de fabricaţie programat în MCC/IF este cel de pe placa de marcaj a MCC/IF şi corespunde celui din cartea tehnică.

MCC/IF care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată.

În cazul în care este neactivată memoria fiscală (nu este lansat regimul fiscal) sau este imposibil de identificat softul instalat în MCC/IF, se sancţionează contribuabilul cu amendă de la 5000 la 15000 de lei, conform art. 254 alin. (1) din Codul fiscal.

2. (34.1.13)
    În ce locuri se instalează echipamentele de casă și de control?

În conformitate cu prevederile punctul 4 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019) echipamentele de casă şi de control se instalează în fiecare dintre locurile special amenajate (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vînzătorului, prestatorului etc.) pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti.

3. (34.1.11)
    Ce reprezintă tichetele de masă și cum acestea se utilizează în decontările în numerar?

Emiterea, acordarea, acceptarea și rambursarea tichetelor de masă, raportul dintre operatorii, angajatorii și unitățile comerciale/de alimentație publică sunt reglementate de Legea cu privire la tichetele de masă nr. 166 din 21 septembrie 2017.

În sensul acestei legi, tichetul de masă pe suport de hârtie este un bon de valoare, iar tichetul de masă în format electronic – un card de plată așa cum este prevăzut la art. 5 pct. 401) din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile sus-numitei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

În cadrul încasărilor în numerar, în toate cazurile, tichetul de masă reprezintă un instrument de plată fără numerar, așa cum este prevăzut la pct. 5 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019).

Deci, unitatea comercială/de alimentație publică, acceptând instrumentul de plată fără numerar, înregistrează vânzările prin intermediul echipamentelor de casă și de control (ECC). 

Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie. În cazul în care valoarea produselor alimentare vândute este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie, utilizarea acestuia este considerată integrală.

La ECC se emite bonul de casă cu înscrisul „TMH” (Tichet de masă pe suport de hîrtie), iar unitatea comercială/de alimentație publică reține tichetul de masă pe suport de hârtie, completând spațiul destinat pentru semnul distinctiv.

Achitarea cu tichetul de masă în format electronic se efectuează similar achitării cu cardul de plată (bancar), ECC emițând bonul de casă cu înscrisul „TME” (Tichet de masă pe suport electronic).

4. (34.1.10)
    Care sunt reglementările legate de comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive în parcuri, străzi și alte locuri publice?

Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), permite efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control.

Prin urmare, se permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea ECC la comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, pentru încadrarea în norma legală, autoritatea publică locală/centrală emite dispoziția respectivă, nominalizând agenții economici participanți și informând Serviciul Fiscal de Stat

Potrivit art. 215 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, prin dispoziția primarului, autoritatea administrației publice locale are dreptul să stabilească cerințe privind desfășurarea activităților de comerț în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive și al altor evenimente similare, inclusiv să permită desfășurarea acestora fără depunerea notificării.

Totodată, agenții economici participanți vor informa în scris subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în ale căror raze teritoriale își au sediul stabilit în documentele de constituire, despre desfășurarea activității corespunzătoare. 

De menționat că agentul economic participant are obligația să elibereze cumpărătorilor bonuri de plată, în cazul în care aceștia le vor solicită. La finele zilei de gestiune să întocmească pe vânzările efectuate un bon de plată totalizator (excluzând vânzările pentru care au fost eliberate bonuri de plată în parte).

5. (34.1.8)
Arhiva       

6. (34.1.7)
    Se utilizează echipamentul de casă și de control în activitatea caselor de amanet?

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995.

Lombardurile sunt instituții creditare, care oferă populației posibilitatea de a-și păstra obiectele de uz personal și casnic, precum și de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. 

La recepționarea de către lombard a obiectelor de uz personal şi casnic în păstrare plata se percepe pentru tot termenul de păstrare convenit. 

La recepționarea de către lombard a obiectelor ca amanet, plata pentru păstrare, precum și dobânda pentru împrumut se percepe la rambursarea împrumutului pentru întreg termenul de aflare a obiectelor în lombard.

După expirarea termenului prevăzut în contract, lombardul este în drept să-și satisfacă creanțele din valoarea bunurilor depuse în păstrare sau ca amanet în modul stabilit în contract, dacă legea nu prevede altfel.

Din suma încasată de la vânzarea bunurilor nereclamate (obiectele depuse în păstrare sau ca amanet) se achită plata pentru păstrare, împrumuturile acordate și dobânzile pentru ele și cheltuielile de vânzare, iar soldul sumei lombardul îl restituie posesorului chitanței nominative de depozit sau al biletului nominativ de amanet, la prezentarea lor.

Astfel, lombardul efectuează decontări bănești în numerar și, deci, urmează să utilizeze echipamentul de casă și de control în următoarele cazuri (caz – operațiune economică în înțelesul Hotărârii Guvernului nr. 141/2019):

- la rambursarea împrumutului de către debitorul gajist;

- la rambursarea dobânzii de către debitorul gajist;

- la primirea plăților pentru păstrare;

- la vânzarea bunurilor nereclamate. 

Justificarea recepționării plăților menționate se face prin înregistrarea acestora în echipamentul de casă și de control, în conformitate cu Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată și emiterea bonului de casă, care se transmite clientului.

7. (34.1.3)
    Care sunt elementele obligatorii ale bonului de casă, emis de echipamentul de casă şi de control?

Conform pct. 23, 24 și pct. 25 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019) bonul de casă, generat în formă electronică şi/sau emis de echipamentul de casă şi de control pe suport de hîrtie, conţine obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate şi specifice în funcţie de domeniul de activitate.

Elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate:

1) denumirea, codul fiscal, sediul contribuabilului/adresa unităţii structurale unde este amplasat echipamentul de casă şi de control sau numele, prenumele şi IDNP ale persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, precum şi adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la care a fost înregistrat echipamentul de casă şi de control;

2) numărul de fabricare şi/sau de serie al echipamentului de casă şi de control;

3) numărul de înregistrare al echipamentul de casă şi de control atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, după structura:

- pentru maşinile de casă şi de control, imprimantele fiscale, terminalele de plată în numerar (terminalele cash-in) (TP), aparatele de schimb valutar (AV):XXYYNNNNNN, unde XX – două poziţii alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare al modelului echipamentului de casă şi de control după Registrul unic al echipamentului de casă şi de control sau TP, sau AV; YY – două poziţii numerice – codul subdiviziunii serviciului fiscal de stat; NNNNNN – şase poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii serviciului fiscal de stat respectiv;

4) numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal;

5) data şi timpul emiterii bonului de casă/documentului fiscal;

6) modul de plată, inclusiv “TMH” (tichet de masă pe suport de hîrtie) şi “TME” (tichet de masă pe suport electronic).

Totodată, elementele specifice bonului de casă se determină în funcţie de domeniul de activitate.

Pentru activităţile de comerţ şi prestarea serviciilor:

a) denumirea fiecărei mărfi (serviciu);

b) costul şi codul cotei taxei pe valoarea adăugată pentru fiecare marfă (serviciu);

c) cantitatea (dacă cantitatea nu este egală cu o unitate) şi preţul mărfii (serviciului);

d) costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate);

e) suma restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hîrtie („rest TMH”);

Pentru activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate, de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc, de transport rutier de persoane în regim de taxi elementele specifice bonului de casă sunt stabilite la pct. 25 subpct. 2), 3), 4) și 5) din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control.

Menţionăm că, conform art. 2931 alin. (4) al Codului contravenţional nr.218/2008, în lipsa MCC sau la efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea MCC sau la emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau la emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau la nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului, la înlocuirea bonului de casă sau la predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar, se sancţionează contravenientul persoana fizică cu amendă de la 18 la 42 de unităţi convenţionale, persoana cu funcţie de răspundere cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.

8. (34.1.2)
    La desfăşurarea căror activităţi se permite efectuarea decontărilor băneşti fără aplicarea ECC?

Pct. 15 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), stabileşte că se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control la desfăşurarea activităţilor stipulate în anexa la Regulament [LISTA genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control].      

9. (34.1.1)
    Cine are obligativitatea utilizării ECC?

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997, contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Totodată conform pct. 3 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), la efectuarea decontărilor băneşti în numerar şi/sau prin alt instrument de plată pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze echipamentul de casă şi de control, eliberînd plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...