37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 258 din 29.05.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 258 din 29.05.2020

01.06.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (41.9)

    Ce se întîmplă în cazul în care întreprinderea a contractat, în cadrul Programului de subvenționare a dobînzilor, mai multe credite la diferite rate a dobînzii, valoarea totală a cărora este mai mare decît suma cumulativă a plăților salariale declarate, aferente lunilor decembrie 2019 – februarie 2020? Poate oare aceasta să aleagă pentru scopuri de subvenționare, creditele cu cele mai mari rate ale dobînzii, pentru a beneficia de suma maximală a subvenționării?

Potrivit prevederilor Regulamentului și, în special, modelului cererii de acordare a subvenției, subiectul urmează să indice date referitoare la creditele pentru care se solicită subvenționarea. Reglementările specificate nu obligă solicitantul să indice toate creditele contractate în cadrul Programului și nici nu stabilesc condiția de realizare a dreptului la subvenționare în ordinea cronologică de contractare a acestora.

Prin urmare, solicitantul este în drept să solicite subvenționarea dobînzilor aferente creditelor fiind liber în specificarea acestora.

2. (41.8)

    Este oare în drept să solicite acordarea subvenției o organizație obștească/necomercială?

În calitate de subiecți ai subvenționării sunt specificate întreprinderile. În acest sens, potrivit art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, întreprinderea este o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat, care constituie un agent economic.

În conformitate cu art.13 alin.1 din aceiași Lege, activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub formele organizatorico-juridice expres specificate în acesta, printre asociațiile obștești și organizațiile necomerciale nu sunt specificate. Prin urmare, acestea nu subiecți ai Programului de subvenționare a dobînzilor instituit prin Legea nr.60.

3. (41.7)

    Care este procedura de solicitare a subvenției?

Subvenția se solicită prin depunerea cererii de acordare a subvenției conform modelului prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Cererea se depune la Direcția Generală de Administrare Fiscală conform razei de deservire sau la Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari, în cazul contribuabililor deserviți în cadrul acesteia. Cererea poate depusă atît pe suport de hîrtie, cît și la adresa de e-mail a subdiviziunii corespunzătoare a SFS cu aplicare semnăturii electronice.

Cererea de acordare a subvenției se depune nu mai tîrziu de ultima zi a lunii următoare celei în care a avut loc achitarea dobînzii, subvenționarea căreia se solicită.” Cererea prezentată cu întîrziere nu se examinează. Cererea urmează a fi depusă pentru fiecare lună în parte.

Termenul de acordare a subvenției constituie 5 zile din data depunerii cererii. Însă, în cazul în care cererea prezentată este neconformă sau în aceasta sunt prezentate date eronate, ce fac imposibilă examinarea acesteia, solicitantul urmează a fi informat printr-o notificare, în termen de o zi de la data depunerii acesteia.

Solicitantul este în drept să depună o cerere corectată/repetată cu condiția respectării termenului de depunere a acesteia, menționat mai sus.

În cazul în care solicitantul nu este deacord cu Decizia emisă pe marginea examinării cererii, acesta o poate contesta în modul general stabilit.

4. (41.6)

    Care este suma maximă a subvenției pentru dobînzile bancare?

Se supune subvenționării, în condițiile stabilite de Regulament, dobînda lunară achitată aferentă creditelor contractate.

Totodată, suma maximă a subvenției este limitată de următoarele condiții:

1.Valoarea maximală a creditelor, pentru care se solicită subvenționarea, nu va depăși valoarea cumulativă a plăților salariale aferente lunilor decenbrie 2019 – februarie 2020;

2.Mărimea maximală a ratei dobînzii, în scopul aprecierii sumei subvenției, va constitui 8,76% pentru creditele acordate în lei și 4,40% pentru creditele acordate în valută străină.

În cazul în care unul sau ambele din indicatorii menționați sunt depășiți suma efectivă a subvenționării se va aprecia în baza uneia din formulele corespunzătoare prezentate la p.20 al Regulamentului.

5. (41.5)

    Se va subvenționa oare suma dobînzii lunare în cazul în care debitorul va admite restanță și își va onora cu întîrziere obligația față de creditor, astfel încît, pe parcursul unei luni se va achita rata de credit, inclusiv dobînda, atît pentru luna curentă, cît și pentru luna precedentă?

Potrivit p.5 din Regulament mărimea subvenției lunare o constituie suma dobînzii lunare achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului de subvenționare. Totodată, atît prevederile Legii nr.60, cît și cele ale Regulamentului nu restricționează realizarea dreptului la subvenționare în cazul nerespectării graficului de onorare a obligației față creditor. Este, însă de menționat, că în cazul achitării dobînzii după 31.12.2020, aceasta nu se va subvenționa, chiar dacă este aferentă unei din luni cuprinse în perioada mai-decembrie 2020.

6. (41.4)

    Care sume ale dobîzilor bancare sunt pasibile subvenționării?

Ordinea de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare este reglementată de art.I, Capitolul 1 din Legea nr.60 din 23.04.2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor ace normative” (MO nr.108-109 din 25.04.2020) și Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, apobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 (MO nr.118-123 din 22.05.2020) (în continuare Regulament).

Potrivit actelor normative menționate, sunt pasibile subvenționării dobînzile aferente creditelor bancare, contractate de la băncile licențiate din Republica Moldova în perioada 01.05.2020-31.12.2020, indiferent de termenul de scadență a acestora. Dobînzile se vor subvenționa doar cu condiția achitării acestora creditorului pînă la 31.12.2020.

Nu se vor admite pentru subvenționare dobînzile aferente creditelor contractate în perioada de pînă la 01.05.2020, chiar dacă achitarea acestora va avea loc în perioada desfășurării Programului de subvenționare.

Deasemenea nu se subvenționează dobînzile aferente creditelor și împrumuturilor acordate de subiecți care nu au statut de bancă.

Este de menționat, că normele ce reglementează ordinea de acordare a subvenției nu stabilesc condiții referitor la destinația și modul de utilizare a creditului în scopul realizării dreptului la subvenționarea dobînzilor aferente acestuia.

7. (41.3)

    Ce curs a valutei străine se va aplica la determinarea limitei maximale a subvențiilor pentru împrumuturile în valută străină, dacă dobânda este plătită în valută străină?

În cazul împrumuturilor oferite în valută străină la determinarea valorii maxime a creditului în conformitate cu art.4 alin.(20) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, mărimea acestuia se va aprecia reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc contractarea creditului.

În cazul achitării dobânzii în valută străina mărimea subvenției se va determina reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc achitarea dobânzii.

8. (41.2)

    Cum va fi determinată valoarea subvenției pentru dobânzi plătite în cazul depășirii sumei împrumutului din suma plăților salariale pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 și în același timp depășind rata dobânzii la împrumuturile acordate prin Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (8,76% în lei și 4,40% în valută străină)?

În conformitate cu prevederile pct.20 din Regulament, pentru confirmarea subvenției, se prezintă următoarele documente în copie:

Sdn=Den×(Csal/Cn) ×((8,76%)/Ren)

Sds=Des×(Csal/Cs)×((4,40%)/Res )

unde:

Sdn = suma dobânzii nominale maxime pasibilă subvenționării pentru creditele acordate în monedă națională;

Sds = suma dobânzii nominale maxime pasibilă subvenționării pentru creditele acordate în valută străină;

Den = suma dobânzii nominale achitate băncii pentru creditele acordate în monedă națională;

Des = suma dobânzii nominale achitate băncii pentru creditele acordate în valută străină, calculată în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc achitarea dobînzii;

Csal = suma cumulativă a plăților salariale;

Cn = suma creditului acordat în monedă națională;

Cs = suma creditului acordat în valută străină, calculat în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc contractarea creditului;

Ren = rata dobânzii nominale pentru creditele acordate în monedă națională;

Res = rata dobânzii nominale pentru creditele acordate în valută străină;

În cazul în care are loc depășirea a ratei maximale a dobînzii nominale sau numai valoarea plăților pentru salarii pentru perioada specificată, la determinarea sumei subvenției, se va aplica a una dintre formulele specificate la punctul 20 din Regulament.

9. (41.1)

    Ce documente este necesar de anexat la cererea de acordare a subvenției?

Pentru confirmarea subvenției, se prezintă următoarele documente în copie:

a) Contractul de acordare a creditului cu anexarea graficului de rambursare. În cazul în care contractul a fost prezentat anterior, în cadrul examinării cererii de subvenționare pentru perioadele fiscale precedente, prezentarea acestuia nu este obligatorie;

b) Documentul, eliberat de instituția bancară creditoare, ce confirmă achitarea dobînzii;

c) În cazul solicitării subvenționării de către întreprinderi ce activează în domeniul transportului rutier de persoane în regim taxi, specificate în art.881 din Codul fiscal, și rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, specificați în art.368 din Codul fiscal, suplimentar se prezintă Declarația pe proprie răspundere a solicitantului conform modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...