37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.24 din 17-01-22

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.24 din 17-01-22

18.01.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
 • 29.1.3.5 Amortizarea proprietății, reparația proprietății, obiectele de mică valoare și scurtă durată (art. 26', 27' CF)

Care este costul de intrare a mijloacelor fixe procurate?     

În conformitate cu prevederile art.261 alin.(18) din Codul fiscal, costul de intrare a mijloacelor fixe se stabileşte în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau ale IFRS, care nu contravin prevederilor Codului fiscal.     

Excepție fac doar mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.261 alin.(3) din Codul fiscal, pentru care costul de intrare constituie suma excedentului cheltuielilor de reparaţie peste limita stabilită în art.261 alin.(11) din Codul fiscal.

[Modificările operate în temeiul Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia?   

Conform prevederilor art. 261 alin. (2) din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.     

Evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704 din 27.12.2019.   

În cazul în care agentul economic a determinat obligații privind plata unui mijloc fix, iar ulterior a obținut o subvenție, suma subvenției obținute nu va influența mărimea bazei valorice a mijloacelor fixe la calcularea amortizării în scopuri fiscale.     

De asemenea, potrivit prevederilor art. 261 alin. (14) din Codul fiscal, prin derogare de la alin.(12) şi (13) din articolul menționat, suma subvenţiilor obţinute ca urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii costului de intrare a mijloacelor fixe.     

Astfel, amortizarea în scopuri fiscale aferent mijlocului fix respectiv va fi calculată din costul acestuia apreciat conform art. 261 alin. (18) din Codul fiscal.

[Modificările operate în temeiul Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii?     

Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.     

Respectiv, în cazul prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar angajatorul va reține impozit pe venit ca din salariu aplicînd cota de 12%.   

Totodată, menționăm că potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 27 000 lei pe an.     

De asemenea, în conformitate cu pct.91 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii şi/sau lucrări sînt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor, cu condiţia neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.   

Astfel, persoana fizică pensionar va avea dreptul la utilizarea scutirii personale la locul prestării serviciilor sau, în cazul în care scutirea nu a fost acordată, își va realiza acest drept prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18).

Are oare dreptul persoana fizică rezidentă să utilizeze, începînd cu anul 2021, scutirea suplimentară pentru soție (soț)?     

În temeiul modificărilor operate la Codul fiscal (prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020), a fost abrogat alin.(1) al art.34 din Codul fiscal, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente, aflate în relaţii de căsătorie, de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț) în sumă de 11280 lei anual.   

În același timp, ținem să menționăm că se păstrează dreptul persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la alin.(2) al articolului nominalizat la o scutire suplimentară în sumă de 19 800 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală (art. 34 alin. (2) din Codul fiscal).   

Categoriile de persoane specificate la art.33 alin.(2) sunt:

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.   

Astfel, începând cu anul 2021, persoana fizică rezidentă nu are dreptul de a utiliza scutirea pentru soț (soție), cu excepția dacă persoana fizică rezidentă este în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?   

În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 27 000 lei pe an.   

Astfel, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360 000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.   

În același timp, conform prevederilor art.34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 19 800 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.   

Totodată, conform pct. 211 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art.33 din Cod îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Cod. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor specificate în art. 34 şi 35 din Cod, în condiţiile stabilite de acestea.   

În acest context menționăm că, persoana fizică-rezidentă menționată la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
 • 29.1.3.1 Cheltuielile legate de activitatea de întreprinzător (art. 24 alin. (1) CF)

Se permite oare deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) în scopul asigurării cu acestea a salariaților săi?     

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (25) din Codul fiscal nr.1163/1997, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2 și pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2.   

În ceea ce privește deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți, relatăm că în conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.     

În acest sens, conform pct. 26 din Anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activității de întreprinzător și cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri.   

Concomitent, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată.   

Astfel, deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți, se va permite la deducere în scopuri fiscale, în baza art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.

[Modificările operate în temeiul Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022 ]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.6 Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată

Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?     

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.     

Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 25 a lunii în curs în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.     

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie și/sau în folosință a bunului imobil.    

Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.     

Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.       

Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.

Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?   

Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;

b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);

c) reprezentanţă permanentă;d) instituţie;e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.   

Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă ca persoane fizice, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.  Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.     

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.   

În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.   

Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.   

Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.10 Impozitarea venitului obținut de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare persoanelor specificate la art. 54, precum și altor persoane decît celor specificate la art. 90 din Codul fiscal (art. 901 alin. (34) CF)

Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?   

Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103 din cod;

b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);

c) reprezentanţă permanentă;

d) instituţie;

e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.   

Reieșind din prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.   

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.     

Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat.   

Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.   

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.   

Prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal stabilesc că, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.   

Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.   

În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

În ce termen persoanele fizice sunt obligate să înregistreze contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului sunt obligate să-l înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat.

37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației

Care este obiectul impunerii cu impozitul unic?     

În conformitate cu prevederile art. 369 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare.   

De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului menționat, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcţie de numărul de angajaţi care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat ori s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau altă situaţie în care, în regim standard de impozitare, ar fi realizat venit asigurat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.   

Totodată, în scopul aplicării impozitului unic, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) micșorează mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți (art. 369 alin. (3) din Codul fiscal).

Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?     

Potrivit art.368 alin.(1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.     

Prin Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.   

Potrivit art.2 al Legii nr.77/2016, rezident al parcului poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului.      

Conform prevederilor Legii menționate, activitate principală reprezintă activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului (art.2 Legea nr.77/2016).   

Totodată, conform art.368 alin.(2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenţi, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.   

Înregistrarea rezidenţilor parcului se efectuează de către Administraţia acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres şi exhaustiv procedura şi cerinţele de înregistrare, precum şi modelul contractului privind desfăşurarea activităţii în parc (art.7 alin.(1) din Legea nr.77/2016).

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale

Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?     

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale;

a1) asociaţia de coproprietari în condominiu – conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000;

b) fundaţia – conform Legii nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale;

b1) instituţia privată – conform Legii nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale;

c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;

d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;

f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice;

g) asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii – conform Legii nr.171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.     

Potrivit alin. (2) din articolul menționat, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislația şi desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;

a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;

b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;

c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;

d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia;

e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.   

Totodată, conform alin. (3) din articolul menționat, restricțiile prevăzute la alin.(2) lit. e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizații social-politice.     

Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la organul înregistrării de stat.(art. 52 alin. (4) din Codul fiscal).     

Respectiv, din data înregistrării entității conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal, aceasta aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, dacă corespunde cerințelor expuse în alin. (2) din articolul menționat.

[Modificările operate în temeiul Legii nr.204 din 24.12.2021 , în vigoare 01.01.2022 ]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.7 Reținerea finală a impozitului din cîștigurile de la jocurile de noroc și din căștigurile de la companiile promoționale și/sau din lotarii (art. 901 alin. (33) CF)

Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?   

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1).   

Totodată, conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, în scopul impozitării, noţiunea de cîştiguri de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată.     

Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 18%, din valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor confirmative, va fi impozitată suma totală cîştigată.

Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri loterii şi/sau pariuri sportive?     

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1).     

Totodată, conform art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.   

Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 18%, din valoarea fiecărui cîştig ce depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

Cine va efectua reținerea impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), potrivit art. 901 alin. (33) din Codul fiscal.

 • 9 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Poate persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit anual impozabil mai mare de 360 000lei, să utilizeze scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal?

În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală anuală.   

Potrivit art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, suma scutirii personale, se acordă pentru orice persoană care:

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.     

Astfel, în circumstanțele în care contribuabilul a obținut un venit anual impozabil în cuantum de 360 000 lei și mai mult, acesta nu este în drept să utilizeze scutirea personală prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

 • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației

Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?   

Articolul 514 din Codul fiscal prevede că sunt scutite de impozit pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului pentru tehnologia informaţiei prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.   

Administrația parcului poate avea următoarele surse de venit:

- cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului;

- alte venituri legale rezultate din atribuţiile prevăzute la art.13 lit.h) şi l) din Legea nr.77/2016.   

Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul acestora obţinut din vânzări (art.6 alin.(3) din Legea nr.77/2016).   

Conform art.13 lit.h) și l) din Legea nr.77/2016, Administrația parcului, la solicitarea rezidenţilor parcului, precum şi a potenţialilor rezidenţi, are atribuția de a le oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, precum și de a implementa proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală.

Care sunt normele speciale aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației pentru deducerea cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe?     

Agenţii economici care, pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei au dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe conform art.261 pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal (art.271 alin.(1) din Codul fiscal).   

Pentru agenţii economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei (art.271 alin.(2) din Codul fiscal).

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
 • 29.1.3.1 Cheltuielile legate de activitatea de întreprinzător (art. 24 alin. (1) CF)

Se permite oare în scop fiscal deducerea a cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații?       

În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163/1997, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.   

Concomitent, art. 24 alin.(152) din Codul fiscal nr.1163/1997 prevede posibilitatea deducerii în scop fiscal a cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare şi cotizații de membru destinate activității asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...