37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 2 din 02.01.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 2 din 02.01.2019

22.01.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.3.2.12)
    Persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății are dreptul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat într-un stat străin?

Potrivit prevederilor art. 695 alin. (3) din Codul fiscal persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfășurarea activității profesionale în sectorul sănătății, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art. 82 din Codul fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

2. (29.3.2.11)
    Care cheltuieli se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru persoanele, care practică activităţi profesionale în sectorul sănătății?

Prin noțiunea activitate profesională în sectorul sănătății, expusă la art. 5 pct. 363) din Codul fiscal, se subînțelege exercitarea independentă a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995.

Potrivit art.693 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor aferente activității profesionale în sectorul sănătății, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap.3 din titlul II al Codului fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

3. (29.3.2.10)
    Cum se constată venitul în cazul în care persoana, care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății, se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică și aplică metoda de casă ca metodă de evidență?

În conformitate cu prevederile art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății în perioada fiscală de declarare.

Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform capitolului respectiv utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap. 6 din titlul II al Codului fiscal.

Potrivit art. 44 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd este prevăzut altceva, se aplică următoarele metode de evidenţă:

a) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă;

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă sau contabilitatea de angajamente;

c) pentru persoanele juridice – contabilitatea de angajamente.

Conform alin. (2) din articolul menționat, prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia:

a) venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială;

b) deducerea se permite în anul fiscal pe parcursul căruia au fost suportate cheltuielile, cu excepţia cazurilor cînd aceste cheltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal, în scopul reflectării corecte a venitului.

Prin urmare, persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății și care aplică metoda de casă ca metodă de evidență, va constata venitul în anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

Totodată, și deducerea cheltuielilor suportate aferente venitului respectiv se va efectua în anul fiscal în care persoana respectivă constată obținerea venitului în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

4. (29.3.2.9)
    Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, calcularea impozitului se efectuează anual.

De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

5. (29.3.2.8)
    Care este modalitatea de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

6. (29.3.2.7)
    Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

7. (29.3.2.6)
    Care este termenul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

8. (29.3.2.5)
    Care este modul de calculare a impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

9. (29.3.2.4)
    Сe cotă aplică centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 15 lit. a) din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.309-320 art. 496 din 17.08.2018)

10. (29.3.2.3)
    Сe cotă aplică cabinetul individual al medicului de familie la impozitarea venitului obÎn ținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 15 lit. a) din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.309-320 art. 496 din 17.08.2018)

11. (29.3.2.2)
    Care este obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției și sănătății” din Codul fiscal.

Astfel, potrivit art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art.44 alin.(3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 693 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap. 3 din titlul II al Codului fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

12. (29.3.2.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe venit la desfăşurarea activității profesionale în sectorul sănătății?

Conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății.

Totodată, potrivit art. 5 pct. 363 ) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul sănătății este exercitarea independentă a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)”

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...