37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 177 din 20.03.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 177 din 20.03.2020

21.03.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.6.1.10)

    Este obligatorie aplicarea facilității stabilite de art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii.

În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. Concomitent, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilităţile fiscale în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) mijloacele fixe sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);

b) mijloacele fixe trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;

c) amortizarea mijloacelor fixe se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;

d) mijloacele fixe nu vor fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.

De asemenea, conform p.18 al Regulamentului menționat, furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea mijloacelor fixe în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Instituţiei Publice “Agenţia Servicii Publice” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Instituţia Publică “Agenţia Servicii Publice” sau autentificată notarial.

Astfel, dacă de către cumpărător se prezintă copia deciziei privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, furnizorul va aplica scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, indiferent de faptul este aceasta sau nu este solicitată de către cumpărător.

2. (28.15.68)     

Arhiva  

3. (28.7.5)

    Care este regimul fiscal al TVA aferent dobînzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?

Conform art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Potrivit art.1314 alin.(1) din Codul civil, prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părţi (locatar), în decursul unui termen convenit care depăşeşte 1 an (termenul de leasing), posesia şi folosinţa unui bun cumpărat de locator, precum şi să acorde locatarului opţiunea de a dobîndi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plăţile periodice convenite (rate de leasing).

Ținînd cont de prevederile Codului civil în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.

Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesie sau folosință temporară.

Arhiva  

4. (28.3.39)

    Transferarea la codul 28.6.1.10.

Arhiva

5. (28.15.33)

    Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia?

În conformitate cu prevederile art.17 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.         

Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare.

În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factură fiscală, în care se va indicata data livrării din factura fiscală pierdută, data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

Ţinînd cont de prevederile art.118 alin. (3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea altui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută.

Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acesteia în Declaraţie, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

-de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);

-de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR).

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în legătură cu abrogarea art.1181 din Codul fiscal prin Legea nr.171 din 19.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...