37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 170 din 30.03.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 170 din 30.03.2021

01.04.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.3.1.29)

Cum vor fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic privind comisionul bancar, precum și dobînda aferentă creditului procurat de la instituția financiară (organizația de creditare nebancară sau compania de leasing) utilizat pentru procurarea mijlocului fix?

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi IFRS care nu contravin prevederilor prezentului titlu. 

Astfel, în conformitate cu SNC „Investiții imobiliare”, „Creanțe și investiții financiare” și „Costurile îndatorărilor”, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 6 august 2013, costurile îndatorărilor (comisionul bancar, dobînzile aferentă creditului) se recunosc drept cheltuieli curente în perioada în care acestea au fost efectiv suportate. 

În contextul celor expuse, comisionul bancar, precum și dobînda aferent creditului acordat de instituția financiară (organizaţie de creditare nebancară sau compania de leasing), utilizat pentru procurarea mijlocului fix, reprezintă cheltuieli curente în perioada în care acestea au fost efectiv suportate şi, respectiv, nu se includ în baza valorică ajustată a acestuia.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019 în vigoare 01.01.2020, Legii nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.05.2020 ]

Arhiva

2. (29.1.3.3.5)

Se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor în cazul depășirii plafonului stabilit?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor și numărul de angajați/zilieri transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților/zilierilor. 

Totodată, potrivit pct. 35 din Regulament, în cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompense și facilități acordate de către angajator angajaților/zilierilor. În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotîrârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020 în vigoare 10.07.2020]

Arhiva

3. (29.1.3.3.4)

Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor? 

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/zilier pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor și numărul de angajați/zilieri transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților/zilierilor. 

Totodată, conform pct. 36 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct.34 se aplică pentru transportul organizat al angajaților de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaților în scopul desfășurării activității de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotîrârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020 în vigoare 10.07.2020]

Arhiva

4. (29.1.3.1.15)

Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing? 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Codul fiscal, organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Arhiva

5. (29.1.3.1.13)

Cum se vor deduce în scopuri fiscale cheltuielile la agenții economici care, fiind subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, pe parcursul unei perioade fiscale, au devenit plătitori ai TVA?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (4) din Codul fiscal, agenții economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.

De asemenea, agenții economici, inclusiv și persoanele care pe parcursul perioadei fiscale au devenit plătitori ai TVA, sunt obligați să țină evidența fiscală a veniturilor și cheltuielilor în modul general stabilit pe tot parcursul anului, cu posibilitatea determinării cuantumului deducerilor din venitul impozabil aferent perioadei anului în care acesta este plătitor al TVA.

Prin urmare, pentru perioada fiscală în care agentul economic a aplicat diferite regimuri fiscale privind impozitul pe venit acesta va prezenta două dări de seamă corespunzător regimului utilizat.

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...