37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 106 din 11.03.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 106 din 11.03.2019

13.03.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.51)
    Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă anuală (forma IALS) la reflectarea veniturilor scutite de impozitare prealabilă conform art.90 din Codul fiscal?

Potrivit Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Darii de seamă lunare (formularul IPC18), anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, la codul sursei PLs) (codul 32 col.4 ) se indică suma veniturilor din care nu urmează să se rețină impozitul pe venit conform art. 90 din Codul fiscal.

Respectiv, în darea de seamă anuală (forma IALS) plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, pe veniturile obţinute de către aceasta din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, în cazul lichidării agentului economic din plăţile achitate în formă nemonetară (scutite de impozitare prealabilă conform art.90 din Codul fiscal), se vor indica la codul sursei PLs).

2. (29.3.1.27)
    Sînt oare obligate persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare?

Persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică) se prezintă în raporturile juridice ca persoane fizice, acestea nu pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra lor nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, care obligă reținerea impozitul pe venit la sursa de plată în baza contractelor menționate.

Respectiv, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică) nu au obligația de a indica sumele achitate persoanelor fizice în baza contractelor de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare în Darea de seamă lunară (formularul IPC) și Nota de informare anuală (formularul IALS).

3. (29.1.6.4)
    Se vor reflecta oare în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) veniturile angajaților/persoanelor fizice, provenit din surse de venit neimpozabile specificate în art.20 din Codul fiscal ?

Potrivit art.92 alin.(1)-(3) din Codul fiscal, impozitul reţinut conform art.88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.

Astfel, în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS), angajatorul urmează să declare salariul, alte plăți efectuate în folosul angajatului/persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste plăți conform art.88-91 din Codul fiscal, indicînd şi datele despre persoanele şi veniturile scutite de impozitarea prealabilă conform art.90 din Codul menționat.

În cazul în care venitul angajatului/persoanei fizice provine din surse pe venit neimpozabile, specificate în art.20 din Codul fiscal, acesta nu se va reflecta în dările de seama menționate.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...