37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, completată

Baza generalizată a practicii fiscale, completată

20.05.2024203 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept angajații conducătorii auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi să transmită soției/soţului scutirea la impozitul pe venit?     

În conformitate cu art. 351 din Codul fiscal persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.   

Prin urmare, angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi nu au dreptul de a transmite soției/soţului scutirile neutilizate la impozitul pe venit. Lista documentele confirmative sunt stipulate la pct. 32 din Regulamentul menționat.[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?     

Potrivit art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislația şi desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.   
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul profitului net?     

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) ca urmare a deţinerii participaţiunilor (acţiunilor, părţilor sociale) la capitalul social, realizată în condiţiile stabilite de lege, de actul de constituire (statutul), hotărârea adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), decizia acţionarului (asociatului) unic şi/sau decizia consiliului societăţii, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic. Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul profitului net are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Capitalul social al entității a fost majorat prin introducerea unui mijloc fix procurat din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți. Urmează de a reține impozit pe venit în situația descrisă?   

În scopuri fiscale majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat se consideră repartizare de dividende, aferent cărora urmează a fi reținut și achitat impozitul pe venit în conformitate cu art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.      Este de menționat că, în corespundere cu art.20 lit.z19) din Codul fiscal, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, constituie sursă de venit neimpozabilă.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Care este modalitatea de includere a facilității acordate de către patron (ce constituie sursa de venit impozabilă) în venitul supus impozitării? Urmează oare acestea să fie incluse în componența veniturilor salariale ținând cont de mărimea/valoarea efectivă suportată a facilității de către angajator? 

Potrivit pct. 3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, obiect al impunerii constituie:
1) venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptînd scutirile şi deducerile la care au dreptul salariaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate la art.18 din Codul fiscal;
2) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări – venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către angajator în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul acestea;
3) pentru persoanele fizice care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) – remuneraţia îndreptată spre achitare în folosul acestora pentru prestarea activităţii necalificate cu caracter ocazional, precum şi facilităţile impozabile acordate;
4) pentru studenţii stagiari şi/sau elevii în cadrul învăţământului dual – remuneraţia lunară de formare profesională achitată în temeiul contractului de formare profesională în învăţământul dual, precum şi facilităţile impozabile acordate.     

Concomitent, în temeiul art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, în venitul impozabil se include venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. Tipurile facilităților impozabile acordate de către angajator sunt stabilite la art.19 din Codul fiscal. Prin urmare, valoarea facilității impozabile acordate de către patron urmează a fi inclusă în componența veniturilor salariale în mărime efectivă acordată, ținînd cont de valoarea care nu constituie facilitate fiscală prin prisma art.19 din Codul fiscal.[Modificările operate în temeiul aprobării Hot.Guv. nr.1029 din 21.12.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 194 din 25-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept angajații conducătorii auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi să transmită soției/soţului scutirea la impozitul pe venit?     

În conformitate cu art. 351 din Codul fiscal persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.   

Prin urmare, angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi nu au dreptul de a transmite soției/soţului scutirile neutilizate la impozitul pe venit. Lista documentele confirmative sunt stipulate la pct. 32 din Regulamentul menționat.[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?     

Potrivit art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislația şi desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.   
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul profitului net?     

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) ca urmare a deţinerii participaţiunilor (acţiunilor, părţilor sociale) la capitalul social, realizată în condiţiile stabilite de lege, de actul de constituire (statutul), hotărârea adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), decizia acţionarului (asociatului) unic şi/sau decizia consiliului societăţii, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic. Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul profitului net are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Capitalul social al entității a fost majorat prin introducerea unui mijloc fix procurat din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți. Urmează de a reține impozit pe venit în situația descrisă?   

În scopuri fiscale majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat se consideră repartizare de dividende, aferent cărora urmează a fi reținut și achitat impozitul pe venit în conformitate cu art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.      Este de menționat că, în corespundere cu art.20 lit.z19) din Codul fiscal, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, constituie sursă de venit neimpozabilă.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Care este modalitatea de includere a facilității acordate de către patron (ce constituie sursa de venit impozabilă) în venitul supus impozitării? Urmează oare acestea să fie incluse în componența veniturilor salariale ținând cont de mărimea/valoarea efectivă suportată a facilității de către angajator? 

Potrivit pct. 3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, obiect al impunerii constituie:
1) venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptînd scutirile şi deducerile la care au dreptul salariaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate la art.18 din Codul fiscal;
2) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări – venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către angajator în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul acestea;
3) pentru persoanele fizice care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) – remuneraţia îndreptată spre achitare în folosul acestora pentru prestarea activităţii necalificate cu caracter ocazional, precum şi facilităţile impozabile acordate;
4) pentru studenţii stagiari şi/sau elevii în cadrul învăţământului dual – remuneraţia lunară de formare profesională achitată în temeiul contractului de formare profesională în învăţământul dual, precum şi facilităţile impozabile acordate.     

Concomitent, în temeiul art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, în venitul impozabil se include venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. Tipurile facilităților impozabile acordate de către angajator sunt stabilite la art.19 din Codul fiscal. Prin urmare, valoarea facilității impozabile acordate de către patron urmează a fi inclusă în componența veniturilor salariale în mărime efectivă acordată, ținînd cont de valoarea care nu constituie facilitate fiscală prin prisma art.19 din Codul fiscal.[Modificările operate în temeiul aprobării Hot.Guv. nr.1029 din 21.12.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 194 din 25-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...