37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 218 din 27.04.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 218 din 27.04.2018

06.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  1. (29.2.5.18) Urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică care nu-şi onorează obligațiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?
În conformitate cu art. 18 lit.o ) din Codul fiscal, venitul obținut de o persoană fizică ca urmare a nerestituirii împrumutului acordat de către lombard se consideră venit impozabil şi se include în venitul brut al persoanei menționate. Astfel, persoana fizică care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit cu achitarea, după caz a impozitului pe venit.
  1. (29.2.5.16) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?
În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri: - 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole (art. 901 alin.(3)); - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art. 901 alin.(31)); - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv(art. 901 alin.(31)); - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art. 901 alin.(31)); - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (art. 901 alin.(31)); - 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive (art. 901 alin.(33)); -18% din câştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art. 901 alin.(33)); - 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (art. 901 alin.(35)); - 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor (art. 901 alin.(36)). Ținînd cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, pentru persoana fizică, care a obținut venitul din care sa efectuat reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menționat, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului din venitul menționat.
  1. (29.2.5.15) La care subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat urmează să depună contribuabilul Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?
În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele şi taxele. Astfel, indiferent de faptul, unde contribuabilul își are locul de domiciliu sau reședința acesta va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit la oricare subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat.
  1. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:
  1. a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
  1. b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
- obţin venit impozabil din surse altele decât salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cât şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pe an; - obţin venit impozabil care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pe an, doar din plăţile primite conform art.90 din Codul fiscal; - direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget; b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal.
  1. (29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 din Codul fiscal, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91 din Codul fiscal, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic - din plăţile la lichidare în formă nemonetară. Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7%. Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C4 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.
  1. (29.2.6.5) Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care, persoana juridică efectuează donaţii de bunuri în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară?
Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil. Patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, în cazul efectuării donațiilor în folosul persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, nu se va reține impozit la sursa de plată. Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...