37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Amenzi usturatoare pentru încălcări în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

Amenzi usturatoare pentru încălcări în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

12.06.20201.862 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 12 iunie 2020, a fost publicată Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Prezenta lege stabilește procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

Prevederile prezentei legi se aplică faptelor (acțiuni sau inacțiuni) săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce fac obiectul încălcării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv ale prezentei legi.

Legea este structurată din cinci capitole care au fost grupate în funcție de normele ce reglementează măsurile de verificare și stabilire a încălcărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, răspunderea ce survine la depistarea încălcărilor precum şi sancțiunile corespunzătoare.

Capitolul I stabileşte scopul, domeniul de aplicare, noţiunile principale utilizate, entităţile raportoare care pot fi trase la răspundere precum şi organele cu funcţii de supraveghere competente de a stabili încălcările în domeniu şi respectiv de a aplica sancţiunile de rigoare.

Capitolul II prevede procedura de verificare a conformităţii entităţilor raportoare la prevederile legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. Procedura dată va fi aplicată doar de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în raport cu entităţile supravegheate.

Capitolul III denumit Răspunderea și individualizarea sancțiunilor cuprinde tipurile de încălcări, circumstanţele atenuante şi agravante la stabilirea sancţiunilor, subiecţii care pot fi supuşi sancţiunilor, tipurile de sancţiuni aplicabile precum şi procedura de contestare a deciziilor aferente aplicării sancţiunilor.

Capitolul IV prevede faptele ce constituie încălcări ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunile aplicate. În acest sens, Capitolul IV detaliază încălcările pentru care entităţile raportoare pot fi atrase la răspundere precum şi sancţiunile individualizate pentru încălcările ordinare precum şi pentru cele grave, repetate şi sistematice.

În Capitolul V sunt dispozițiile finale și tranzitorii.

Conform art.34 alin. (1), încălcarea, prin acțiune sau inacțiune, a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:
a) declarație publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;
b) prescripție, prin care se aplică persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;
c) suspendare a activității, suspendare sau retragere a autorizației, licenței de activitate, în cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii. Suspendarea activității, autorizației sau a licenței de activitate se aplică pe un termen de la 3 luni la un an;
d) interdicție temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an;
e) amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

Sub incidența Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:

a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
b) unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
c) societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
d) organizatorii jocurilor de noroc;
e) agenții imobiliari;
f) persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
g) avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
h) locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
j) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
k) entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
l) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Scopul prezentei Legii nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor este asigurarea securității statului, protejării sistemului național financiarbancar, financiar-nebancar şi a liber-profesioniștilor, apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului.

Prezenta Lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolele 2912–2919 și 4011 din Codul contravențional.

Conform Monitorului Oficial din 12 iunie 2020, a fost publicată Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Prezenta lege stabilește procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

Prevederile prezentei legi se aplică faptelor (acțiuni sau inacțiuni) săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce fac obiectul încălcării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv ale prezentei legi.

Legea este structurată din cinci capitole care au fost grupate în funcție de normele ce reglementează măsurile de verificare și stabilire a încălcărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, răspunderea ce survine la depistarea încălcărilor precum şi sancțiunile corespunzătoare.

Capitolul I stabileşte scopul, domeniul de aplicare, noţiunile principale utilizate, entităţile raportoare care pot fi trase la răspundere precum şi organele cu funcţii de supraveghere competente de a stabili încălcările în domeniu şi respectiv de a aplica sancţiunile de rigoare.

Capitolul II prevede procedura de verificare a conformităţii entităţilor raportoare la prevederile legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. Procedura dată va fi aplicată doar de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în raport cu entităţile supravegheate.

Capitolul III denumit Răspunderea și individualizarea sancțiunilor cuprinde tipurile de încălcări, circumstanţele atenuante şi agravante la stabilirea sancţiunilor, subiecţii care pot fi supuşi sancţiunilor, tipurile de sancţiuni aplicabile precum şi procedura de contestare a deciziilor aferente aplicării sancţiunilor.

Capitolul IV prevede faptele ce constituie încălcări ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunile aplicate. În acest sens, Capitolul IV detaliază încălcările pentru care entităţile raportoare pot fi atrase la răspundere precum şi sancţiunile individualizate pentru încălcările ordinare precum şi pentru cele grave, repetate şi sistematice.

În Capitolul V sunt dispozițiile finale și tranzitorii.

Conform art.34 alin. (1), încălcarea, prin acțiune sau inacțiune, a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:
a) declarație publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;
b) prescripție, prin care se aplică persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;
c) suspendare a activității, suspendare sau retragere a autorizației, licenței de activitate, în cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii. Suspendarea activității, autorizației sau a licenței de activitate se aplică pe un termen de la 3 luni la un an;
d) interdicție temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an;
e) amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

Sub incidența Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:

a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
b) unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
c) societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
d) organizatorii jocurilor de noroc;
e) agenții imobiliari;
f) persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
g) avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
h) locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
j) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
k) entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
l) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Scopul prezentei Legii nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor este asigurarea securității statului, protejării sistemului național financiarbancar, financiar-nebancar şi a liber-profesioniștilor, apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului.

Prezenta Lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolele 2912–2919 și 4011 din Codul contravențional.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...