37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Amenzi conform Codului Contravenţional

Amenzi conform Codului Contravenţional

Principalele amenzi conform Codului Contravenţional (1 unitate convenţională=50 lei)

Contravenţia

Articolul

Organele abilitate

Suma amenzii (u. c.)

să constate contravenţia

să întocmească procesul-verbal și/sau să aplice sancțiuni

Persoana fizică

Persoana cu funcţie de răspundere

Persoana juridică

Practicarea unei profesii sau a unei activități, alta decît activitatea de întreprinzător, fără deținerea licenței sau a altei autorizații, dacă legea prevede ca obligatorie deținerea acesteia

541

Angajații subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

30-48 u.c.
sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

48-72
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

120-180
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională, săvîrşită prin:
a) plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane;
b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;
c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
d) remunerarea diferenţiată pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;
e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane

542 alin. (1)

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Membrii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

60-84

120-210

210-270

Hărţuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă

542 alin. (2)

78-90
cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

150-240
cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

-

Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin: 

a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;

b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;

c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;

d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;

e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;

f) efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu;

g) neacordarea garanţiilor şi a compensaţiilor prevăzute de lege;

h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă şi salariu

55 alin. (1)

Inspectoratul de Stat al Muncii

Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii şi adjuncţii lui, şefii inspecţiilor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor, inspectorii de muncă

30-60

70-120

150-240

Încălcarea legislaţiei muncii, încăcările prevăzute la art.55 alin.(1), săvîrşite asupra minorului

55 alin. (2)

50-80

100-140

200-300

Utilizarea muncii nedeclarate

551

60-90

150-210

210-300

Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă

552

400-500

1000-1500

1000-1500

Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova

56 alin. (1)

-

6-30

-

Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei modificări din condiţiile care au condus la stabilirea dreptului de beneficiar

56 alin. (2)

2-6

Neoferirea de către autoritatea publică, instituţia publică sau întreprinderea de stat a locurilor planificate pentru stagii de practică de cel puţin 10% din efectivul de personal

56 alin. (3)

-

60-90

-

Eschivarea sau refuzul de a încheia contract de muncă cu o persoană cu dizabilităţi care dispune de recomandări privind plasarea în cîmpul muncii din partea instituţiei abilitate prin legislaţie

561 alin. (1)

-

-

180-210

Eschivarea sau refuzul de a repartiza locurile de muncă disponibile sau de a crea locuri noi de muncă pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau au căpătat o boală profesională, la angajatorul respectiv, în urma cărui fapt au fost recunoscute ca persoane cu dizabilităţi

561 alin. (2)

240-300

Eschivarea sau refuzul de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în cîmpul muncii persoane cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin 5 la sută din numărul total al salariaţilor, pe parcursul unui an financiar, dacă, conform statelor de personal sunt 20 de salariaţi şi mai mult

561 alin. (3)

-

-

240-300

Necomunicarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de către angajatori, în termenul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind locurile de muncă rezervate pentru angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a informației privind angajările persoanelor cu dizabilităţi efectuate la locurile de muncă rezervate

561 alin. (4)

-

-

180-210

Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare privind integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin amenajarea şi adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi

561 alin. (5)

-

-

240-300

Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie

57 alin. (1)

30-60

60-120

120-180

Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atragerea minorului la munci care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui

58

60-90

150-240

240-300

Cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modificării sau completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de negocieri, neasigurarea activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a contractului colectiv de muncă

59

12-18

Refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contract colectiv de muncă

60

-

24-30

-

Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele

61

24-30

30-42

-

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil

263 alin. (1)

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor și de Poliție

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

30-90

Desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea

263 alin. (2)

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii caselor teritoriale de asigurări sociale

15-30

30-60

-

Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii

263 alin. (4)

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor și Casa Naţională de Asigurări Sociale și de Poliție

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii caselor teritoriale de asigurări sociale

60-180

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului

263 alin. (5)

3-9

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la denumire, stabilită de lege, şi/sau a modului de utilizare a denumirii sau a denumirii oficiale sau istorice a statului, a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului

263 alin. (6)

72-150

 

100-150

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege

263 alin. (7)

6-21

Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false)

263 alin. (8)

12-45

Achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii

265

Serviciul vamal

Șefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor, şefii echipelor mobile

60-90

-

180-300

Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie de către persoanele fizice înregistrate, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, de către notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, mediatorii, administratorii autorizaţi, interpreţii şi/sau traducătorii autorizaţi

266 alin. (2)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale

Directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi, directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor

15-33

Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate din contul bugetului de stat, precum şi a modificărilor survenite în liste

266 alin. (5)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale

Directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi, directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor

-

6-12

-

Neînregistrarea în termenul stabilit de legislaţie a persoanelor juridice şi fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, a notarilor publici, a avocaţilor, a administratorilor autorizaţi, a interpreţilor şi/sau traducătorilor autorizaţi, a executorilor judecătoreşti, a mediatorilor ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

266 alin. (6)

6-12

-

Neprezentarea în termenul stabilit de contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau de actele normative a dărilor de seamă, a rapoartelor şi a facturilor de plată pentru achitarea serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate sau prezentarea lor cu date incomplete ori eronate

266alin. (1)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi

-

9-12

-

Utilizarea de către instituţiile medico-sanitare a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală contrar destinaţiei stabilite de clauzele contractuale

266alin. (2)

-

60-180

-

Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a contractelor de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), inclusiv a anexelor și acordurilor adiționale, a contractelor privind eliberarea medicamentelor compensate, a deciziilor organului suprem de deliberare și decizie (în partea ce ține de utilizarea mijloacelor financiare aferente contractelor de acordare a asistenței medicale și contractelor privind eliberarea medicamentelor compensate), a rapoartelor anuale privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

266alin. (21)

-

12-24

15-30

Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege

267

Poliția

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

36-60

Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare şi de desfacere a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat

272

18-24

Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:

273

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

 

1. înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare

15-30

2. comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire

60-90

 

60-120 u.c. sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de u.c.

4. încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale

45-90

60-90

60-120

5. încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

30-60

-

120-240

51. solicitarea de către comerciant a facturării/refacturării serviciilor şi/sau încasarea de la furnizor a plăților care nu sunt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare, cu excepția cazurilor admise de Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

50-100

-

200-400

6. lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite, precum și omiterea indicării la vedere, într-o formă clară şi explicită, a prețurilor ori a tarifelor

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

12-18

9. a) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale în unităţi ale comerţului ambulant

Organele specializate ale administrației publice locale

Primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de către primar

-

30-60

-

9. b) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de până la 100 m2

-

60-120

-

9. c) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2

-

120-180

-

9. d) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2

-

180-240

-

9. e) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe

-

240-300

-

91. organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței

42-60

120-180

-

10. comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

30-60

60-120

-

11. a) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţi ale comerţului ambulant

Organele specializate ale administrației publice locale

Primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de către primar

-

120-150

-

11. b) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de până la 100 m2

-

150-180

-

11. c) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2

-

180-210

-

11. d) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2

-

210-270

-

11. e) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe

-

270-300

-

13. achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste mărfuri şi produse

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

30-90

120-180

 

Comercializarea fără achitarea taxei de piaţă, a taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale, precum şi a taxelor pentru serviciile prestate

274 alin. (1)

Poliția

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

30-42

Comercializarea mărfurilor a căror vînzare pe teritoriul pieţei este interzisă

274 alin. (2)

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

30-90

60-300

-

Comercializarea produselor alimentare în lipsa documentelor ce confirmă provenienţa, siguranţa şi calitatea acestora

274 alin. (3)

30-42

60-120

-

Comercializarea produselor alimentare cu nerespectarea condiţiilor de păstrare, transportare şi în lipsa condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

274 alin. (4)

42-60

120-180

-

Comercializarea articolelor tehnice complicate fără crearea condiţiilor de verificare a capacităţii lor de funcţionare

274 alin. (6)

42-60

120-180

-

Nerespectarea de către administratorul pieţei a cotei locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni care îşi comercializează produsele în baza certificatului de producător

274 alin. (7)

120-180

Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare (cu excepția producției agricole) de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială

275 alin. (2)

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora.

-

180-240

-

Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de dispozitive defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit

277 alin. (2)

-

240-300

-

Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, raportul de schimb, raportul privind datele înregistrate în aparatul de casă şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice

277 alin. (3)

-

90-120

240-300

Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate)

277 alin. (6)

60-90

90-300

-

Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate

277 alin. (8)

18-30

60-90

240-300

Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune

277 alin. (9)

60-90

90-180

90-300

Împiedicarea exercitării atribuţiilor de control sau refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc, sau prezentarea de date falsificate

2771 alin. (1)

-

60-90

90-120

Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa suspendată /retrasă, sau cu licenţa nevalabilă

2771 alin. (2)

-

60-120

120-180

Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerinţelor legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi ale altor acte normative, inclusiv folosirea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani în urmă sau nedeclararea la licenţiere a unităţilor structurale şi/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti şi fiecare masă de joc)

2771 alin. (4)

-

120-180

240-300

Prezentarea către consumator de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor

279

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat

6-42

-

90-120

Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea produsului

280

18-45

42-90

60-150

Depozitarea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea produselor, prestarea serviciilor fără certificat de conformitate sau fără declaraţie de conformitate, dacă legea prevede astfel, sau cu utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate

281

15-90

15-120

90-180

Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii

283 alin. (1)

Poliția

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

24-90 u.c. cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

Fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a producţiei alcoolice de către agenţi economici care nu au licenţă în domeniu, precum şi punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate cu timbru de acciz şi, după caz, cu marcă de calitate sau marcate cu timbru de acciz şi cu marcă de calitate falsă

284 alin. (2)

-

120-210
cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

180-300
cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal

287 alin. (3)

Serviciul vamal

Șefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor, şefii echipelor mobile

15-45

Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise

287 alin. (4)

6-40

Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale

287 alin. (13)

15-45

Lipsa sau neasigurarea integrităţii documentelor aferente tranzacţiilor economice externe, precum şi ţinerea neconformă a evidenţei contabile a acestora

2871 alin. (1)

180-300

Împiedicarea controlului vamal în cadrul controlului ulterior prin neasigurarea accesului în sediu, încăperi de producţie, depozite şi în alte încăperi (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ), prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare organului vamal asupra problemelor care apar ulterior, prin alte acţiuni sau inacţiuni

2871 alin. (2)

30-60

120-180

240-300

Neasigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru efectuarea auditului postvămuire, neacordarea unui spaţiu de lucru în birou, precum şi neasigurarea asistenţei necesare

2871 alin. (3)

-

90-150

-

Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: nedepunerea de către debitor a cererii introductive dacă există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate; depunerea de către debitor a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate fictivă; tăinuirea de administratorul provizoriu a documentelor activităţii economice şi a documentelor de evidenţă contabilă; publicarea ori divulgarea în alt mod a informaţiilor privind insolvabilitatea debitorului pînă la data intentării procesului de insolvabilitate; depunerea de către o persoană, în mod intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a aduce prejudicii reputaţiei comerciale a acestuia

288

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

24-30

Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat

2931 alin. (1)

Poliția și organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției și ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

-

18-30

-

Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control

2931 alin. (2)

-

45-90

-

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată)

2931 alin. (3)

-

18-30

-

Lipsa maşinii de casă şi control sau efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului, înlocuirea bonului de casă sau predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar

2931 alin. (4)

18-42

30-90

60-120

Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti din activitatea curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională

2931 alin. (5)

18-30

Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare)

2931 alin. (6)

-

48-60

-

Lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă (de forma și conținutul stabilit) și obligația de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamații

2931 alin. (7)

-

30-45

-

Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control

2931 alin. (8)

-

18-30

-

Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a deține certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală respectivă sau desfășurarea activităților de instalare, reparare, deservire tehnică cu certificatul de înregistrare cu termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control

2931 alin. (9)

42-60

45-90

-

Exploatarea (inclusiv asistenţa tehnică) a echipamentelor de casă și de control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, precum şi a celor scoase de la evidenţă (înregistrare) la Serviciul Fiscal de Stat

2931 alin. (10)

50-100

100-200

200-300

Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului şi formei de ţinere a contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum şi neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate, admise de către persoana responsabilă de organizarea unei astfel de evidențe şi de control

295 alin. (1)

Poliția

Șefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției

-

15-45

-

Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a faptelor economice

295 alin. (2)

3-6

15-45

-

Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere

295 alin. (3)

-

12-45

-

Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislaţie

295 alin. (4)

-

15-45

-

Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta

295 alin. (5)

-

6-12

-

Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi

295 alin. (6)

-

15-30

-

Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv

295 alin. (7)

6-9

12-18

-

Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite intenționat

295 alin. (8)

30-42

90-180

-

Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor stabilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectarea modalităţii de efectuare a inventarierii

295 alin. (9)

-

15-30

-

Încălcarea regulilor de producere, de evidenţă, de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă şi/sau de utilizare a hîrtiei speciale cu semne de protecţie şi a simbolurilor de stat, destinate confecţionării documentelor/ blanchetelor de strictă evidenţă

299 

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

100-150

6-12

50-200 u.c., cu sau fără privarea dreptului de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani

Încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea taxei pe valoarea adăugată

311

Organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor

Ministrul şi viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora

-

60-300

-

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...