37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ajustarea unor hotărâri de Guvern în legătură cu modificările în legislația fiscală 2021

Ajustarea unor hotărâri de Guvern în legătură cu modificările în legislația fiscală 2021

12.01.2021869 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 31 decembrie, a fost publicată Hotărârea nr. 940 din 22.12.2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, după cum urmează:

I. În Hotărârea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL) s-au efectuat modificările următoare:

a) SCITL nu va mai administra taxa pentru parcaj;

b) A fost exclusă sarcina autorităților administrației publice locale de a asigura SCITL cu avize de plată;

c) SCITL nu mai este obligat să întocmească, cu concursul organului fiscal, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dări de seamă fiscale.

Potrivit noilor prevederi, avizele de plată a impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și ale gospodăriilor țărănești (de fermier) se expediază/se înmânează de către SCITL cel târziu până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobândite după 31 mai a anului fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

În același timp, avizele de plată la taxa pentru salubrizare și taxa de la posesorii de câini se expediază de către SCITL fiecărui subiect al impunerii, cel târziu cu 15 zile înainte de survenirea termenului-limită de achitare stabilit de către autoritatea administrației publice locale.

II. În Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, s-au făcut modificări în legătură cu introducerea unui nou subiect - liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției, după cum urmează:

a) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în cazurile cînd liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pierde temporar capacitatea de muncă;

b) Indemnizaţile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, se stabilesc în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original.

c) Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor în cazul liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției, la calculul stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) se includ perioadele pentru care a fost plătită taxa fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită începând cu 1 ianuarie 2021.

d) În ceea ce ține de baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale, au fost adăugate prevederi noi, potrivit cărora venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.
Totodată, în cazul în care liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de beneficiere de indemnizație de maternitate şi/sau de indemnizație pentru creșterea copilului, cuantumul indemnizației de maternitate se stabilește din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizații pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul perioadei luată în calcul.

Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul unui an calendaristic, începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începând cu prima zi după expirarea a 15 zile cumulative plătite de angajator, de liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției, indemnizația se plătește din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

III. În Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, s-au efectuat următoarele completări:

a) Subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 1011 din Codul fiscal, în redacția Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în legătură cu reparația capitală.

b) Pentru livrările documentate cu facturi fiscale electronice, generate în Sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale „e-Factura”, nu există obligația prezentării facturii fiscale pe suport de hârtie, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate.

IV. În Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, s-au făcut următoarele completări:

a) Persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin. (2) din Codul fiscal are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.

b) Alte modificări s-au făcut în legătură cu excluderea din textul Regulamentului a scutirii pentru soț (soție).

V. În Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, s-au efectuat următoarele modificări:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, a fost completat cu următoarele prevederi:

a) Pentru perioada fiscală 2020, agenții economici pot alege modul de calcul al amortizării şi cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art.26 şi 27 din Cod, în vigoare la 31 decembrie 2018, sau conform art.261 din Cod, în vigoare la 31 decembrie 2020.

b) Nu se aplică prevederile pct. 74, subpct. 5) în relațiile dintre membrii aceleiași cooperative sau aceluiași grup de producători agricoli, precum și relațiilor dintre cooperativa sau grupul de producători agricoli cu membrii săi. Potrivit pct. 74, subpct. 5), nu se permite deducerea pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente. În sensul prezentului punct, pierderea reprezintă diferența dintre suma anuală a costului vânzărilor și suma anuală a venitului din vânzări, înregistrată în evidența contabilă pentru întreaga perioadă fiscală, în relație cu o persoană interdependentă.

2) În Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, s-au efectuat următoarele modificări:

Potrivit punctului 11 - „Veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Cod, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri, cu excepția primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală achitate conform legislației.” - textul evidențiat a fost adăugat în redacția nouă.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 31 decembrie, a fost publicată Hotărârea nr. 940 din 22.12.2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, după cum urmează:

I. În Hotărârea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL) s-au efectuat modificările următoare:

a) SCITL nu va mai administra taxa pentru parcaj;

b) A fost exclusă sarcina autorităților administrației publice locale de a asigura SCITL cu avize de plată;

c) SCITL nu mai este obligat să întocmească, cu concursul organului fiscal, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dări de seamă fiscale.

Potrivit noilor prevederi, avizele de plată a impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și ale gospodăriilor țărănești (de fermier) se expediază/se înmânează de către SCITL cel târziu până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobândite după 31 mai a anului fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

În același timp, avizele de plată la taxa pentru salubrizare și taxa de la posesorii de câini se expediază de către SCITL fiecărui subiect al impunerii, cel târziu cu 15 zile înainte de survenirea termenului-limită de achitare stabilit de către autoritatea administrației publice locale.

II. În Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, s-au făcut modificări în legătură cu introducerea unui nou subiect - liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției, după cum urmează:

a) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în cazurile cînd liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pierde temporar capacitatea de muncă;

b) Indemnizaţile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, se stabilesc în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original.

c) Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor în cazul liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției, la calculul stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) se includ perioadele pentru care a fost plătită taxa fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită începând cu 1 ianuarie 2021.

d) În ceea ce ține de baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale, au fost adăugate prevederi noi, potrivit cărora venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.
Totodată, în cazul în care liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de beneficiere de indemnizație de maternitate şi/sau de indemnizație pentru creșterea copilului, cuantumul indemnizației de maternitate se stabilește din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizații pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul perioadei luată în calcul.

Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul unui an calendaristic, începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începând cu prima zi după expirarea a 15 zile cumulative plătite de angajator, de liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției, indemnizația se plătește din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

III. În Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93/2013, s-au efectuat următoarele completări:

a) Subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 1011 din Codul fiscal, în redacția Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în legătură cu reparația capitală.

b) Pentru livrările documentate cu facturi fiscale electronice, generate în Sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale „e-Factura”, nu există obligația prezentării facturii fiscale pe suport de hârtie, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate.

IV. În Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014, s-au făcut următoarele completări:

a) Persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin. (2) din Codul fiscal are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.

b) Alte modificări s-au făcut în legătură cu excluderea din textul Regulamentului a scutirii pentru soț (soție).

V. În Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, s-au efectuat următoarele modificări:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, a fost completat cu următoarele prevederi:

a) Pentru perioada fiscală 2020, agenții economici pot alege modul de calcul al amortizării şi cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art.26 şi 27 din Cod, în vigoare la 31 decembrie 2018, sau conform art.261 din Cod, în vigoare la 31 decembrie 2020.

b) Nu se aplică prevederile pct. 74, subpct. 5) în relațiile dintre membrii aceleiași cooperative sau aceluiași grup de producători agricoli, precum și relațiilor dintre cooperativa sau grupul de producători agricoli cu membrii săi. Potrivit pct. 74, subpct. 5), nu se permite deducerea pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente. În sensul prezentului punct, pierderea reprezintă diferența dintre suma anuală a costului vânzărilor și suma anuală a venitului din vânzări, înregistrată în evidența contabilă pentru întreaga perioadă fiscală, în relație cu o persoană interdependentă.

2) În Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, s-au efectuat următoarele modificări:

Potrivit punctului 11 - „Veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Cod, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri, cu excepția primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală achitate conform legislației.” - textul evidențiat a fost adăugat în redacția nouă.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...