37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 342 – 378 din 1 octombrie 2016 – 31 octombrie 2016

MO nr. 342 – 378 din 1 octombrie 2016 – 31 octombrie 2016

08.11.20167.114 views

Monitorul Oficial nr. 369-378 din 28.10.2016

Conform Legii nr. 161 din 07.07.2016, articolul 8 din Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, a fost completat cu 2 aliniate noi, potrivit cărora, proiectele actelor normative ale autorităților administrației publice locale se vor face publice, în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. Adoptarea actelor în regim de urgență se va efectua în condițiile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. Ordinea de zi a ședinței consiliului local/raional se va afișa în locuri publice și se va plasa pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței. Totodată, a fost modificată Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Codul contravențional și Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 24 de luni de la data publicării, cu excepţia art. II pct. 7-11, care se vor pune în aplicare în termen de 36 de luni de la data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 207 din 28.07.2016, a fost modificat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Prin urmare, unitatea convenţională de amendă va fi egală cu 50 de lei. Anterior, aceasta era egală cu 20 lei. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 227 din 23.09.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Prin urmare, a fost aprobat Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor" (SIA „RSA"), ce reprezintă un complex de elemente şi de proceduri care permit identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor, asigurând respectarea principiului trasabilităţii, a cărui gestiune revine unui singur operator. Acest sistem va înlocui Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 230 din 23.09.2016, a fost completat articolul 216 din Codul fiscal, cu aliniatele (9) și (10), potrivit cărora, prin derogare de la prevederile prezentului capitol, controlul fiscal la fața locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se va înregistra și supraveghea în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Controlul la fața locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național se va raporta numai în conformitate cu Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal

Potrivit Hotărîrii nr. 1161 din 20.10.2016, a fost aprobat Codul de etică şi conduită a colaboratorului vamal. Acest cod stabileşte principiile fundamentale de etică, normele obligatorii de conduită profesională şi disciplina de serviciu în organele vamale. Respectarea cerinţelor stabilite de prezentul cod este obligatorie pentru funcţionarul public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal şi care deţine grade speciale. Codul prevede asigurarea prestării unor servicii de calitate, bazate pe etică şi integritate organizaţională, conştientizarea de către colaboratorul vamal a responsabilităţii în procesul îndeplinirii atribuţiilor şi a necesităţii de a respecta disciplina de serviciu. Totodată, a fost abrogată HG nr. 456 din 27.07.2009 „Cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului vamal". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 199 din 21.10.2016, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, cu 8 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului nr. 114 din 17.08.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Prin urmare, în anexa nr. 12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice", după descrierea elementului 111240 „Impozit pe venitul din activitatea operațională" se introduce un element nou, 111250 „Impozit pe venitul obținut din activități independente". Același element a fost introdus și în anexa nr. 11 „Clasificaţia economică", la articolul 1112 „Impozit pe venitul persoanelor juridice". Alte modificări și completări a suferit anexa nr.7 „Clasificația programelor - A. Programe și subprograme" și anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități". Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția pct. 2.2, 4.2-4.4 și 5.2, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Potrivit Ordinului nr. 122 din 20.09.2016, a fost modificat și completat capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi contabile în sistemul bugetar", din Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015. Respectiv, la punctul 3.2.50, privind Contul 2816 "Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice", s-a adăugat că la acest cont se reflectă cheltuielile aferente achitării recompensei membrilor organelor electorale ierarhic inferioare, numiţi prin hotărârile de constituire, conform prevederilor Codului electoral. Punctul 3.3.131 a suferit modificări de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009

Prin Ordinul nr. 195 din 07.06.2016, anexa nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, a fost completată cu „Procedura 8" cu codurile procedurilor vamale: 86„Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" (PILG)" și 88 „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" (PILG) (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine)". Totodată, anexa nr.9 a fost completată cu codul FT-flexitank. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.07.2016.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Conform Ordinului nr. 276 din 04.08.2016, a fost completată Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale" la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, cu mai multe coduri privind Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti". Prezentul ordin intră în vigoare la data de 05.08.2016.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea Declarației vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 324 din 09.09.2016, a fost completată Anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea Declarației vamale în detaliu", cu codul 3034 „SUBZONA Nr.5 ZEL Bălți (Orhei) (PVI)". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexelor nr.10 şi nr.12 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 385 din 21.10.2016, "Lista codurilor preferinţelor tarifare" din anexa nr.10 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, a fost completată cu codul 201 „Acordul de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău la 11.09.2014 şi ratificat prin Legea nr.49 din 31.03.2016 (Monitorul Oficial nr.114-122/227 din 29.04.2016)". Totodată, anexa nr.12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, a fost completată cu „Lista codurilor contingentelor în vigoare". Prezentul ordin întră în vigoare la 01.11.2016.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012

Conform Ordinului nr. 790 din 24.08.2016, Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012, a fost completată cu Anexa nr.1A „Cerere de înregistrare/modificare a activității" și Anexa nr.1B „Confirmare privind luarea evidență fiscală pentru contribuabilul". Totodată, conform completărilor de la pct. 10 lit. c), se consideră cod fiscal pentru notarii publici, cabinetul avocatului, oricare persoană care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricare executor judecătoresc, biroul individual al mediatorului, administratori autorizaţi - codul personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale sau codul fiscal atribuit de organul fiscal. Anterior lipsea sintagma „sau codul fiscal atribuit de organul fiscal". Alte modificări de redacție a suferit pct. 17, 62, 63, 64 și anexa nr. 16 din instrucțiune. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012

Potrivit Ordinului nr. 1024 din 21.10.2016, a fost completat Ordinul IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor administrare fiscală din subordinea IFS municipiul Chişinău şi IFS UTA Găgăuzia, cu un nou punct 12, conform căruia, prin derogare de la pct. 1, Direcţia administrare fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău va administra inclusiv persoanele fizice care au domiciliu, practică activitate în baza patentei de întreprinzător şi/sau deţin în proprietate/folosinţă bunuri imobile în sectorul Centru (codul unic de identificare a localităţii - 0130)  şi or. Codru (codul unic de identificare a localităţii - 0131) din cadrul mun. Chişinău. Astfel, raza de activitate a Direcţiei administrare fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău se extinde asupra sectorului Centru (codul unic de identificare a localităţii - 0130) şi or. Codru (codul unic de identificare a localităţii - 0131) doar pentru asigurarea administrării persoanelor fizice care au domiciliu, practică activitate în baza patentei de întreprinzător şi/sau deţin în proprietate/folosinţă bunuri imobile în unităţile administrativ teritoriale menţionate. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 368 din 25.10.2016

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Potrivit Hotărîrii nr. 1157 din 18.10.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală". Prin urmare, noțiunile „obiecte de proprietate intelectuală" şi „evaluator" vor avea un nou cuprins, celelalte modificări fiind de redacție. Totodată, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală". Prin urmare a fost modificată denumirea regulamentului în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, în întreg conținutul hotărârii. Au fost adăugate și puncte noi, cum ar fi 251, 301 și altele. Modificări și completări a suferit și Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin HG nr.541 din 18.07.2011. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 361-367 din 21.10.2016

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor

Conform Legii nr. 226 din 23.09.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor. Respectiv, în textul legii, sintagma „punere pe piață" se modifică cu sintagma „introducere pe piață". Totodată, legea se completează cu articolele 191 „Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel naţional", 19„Norme de confidențialitate pentru sistemul rapid de alertă la nivel naţional" și 193 „Măsuri de urgență privind produsele alimentare și hrana pentru animale care își au originea în Republica Moldova sau care sînt importate". Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel naţional este o reţea de comunicare pentru notificarea unor riscuri, directe sau indirecte, asupra sănătăţii umane derivînd din produsele alimentare sau din hrana pentru animale. Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicare.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat

Potrivit Hotărîrii nr. 1151 din 17.10.2016, a fost modificat Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 07.04.2009. Astfel, a fost modificat punctul 7 din regulament, respectiv înscrierile în conturile personale ale persoanelor asigurate se vor face în baza declaraţiilor persoanelor asigurate depuse lunar de către angajator.Pentru a afla mai multe detalii,accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 6 septembrie 2010

Prin Ordinul nr. 123 din 21.09.2016, a fost modificat primul alineat din punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală". Prin urmare, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută (anterior hîrtie specială) cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii. Hîrtia prevăzută cu însemne de protecție utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție din cele specificate în ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern. În acest sens a fost modificată și instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 292-O din 25.06.2013

Conform Ordinului nr. 279 din 08.08.2016, a fost abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr. 292-O din 25.06.2013 „Cu privire la facilitarea exportului de mărfuri", potrivit căruia se permitea vămuirea mărfurilor, în regim vamal de export la orice post vamal de frontieră, fără prezentarea autorizaţiei referitoare la vămuirea mărfurilor în alte birouri vamale. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea și completarea Normelor de prudență financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut

Potrivit Hotărîrii nr. 48/11 din 23.09.2016, au fost modificate și completate Normele de prudență financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. 17/8 din 30.04.2008. astfel, conform modificărilor punctului 7, valoarea totală a cotelor de membru ale asociaţiei nu poate depăşi mărimea de 20% din valoarea activelor (anterior rezerva instituțională), cu excepţia asociaţiei care deţine licenţa de categoria A, asociaţiei care deţine licenţa de categoria B în primul său an de activitate şi asociaţiei centrale. Modificări au suferit și punctele 12, 13, 14, 15, 18 etc. Totodată, normele au fost completate cu pct. 181, 182, 183 privind cerinţe privind gestiunea activelor şi datoriilor. Hotărîrea CNPF nr.20/3 din 24.05.2010 „Cu privire la rezultatele examinării şi analizei datelor din rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut pentru anul 2009". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr.295 din 08.06.2010

Prin Ordinul nr. 1003 din 12.10.2016, a fost modificat și completat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 295 din 08.06.2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale. Prin urmare, au fost aprobate următoarele formulare tip: Hotărârea cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale, Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale și Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale. Celelalte modificări sunt de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Monitorul Oficial nr. 360 din 14.10.2016

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile

Prin Hotărîrea nr. 1131 din 12.10.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile.Acest regulament va stabili modul de prezentare a rapoartelor privind starea şi utilizarea resurselor de materii prime minerale ale Republicii Moldova de către beneficiarii subsolului, pentru a ţine evidenţa mişcării rezervelor zăcămintelor de substanţe minerale utile şi balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile.Modul de prezentare a rapoartelor stabilit de prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi beneficiarii subsolului, indiferent de forma de organizare juridică şi tipul de proprietate, care efectuează exploatarea sau pregătirea pentru exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile sau care au la balanţă zăcăminte de substanţe minerale utile temporar conservate. Totodată, a fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 17.04.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 355-359 din 14.10.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016

Conform Hotărîrii nr. 1137 din 12.10.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 25.07.2016 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016. Prin urmare, a fost micșorat fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 de la 900 mil. lei la 700 mil. lei. Totodată, a fost modificat punctul 175 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, respectiv, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul Agenţiei, va efectua plăţi în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli. În cazul epuizării mijloacelor fondului de subvenţionare, Agenţia va stopa procesul de autorizare, până la o eventuală suplinire a acestui fond. Regulamentul a fost completat cu două puncte noi 1751 și 1752. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Potrivit Indicilor nr. 1675 din 14.10.2016, au fost comunicate datele privind Indicele Preţurilor de Consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stingă ale Nistrului şi mun. Bender) în luna septembrie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%
  • Februarie - 100,1%
  • Martie - 100,1%
  • Aprilie - 100,1%
  • Mai - 100,3%
  • Iunie - 100,0%
  • Iulie - 99,1%
  • August - 98,7%
  • Septembrie - 99,3%

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012

Prin Ordinul nr. 997 din 10.10.2016, a fost completat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia cu un nou punct 11, conform căruia, prin derogare de la pct. 1, se stabilesc razele de deservire fiscală ale contribuabililor în vederea efectuării tuturor acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale şi de efectuare a controlului fiscal ale inspectoratelor fiscale de stat pe raioanele Drochia, Donduşeni, Leova, Hînceşti conform anexei nr. 2 la prezentul Ordin. În scopul asigurării deservirii propice a contribuabilului, se împuterniceşte IFS Drochia de a recepţiona cerere de eliberare a avizului conform art.22 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 pentru contribuabilii deserviţi în conformitate cu prevederile pct. 1 de IFS Donduşeni, iar IFS Leova de a recepţiona cererea sus-menţionată pentru contribuabilii deserviţi de IFS Hînceşti. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova

Conform Hotărîrii nr. 248 din 22.09.2016, a fost modificat și completat Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces- verbal nr.15 din 26 martie 1997. Respectiv, pe tot parcursul textului, sintagma "bugetele unităților administrativ-teritoriale", la numărul și la cazul gramatical respectiv, a fost substituită cu sintagma "bugetele locale", la numărul și la cazul gramatical respectiv. Totodată, a fost modificată și completată grupa 1700 "Dobîndă calculată și alte venituri ce urmează să fie primite", grupa 2150 "Acorduri REPO și facilități de lombard", grupa 2220 "Depozite la vedere fără dobîndă ale clienților", grupa 2250 "Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților" și altele. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Monitorul Oficial nr. 353-354 din 11.10.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane

Potrivit Hotărîrii nr. 1115 din 07.10.2016, a fost interzisă, până la declararea la Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) de către autorităţile sanitar-veterinare din Ucraina ca fiind ţară sau zonă liberă de pestă porcină africană, conform Codului Terestru, importul din această ţară: al animalelor vii receptive la virusul pestei porcine africane (porcii domestici şi mistreţi); al materialului seminal, ovulelor şi embrionilor proveniţi de la animale receptive la virusul pestei porcine africane; al cărnii, preparatelor din carne, produselor din carne şi al oricăror alte produse care conţin carne provenită de la animale receptive la virusul pestei porcine africane; al produselor şi subproduselor de origine animală provenite de la animale receptive la virusul pestei porcine africane; al materiei prime pentru furaje, furajelor combinate, furajelor complementare, preamestecurilor şi furajelor complete. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 347-352 din 07.10.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019)

Conform Hotărîrii nr. 1011 din 26.08.2016, a fost aprobat Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019), care va servi organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor autorităţi administrative centrale ca bază pentru elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2017, iar autorităţilor administraţiei publice locale - ca suport la planificarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale și elaborarea programelor locale de dezvoltare a teritoriilor respective. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor

Potrivit Ordinului nr. 296 din 19.08.2016, a fost aprobat Regulamentul privind decizia de clasificare a mărfurilor, care stabileşte modul de emitere a Deciziei tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor, Deciziei de clasificare a mărfurilor, precum și procedura de amânare a stabilirii cu caracter definitiv a codului mărfurilor. În cadrul unei operaţiuni de import sau de export preconizate, persoanele interesate sunt în drept să solicite Serviciului Vamal emiterea Deciziei tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Prezentul Ordin intră în vigoare după 30 de zile din data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate

Prin Hotărîrea nr. 24 din 29.09.2016, a fost aprobată Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate. Metodologia stabilește modul de repartizare a costurilor de producție pentru serviciile poștale rezervate și nerezervate furnizate de către Î.S. „Poșta Moldovei", în calitatea sa de furnizor de serviciu poștal universal, desemnat prin Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016. Prezenta Metodologie nu aduce atingere obligaţiilor furnizorului de serviciu poștal universal privind ținerea contabilității şi raportarea financiară stabilite de actele normative relevante în vigoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal

Conform Hotărîrii nr. 25 din 29.09.2016, a fost aprobată Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal. Metodologia a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016. Metodologia statuează modul de calculare și aprobare a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal, precum și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către alți furnizori de servicii poștale a rețelei poștale publice a Î.S. „Poșta Moldovei", în calitatea sa de furnizor de serviciu poștal universal. În cuprinsul prezentei Metodologii sunt aplicabile noțiunile definite în Legea nr. 36 din 17.03.2016Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007 și SNC. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la modificarea unor hotărîri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Potrivit Hotărîrii nr. 26 din 29.09.2016, din anexa la Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărîrea ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010 și din anexa la Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicaţiilor poştale, aprobată prin Hotărîrea ANRCETI nr. 16 din 21.07.2016 au fost excluse Rechizitele bancare ale ANRCETI. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor

Prin Hotărîrea nr. 148 din 30.08.2016, a fost aprobată Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Prezenta instrucţiune este elaborată în conformitate cu prevederile Codului electoral nr.1381 din 21.11.1997, ale Legii contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007Ordinului ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară și Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Prezenta instrucţiune se aplică de către funcţionarii electorali care au în atribuţiile lor ţinerea evidenţei contabile în consiliile electorale de circumscripţie şi stabileşte modul de utilizare a mijloacelor financiare distribuite, de evidenţă contabilă şi dare de seamă privind executarea devizului de cheltuieli în perioada electorală. Totodată, a fost abrogată hotărârea CEC nr. 90 din 19.04.2011. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii nr. 257 din 29.09.2016, a fost diminuată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 10.0 până la 9.5 la sută anual. Totodată, au fost diminuate ratele de dobândă la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 13.0 până la 12.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 7.0 până la 6.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 343-346 din 04.10.2016

Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor

A fost publicată Legea nr. 232 din 03.10.2016, care stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia băncilor din Republica Moldova. În exercitarea competenţelor sale decurgând din prezenta lege în relaţie cu o bancă, Banca Naţională a Moldovei are în vedere natura activităţii desfăşurate, structura acţionariatului, profilul de risc, dimensiunea, statutul juridic şi gradul de interconectare al acesteia cu sistemul financiar în general, extinderea şi complexitatea activităţii acesteia, precum şi măsura în care banca furnizează servicii sau activităţi de investiţii, astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital. Prezenta lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament și intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 233 din 03.10.2016, modificată și completată Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, care a fost completată cu noțiuni noi, cum ar fi: afiliate ale unei alte persoane, entitate asociată, influență semnificativă, asociere în participație, persoane care acţionează concertat. Totodată, a fost completat articolul 70 din Codul muncii. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

A fost publicată Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Prezenta lege reglementează condițiile de creare, desfășurare a activității și supraveghere a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, precum și cerințele privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și participanții săi și are ca scop crearea unei infrastructuri moderne a pieței financiare, asigurarea protejării drepturilor deținătorilor de valori mobiliare, gestionarea riscurilor sistemice și menținerea stabilității pe piața financiară a Republicii Moldova. Legea a fost adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament și intră în vigoare din data publicării.

Legea privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015

A fost publicată Legea nr. 235 din 03.10.2016 privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015. Prezenta lege stabileşte condiţiile de emisiune a obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015, acordate Băncii Naţionale a Moldovei de către Ministerul Finanţelor pentru garantarea creditelor de urgenţă. Legea a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament și intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016

Potrivit Legii nr. 236 din 03.10.2016, a fost modificată și completată Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016. Prin urmare, au fost micșorate veniturile de la 31378944,8 mii lei la 29313072,0 mii lei şi a cheltuielile de la 35561744,8 mii lei la 33495872,0 mii lei, deficitul rămânând același. Legea a fost adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament și intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016

Prin Legea nr. 237 din 03.10.2016, a fost modificată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016. Respectiv, a fost modificat punctul 1.3 din anexa nr. 3 din legea menționată, iar tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, va fi de 23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern și nu de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2016 cum era anterior. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016

Conform Legii nr. 238 din 03.10.2016, a fost modificată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016. Prin urmare, au fost modificate veniturile și cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Legea a fost adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament și intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 342 din 04.10.2016

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Potrivit Ordinului nr. 658 din 25.07.2016, punctul 80 din Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014 a fost completat cu un alineat nou, conform căruia, în cazul solicitării certificatului cu destinația "pentru modificarea fondatorilor și/sau conducătorului", certificatul se va elibera doar cu condiția executării în prealabil de către contribuabilul solicitant  a prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 în partea ce ține de obligativitatea restituirii Serviciului Fiscal de Stat a formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate neutilizate. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind abrogarea Ordinului IFPS nr.1169 din 01.08.2014 cu privire la evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licențiate

Prin Ordinul nr. 789 din 24.08.2016, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 1169 din 01.08.2014 cu privire la evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licențiate, în legătură cu efectuarea modificărilor prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la completarea Anexei nr. 1 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Conform Ordinului nr. 791 din 24.08.2016, a fost completată anexa nr. 1 „Lista obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, reflectate în sistemul informaţional automatizat "Contul curent al contribuabilului"" la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014, cu un rând nou „113611 Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale

Potrivit Ordinului nr. 864 din 06.09.2016, a fost completat Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale cu un nou punct 131, conform căruia, în cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, executarea silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă dacă drept document confirmativ servește decizia organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d)). În acest sens au fost modificate și punctele 18, 23, 46, anexa nr. 1 și 4 din regulamentul menționat. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind completarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012

Prin Ordinul nr. 866 din 08.09.2016, au fost efectuate modificări de redacție la Ordinul IFPS nr. 284 din 19.04.2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare. Prin urmare, în titlu și la punctele 1-4 din Ordin după sintagma „Serviciul Fiscal de Stat" a fost completată cu sintagma „ , Trezoreria de Stat". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...