37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 22-41 din 1 februarie 2013 – 28 februarie 2013

MO nr. 22-41 din 1 februarie 2013 – 28 februarie 2013

08.04.20131.548 views

Monitorul Oficial  Nr. 22-25  din 01.02.2013

ORDIN Nr. 04 din  21.01.2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la  evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului  finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010

În compartimentul „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”, capitolul I „Mijloace fixe”, contul 02 „Uzura mijloacelor fixe”, alineatul 4, se exclude sintagma „De asemenea, nu se determină uzura pentru mijloacele fixe ale instituţiilor care se află peste hotare”.

Legea nr. 284 din  13.12.2012 pentru modificarea şi completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002

Conform modificărilor introduse salariile de bază şi alte drepturi salariale, pentru administratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste indicate de Guvern, se vor situa între mărimea întreită şi  mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.

Totodată mărimea premiului anual şi mărimea altor plăţi anuale pentru conducătorii unităţilor menţionate mai sus  nu vor putea depăşi  în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în dependenţă de rezultatele economico- financiare anuale positive.

Ordinul  Ministerului Economiei nr. 8 din  29.01.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează  în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. A fost completată lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare  activă, impozitate cu TVA la cota zero

Monitorul Oficial Nr. 26 din 04.02.2013

Legea nr. 307 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

A modificat Legea nr. 440 din  27.07.2001 cu privire la zonele economice libere.  Astfel a fost extinsă noţiunea de activitate comercială externă şi va avea următorul conţinut:

activitate comercială externă – comercializare angro a mărfurilor importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export; comerţ electronic cu mărfuri străine pe pieţele externe, precum şi acordare a diverselor servicii pe aceste pieţe;

   A fost exclus termenul de înregistrare a întreprinderile, pe a căror bază se creează zona liberă,  în calitate de rezidenţi (alineatul (3),art. 6)

   A fost majorata valoarea zilnică a mărfurilor autohtone, introduse în zona liberă, în scopuri necomerciale, fără obligaţia completării declaraţiei vamale, pînă la 500 de euro inclusiv  (alineatul (3), art.7).

   De asemenea articolul 7 a fost completat cu următoarele alineate

    „(31) Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declaraţiei vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declaraţii vamale.

    (32) Se permite rezidenţilor zonei libere scoaterea din zona liberă a deşeurilor fără depunerea declaraţiei vamale în scopul distrugerii sau depozitării (înhumării) acestora conform legislaţiei în vigoare. Serviciul Vamal va asigura supravegherea procedurii de distrugere sau de depozitare (înhumare) şi va asigura evidenţa simplificată a operaţiunilor în cauză.”

    alineatul (10) va avea următorul cuprins:

    „(10) În scopul impozitării, livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate exportului, iar livrările de mărfuri (servicii) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate importului, cu aplicarea măsurilor de politică economică, şi se reglementează în conformitate cu legislaţia. Livrările respective se efectuează în baza unei singure declaraţii vamale, care se depune la postul vamal al zonei libere.”

    alineatul (12) va avea următorul cuprins:

    „(12) La încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, precum şi în cazul revocării statutului de rezident pînă la încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, rezidentul sau fostul rezident plasează mărfurile, introduse anterior, sub alt regim vamal sau destinaţie vamală în conformitate cu legislaţia în vigoare. Stocurile de mărfuri aflate în depozitare se plasează la valoarea în vamă indicată în declaraţiile vamale de plasare sub destinaţia de zonă liberă, iar mărfurile aflate în folosinţă (activele materiale pe termen lung) – la valoarea iniţială, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura acumulată (valoarea de bilanţ).”

articolul se completează cu alineatele (13), (14) şi (15) cu următorul cuprins:

    „(13) Nu constituie obiect al declarării obiectele imobiliare (clădiri, edificii, obiecte imobiliare nefinisate) care la momentul încetării activităţii zonei (subzonei) libere se consideră în mod tacit puse în liberă circulaţie, fără calcularea drepturilor de import.

    (14) Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.

    (15) Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal  rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în forma stabilită de Guvern.”

    De asemenea, legea stabileşte că pe teritoriul zonelor libere decontările prin virament între rezidenţi se pot efectua atît în monedă naţională, cît şi în valută străină (alin. (2) art. 9).

   A fost stabilit termenul permisului de şedere şi a autorizaţiei de angajare investitorului străin sau lucrătorului rezidentului zonei libere, pentru o perioadă maximă de 5 ani (alin. (2),art. 10)

Legea nr. 307 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  a completat Codul Vamal cu prevederi aferente zonelor economice libere. Modificările importante ţin de articolul 91 care completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

    „(3) Se permite administraţiei şi rezidenţilor zonei libere scoaterea pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în baza garanţiei bancare, fără depunerea declaraţiei vamale şi fără drept de înstrăinare, a mărfurilor produse în zona liberă în scopul participării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare ori pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, cu reintroducerea acestora în zonă în decurs de 30 de zile.

    (4) Se permite nerezidenţilor introducerea în zona liberă, avînd invitaţia administraţiei şi rezidenţilor zonei libere, fără depunerea declaraţiei vamale, a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, precum şi a altor lucrări specializate, cu garantarea scoaterii din zonă a acestora în decurs de 30 de zile.

Legea nr. 307 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  a completat Codul Fiscal cu prevederi aferente zonelor economice libere. La articolul 49, literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins:

    „a) impozitul pe venitul rezidenţilor obţinut de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova;”

    „c) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export;

    d) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi, pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii, de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export.”

S- a  introdus articolul 512 cu următorul cuprins:

    „Articolul 512. Administraţia zonei economice libere

    Sînt scutite de impozit sursele financiare ale administraţiei zonei economice libere prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.

Legea nr. 307 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  

A operat  modificări la  Codul Fiscal, în parte ce ţine de impozitul pe venit aferent cîştigurilor.

A fost extinsă noţiunea de cîştiguri şi va avea următorul conţinut:

cîştiguri – veniturile obţinute de la jocurile de noroc şi de la campaniile promoţionale, loterii atît în formă monetară, cît şi nemonetară.

Totodată a fost adăugată o sursă nouă de venit neimpozabil prin introducerea aliniatului p1) l art. 20 CF care stabileşte că cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită l art. 33 alin. 1 (din 01.01.2013 această scutire este egală cu 9120 lei).

La articolul 901, alineatul (33) va avea următorul cuprins:

    „(33) Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

    - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc;

    - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;

    - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.”

Totodată atragem atenţie că conform aliniatului (1) al art. 901 este stabilit că fiecare plătitor de cîştiguri de la campanii promoţionale este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. Totuşi, odată cu intrarea in vigoare a prevederilo noi, prevederile aliniatul (1) al art. 901     nu vor fi utilizate, deoarece prioritate au prevederile recente intrate in vigoare.

Monitorul Oficial Nr. 27-30 din 08.02.2013

Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Acesta stabileşte cerinţe aparte privind confirmarea documentară la solicitarea restituirii TVA şi  determinare sumei TVA spre restituire în cazul :

- livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de către agenţii economici producători agricoli (articolul 1012).

- investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului (articolul 1013).

Noul Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată prevede responsabilitatea organului fiscal pentru încălcarea termenelor de restituire a TVA. Astfel pentru încălcarea termenului de restituire a TVA, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din organul cu atribuţii de administrare fiscală ( adică şefii, şefii adjuncţi ai IFS teritoriale şi inspectorii fiscali implicaţi în procedura de restituire a TVA) se aplică sancţiunea stabilită de art.311 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale (p.48,49). Amintim că conform Codului Contravenţional al RM, 1 unitate conveţională este egală cu 20 lei.

Totodată în cazul încălcării termenului de restituire a TVA stabilit de Codul fiscal, contribuabilul este în drept să pretindă la plata dobînzii în conformitate cu art.176 alin.(3) din Codul fiscal (p.51).

De menţionat, că noul Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată se aplică asupra cazurilor de restituire a TVA, indiferent de perioada (ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea TVA, ţinîndu-se cont de termenul de prescripţie stabilit de art.266 din Codul fiscal (p.5).

Monitorul Oficial Nr. 31-35 din 15.02.2013

HOTĂRÎRE Nr. 98 din  04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de  organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale.

Acesta   determină sistemul de norme şi normative pentru normarea muncii, modul de organizare a normării muncii, de elaborare a normelor de muncă interramurale, ramurale şi locale ştiinţific motivate, modul de stabilire, înlocuire şi revizuire a lor, precum şi reglementarea problemelor normării muncii în convenţiile colective şi contractele colective de muncă.

Hotărîre nr. 101  din  05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi  în Republica Moldova.

Au fost aprobate:

 Formularul-tip Forma 1-DTA-13 „Certificat de rezidenţă”, conform anexei nr.1 din hotărîre ;
 Formularul-tip Forma 2-DTA-13 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”, conform anexei nr.2 din hotărîre;
  Formularul-tip Forma 3-DTA-13 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”, conform anexei nr.3 din hotărîre;
    Formularul-tip Forma 4-DTA-13 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”, conform anexei nr.4 din hotărîre;
 Formularul-tip Forma 5-DTA-13 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”, conform anexei   nr. 5 din hotărîre;
Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, conform anexei nr.6 din hotărîre.

Monitorul Oficial Nr. 36-40 din 22.02.2013

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din  15.02.2013.

Conform acestuia,  a fost stabilit modul de examinare şi selectare a întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor care beneficiază de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

Ordinul  Serviciului Vamal nr. 128 din  15.02.2013 cu privire la completarea şi modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Monitorul Oficial Nr. 41  din 27.02.2013

Hotărîrea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 147 din  25.02.2013

A aprobat Regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control (în continuare – Registru).

    Conform regulamentului, Registrul este o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controale planificate şi la controalele efectuate de organele cu funcţii de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în baza mandatelor de control emise de organele de control (tabelul 2), precum şi la rezultatele controalelor respective.

    Informaţiile stocate în Registru, cu excepţia informaţiilor atribuite prin lege la categoria celor cu accesibilitate limitată, reglementate de legislaţia în vigoare, vor fi accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului www.controale.gov.md.

ORDIN Ministerului Economiei nr. 29  din  22.02.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează  în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. A fost completată lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare  activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...