Home  »  Donduşeni

Donduşeni

Anexa Nr.2

La decizia Consiliului Orăşenesc Donduşeni

Nr.7/1    Din 13 decembrie   2011

În temeiul art.14 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV  din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ţinând cont de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice, Titlul VI şi VII din Codul Fiscal nr.1055-XIV din 16.06.2000 şi nr.93-XV din 01.04.2004 şi a Legilor pentru punerea în aplicare a Titlului VI şi VII ale Codului Fiscal nr.1056-XIV din 16.056.2000 şi 94-XV din 01.04.2000 şi modificărilor operate prin legea nr.128 din 18.06.2010 la art. 4 din legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, Consiliul Orăşenesc DECIDE

De a  pune în aplicare, începînd cu 01.01.2012 următoarele impozite şi taxe locale:

                                                               Cotele impozitelor şi taxelor locale

Nr.

d/o

Denumirea impozitului, taxei locale

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cota

Termenele de plată

1.

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la GŢ
114.01

Terenurile cu destinaţie agricolă; toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

– terenurile ocupate de obiecte acvatice(iazuri, lacuri, etc.)

1,5 lei pentru 1 grad / ha;

110 lei pentru 1 ha

115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

2.

Impozitul funciar

114.06

Terenurile destinate fâneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad / ha.

55 lei pentru 1 ha.

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

3.

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

 114.02

Terenurile din intravilan destinate întreprinderilor agricole şi alte terenuri ne evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative

Terenurile din extravilan altele decît cele pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, ne evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative

Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, ne evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative

10 lei pentru 100 metri patraţi

70 lei pentru 1 ha

350 lei pentru 1 ha

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

5.

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

/neevaluate /

 114.10

Clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi alte bunuri imobiliare, ne evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative

0,1 % din valoarea de bilanţ a bunurilor pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător, şi alte persoane fizice

Trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar 

 

6.

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice /neevaluate /

               114.11

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din oraşe care aparţin  persoanelor  fizice, ne evaluate de către organele cadastrale teritoriale.

0,2 % din costul bunurilor imobiliare

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

7.

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice /evaluate /

114.12

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea  locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

8.

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice /evaluate /

114.14

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare (persoane fizice)

0,11% din baza impozabilă

În părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie

9.

Taxa de amenajare a teritoriului

Numărul mediu scriptic al salariaţilor şi / sau fondatorii întreprinderilor în cazul cînd aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat

Trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare

după trimestrul gestionar

10.

Taxa de amplasare a publicităţii

Metrul pătrat  de suprafaţă publicitară a obiectivului de publicitate exterioară

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

500 lei anual

5%

Trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar

11.

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, în dependenţă de tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

Trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar

– pentru tonete, chioşcuri, magazine cu o suprafaţă pînă la 10 metri patraţi inclusiv

1800 lei anual

– II –

– unităţile comerciale cu o suprafaţă de la 10 metri patraţi pînă la 25 metri patraţi

3600 lei anual

– II –

– unităţile comerciale cu o suprafaţă de la 25 metri patraţi pînă la 50 metri patraţi inclusiv

4200 lei anual

-II-

– unităţile comerciale cu o suprafaţă mai mare de 50 metri patraţi

5000 lei anual

-II-

-unităţile comerciale ce comercializează numai produse din tutun din gherete

5400 lei anual

– II –

– unităţile comerciale ce comercializează produse petroliere, gaz lichefiat, cărbune

18000 lei anual

– II –

– unităţile comerciale ce comercializează produse farmaceutice

5400 lei anual

– II –

– farmaciile optice

5400 lei anual    

-II-

– unităţile comerciale ce comercializează numai produse de panificaţie pe teritoriul oraşului şi pe teritoriul pieţei „Dondservice”

1200 lei anual

-II-

– restaurantele din teritoriul oraşului

8100 lei anual

-II-

unităţile ce prestează servicii de deservire socială(frizerii, reparaţia mărfurilor electro casnice reparaţia încălţămintei şi hainelor

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3600 lei anual

   

 

-II-

Staţie de asistenţă tehnică

      8100    anual

-II-

   Spălătorii Auto       

                                        

       3600 anual

– unităţile de prestări servicii de internet , multiplicare, calculator

Înregistrare

Restabilirea parolei