Dicţionar contabil

Cheltuieli individuale

plăţi efectuate pentru procurarea şi/sau schimbul bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor pentru consum curent şi/sau pe termen lung, în scopuri personale sau în alte scopuri, exceptînd poziţiile expuse la pct.5)–8) (Codul fiscal)

Cheltuielile cu activele imobilizate

cheltuielile aferente ieşirii, cu excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere (SNC “Cheltuieli”)

Cheltuielile excepţionale

pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu ţin de activitatea ordinară.

Ciclu normal de activitate al unei entităţi

perioada de timp dintre momentul achiziţionării activelor care sunt destinate procesării şi momentul transformării lor în numerar (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Cifra de afaceri

reprezintă însumarea vînzărilor de mărfuri,a serviciilor prestate şi a producţiei vîndute.

Citaţie bancară

cerere specifică, scrisă, prin care se solicită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) să prezinte informaţii despre persoana controlată ori pasibilă de control ulterior şi despre operaţiunile din conturile bancare ale persoanei respective (Codul Vamal)

Citație de audit postvămuire/reverificare

înscris prin care persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente, mărturii, să prezinte alte informații relevante pentru efectuarea controlului ulterior sau să ia act de rezultatele controlului ulterior (Codul vamal)

Clearing

Sistem de compensare a creanţelor(clearing bancar, clearing de titluri) asigurat de un oficiu central pentru raţionalizarea mişcărilor de fonduri şi/sau titluri.

Cod al subdiviziunii

număr atribuit de organul fiscal subdiviziunii contribuabilului în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Codul fiscal)

Cod etic

codul etic al profesioniştilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare (Legea privind activitatea de audit)

Cod fiscal

număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se consideră cod fiscal din ziua eliberării certificatului/deciziei de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal (Codul fiscal)

Cod fiscal

Ansamblu de reglementări fiscale, al carui scop este unificarea diverselor proceduri cuprinse în legile fiscale speciale, adaptarea unora din ele la noile condiţii ale economiei de piaţă, reglementarea eventuală a unor noi proceduri.

Coeficient de acoperire

care exprimă raportul prescris de lege între fondurile proprii ale băncilor şi ansamblul angajamentelor.

Coeficient de îndatorare

Rata care pune în evidenţă, în pasivul bilanţului unei întreprinderi, partea capitalurilor proprii şi cea a capitalurilor împrumutate.

Coeficient de lichiditate

Rata care pune în evidenţă, pornind de la bilanţul unei întreprinderi, relaţia ce există între angajamentele pe termen scurt şi activele realizabile şi disponibile care permit intreprinderii să le facă faţă celor dintîi.

Colaborator vamal

Persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice şi economice (Codul Vamal)

Combinare de entități

Reunirea unor entităţi separate într-o singură entitate raportoare.

Comisie de cenzori

Organ colectiv cu atribuţii de control asupra Consiliului unei societăţi, neavînd nici o atribuţie de gestiune, ci numai de control.

Comparabilitatea informației

situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative aferente perioadei precedente pentru toate elementele raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă Standardele Naţionale de Contabilitate nu permit altfel (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Concern bancar

Forma de participatie bancara, in cadrul careia banca tutelara, detinatoare a unui număr de acţiuni ale băncilor afiliate, controlează capitalurile cu care lucrează aceste bănci. Formal, băncile afiliate rămîn independente, de fapt însă ele depind întru totul de banca tutelară.

1 5 6 7 8 9 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...