Dicţionar contabil

Capital nevărsat

Datorii ale acţionarilor privind achitarea acţiunilor subscrise şi ale fondatorilor privind contribuţiile în capitalul statutar.

Capital retras

Acţiuni proprii răscumpărate de la acţionari, precum şi contribuţii şi cote de participaţie retrase ale fondatorilor întreprinderii.

Capitaluri circulante

Ansamblul elementelor de activ în stare de rotaţie permanentă într-o întreprindere, alcătuit din valori de exploatare, realizabile şi disponibile, exclusiv provizioanele pentru depriciere.

Capitaluri flotante

Capitaluri care trec de pe o piaţă pe alta pentru a fi plasate pe termen scurt, în funcţie de evoluţia ratei dobinzilor şi a riscurilor valutare.

Carte mare

Registru generalizator al conturilor sintetice întocmit în scopul controlului corectitudinii înregistrării în conturile contabile şi întocmirii rapoartelor financiare (Legea contabilității)

Cash flow

reprezintă încasările şi plăţile efectuate în numerar pe o perioadă definită de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilanţ, contract, credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie (în franceză le flux de tresorerie)

Câştiguri

veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (Codul fiscal)

Cec

Înscris prin care proprietarul unor fonduri, depuse la o bancă sau la un organism similar, dă ordin bancherului sau să plătească la vedere o anumită sumă de bani în favoarea unui terţ sau în favoarea celui care dă ordinul.

Cenzor

persoană numită să facă verificarea unei activităţi.

Certificat bancar

confirmă dreptul deținătorilor de a primi, la expirarea termenului fixat, numerarul depus și o anumită dobânda (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Certificat de acciz

document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor (Codul fiscal)

Certificat de atribuire a codului fiscal

document care confirmă luarea în evidenţa fiscală. Certificatul/decizia de înregistrare care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal este recunoscut/recunoscută, din ziua eliberării, şi ca certificat de atribuire a codului fiscal (Codul fiscal)

Certificat de calificare al auditorului

Document, eliberat în modul stabilit de prezenta lege, ce confirmă calificarea profesională de auditor (Legea privind activitatea de audit)

Certificat de depozit

Titlul emis pe termen scurt(1-12 luni) sau mediu(pina la 5 ani) de o bancă şi cotat pe europieţe. Prin acest titlu, banca atestă primirea unei sume de bani pe care o va rambursa cu dobinzile aferente la scandenţă prevazută.

Certitudinea impunerii (principiu)

existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările arbitrare, claritate şi precizie a termenelor, modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare contribuabil, permiţînd acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale (Codul fiscal)

Cesionar

Persoana căreia îi este făcută o cesiune. Termenul contrar este cedent.

Cesiune

Transmiterea de către o persoană(cedent) altei persoane(cesionar), prin voinţa părţilor sau în temeiul legii, a unui drept, a unui bun sau a unei datorii, de regulă cu titlu oneros.

Cheltuieli administrative

cheltuielile aferente organizării, deservirii și gestionării entității în ansamblu (SNC “Cheltuieli”)

Cheltuieli anticipate

costuri înregistrate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare (de exemplu, costurile aferente anvelopelor şi acumulatoarelor transmise în exploatare, abonării la literatura specială şi periodică) (SNC “Particularitățile contabilității în agricultură”)

Cheltuieli de distribuire

cheltuieli aferente promovării şi comercializării produselor/mărfurilor şi serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate până la comercializarea produselor/mărfurilor (de exemplu, cheltuielile de publicitate), în procesul comercializării acestora (de exemplu, salariile personalului antrenat în procesul de comercializare) sau după comercializarea lor (de exemplu, cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor în perioada de garanţie) (SNC “Cheltuieli”)

1 4 5 6 7 8 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...