Dicţionar contabil

Rezerve de evaluare

componente ale capitalului propriu sub formă de capital de rezervă (rezerve stabilite de legislaţie), rezerve statutare (rezerve prevăzute de statut) şi alte rezerve (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Risc de împrumut

riscul de nerambursare parţială sau integrală a împrumutului acordat (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Scadenţă

dată calendaristică de achitare a unei creanţe sau de plată a unei datorii a asociaţiei (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Semifabricate

bunuri al căror proces de producţie a fost finalizat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care sînt supuse în continuare prelucrării în altă secţie (fază de fabricaţie) sau se livrează cumpărătorilor (Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculație costului produselor și serviciilor)

Servicii

lucrări executate de către entitate pentru terţi şi/sau subdiviziuni interne (de exemplu, servicii de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, telefonie, internet, turism, lucrări de instalare a utilajului) (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Sistem contabil în partidă simplă

sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor economice utilizînd înregistrarea conform metodei „intrare-ieşire” fără aplicarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare (Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător)

Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii

totalitatea actelor legislative şi normative care reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare (Legea contabilităţii și raportării financiare, hotărîrile Guvernului, Standardele Naţionale de Contabiltate, indicaţiile metodice şi alte acte normative aprobate de către organele abilitate de legislaţie) (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Stadiu de executare a contractului

parte finalizată a lucrărilor contractuale, care poate fi determinată credibil conform prezentului standard (SNC “Contracte de construcţii”)

Stocuri

active circulante care sînt: 1) destinate pentru a fi vîndute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 2) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau 3) sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti (SNC “Stocuri”)

Subantreprenor

entitatea care a încheiat un contract cu antreprenorul în vederea executării unei anumite părţi sau faze dintr-un contract de construcţie (SNC “Contracte de construcţii”)

Subvenţii

asistenţă acordată de Guvern, alte autorităţi ale administrației publice, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale sub forma unor transferuri de resurse cu condiţia respectării de către entitate a anumitor cerinţe (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Terenuri

imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pămînt) deţinute de entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară (leasing financiar) pentru a fi folosite în activitatea entităţii (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Transformare biologică

proces de creştere, producere, degenerare şi reproducere care provoacă modificări calitative şi/sau cantitative a unui activ biologic (de exemplu, creşterea unor culturi în scopul obţinerii produselor agricole, creşterea animalelor pentru a fi vîndute sau sacrificate, creşterea copacilor pentru obţinerea lemnului) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Unitate convenţională

unitate monetară exprimată în valută străină în mărime fixă sau echivalentul acesteia în monedă naţională la cursul de schimb stabilit de către părţile contractante (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Utilizatori ai rapoartelor organizaţiei necomerciale

fondatorii, membrii şi organele de conducere a organizaţiei necomerciale, finanţatorii, donatorii, sponsorii, autorităţile publice, furnizorii şi alţi creditori, beneficiarii serviciilor oferite, publicul şi alte persoane interesate (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Valoare amortizabilă

costul de intrare sau costul corectat, diminuat cu valoarea reziduală estimată (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Valoare contabilă

valoarea cu care un activ este recunoscut în bilanţ după deducerea amortizării şi pierderilor din depreciere (SNC “Deprecierea Activelor”) valoarea la care creanţele şi investiţiile financiare sînt recunoscute în situaţii financiare (SNC “Creanțe și investiții financiare”) valoarea la care stocurile se evaluează la ieşire şi se recunosc în bilanţ/bilanţul prescurtat (SNC “Stocuri”) costul de intrare sau costul corectat sau valoarea reevaluată a obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate (SNC “Imobilizări necorporale și corporale”)

Valoare justă

prețul de vînzare estimat al activului în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Creanțe și investiții financiare”) preţul de vînzare estimat al stocurilor în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Stocuri”) preţul de vînzare estimat al unei imobilizări în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Imobilizări necorporale și corporale”)

Valoare justă minus costurile de vânzare

suma care poate fi obţinută din vînzarea unui activ sau a unui grup de active, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi informate, diminuată cu costurile estimate de vînzare (SNC “Deprecierea activelor”)

Valoare realizabilă netă

preţul de vînzare estimat al stocurilor diminuat cu costurile estimate pentru finalizare (completare) şi costurile estimate de vînzare (SNC “Stocuri”)

1 33 34 35 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...