Dicţionar contabil

Plăţi minime de leasing

plăţi (rate) efectuate de către locatar pe durata contractului de leasing, care cuprind: principalul (valoarea rambursabilă a activului transmis în leasing), dobînda de leasing, valoarea reziduală garantată. În plăţile minime de leasing nu se includ: chiria contingentă, impozite, plăţi de asigurare, cheltuieli de reparaţie, de întreţinere şi alte cheltuieli aferente activului transmis în leasing, valoarea reziduală negarantată (SNC “Contracte de leasing”)

Politici contabile

principii, baze, convenţii, reguli şi practici specifice aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Poziţie financiară

relaţia dintre activele, capitalul propriu şi datoriile entităţii prezentate în bilanţ/bilanţul prescurtat. (SNC “Prezentarea Situaţiilor Financiare”)

Prag de semnificaţie

criteriul prestabilit de către entitate pentru determinarea necesității de a prezenta sau corecta informații în situaţiile financiare, luînd în considerare posibilitatea influenței acestor prezentări sau corectări asupra deciziilor economice ale utilizatorilor (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Prime de capital

excedentul (diferenţele favorabile) dintre: 1) valoarea efectivă şi valoarea nominală a părţilor sociale depuse în capitalul social; 2) valoarea nominală sau de înstrăinare şi valoarea de retragere a părţilor sociale proprii răscumpărate şi ulterior anulate sau înstrăinate; 3) valoarea nominală a obligaţiunilor şi valoarea nominală a acţiunilor în care acestea au fost convertite (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Principalul (valoare rambursabilă)

valoarea activului transmis în leasing care urmează a fi rambursată locatorului pe parcursul termenului de leasing şi nu include dobînda de leasing (SNC “Contracte de leasing”)

Proces de producţie

totalitatea operaţiunilor aferente fabricării produselor/prestării serviciilor (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Producţia în curs de execuţie

bunuri care nu au trecut toate stadiile de prelucrare prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor tehnice şi recepţiei sau necomplectate în întregime, precum şi costurile aferente serviciilor şi lucrărilor în curs de execuţie (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Producţii şi unităţi de deservire

subdiviziuni ale entităţii cu destinaţie social-culturală (de exemplu, cantine, cămine, centre de agrement-sport, case de odihnă, instituţii preşcolare) (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Produs agricol

produsul recoltat de la activele biologice ale entităţii (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Produse finite

bunuri care au parcurs în întregime stadiile procesului de producţie şi nu necesită prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, au fost supuse probelor tehnice şi recepţiei, sînt integral completate şi pot fi depozitate în vederea vînzării sau livrate direct cumpărătorilor (Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor)

Produse secundare

bunuri care se obţin în procesul de producţie concomitent cu produsele principale şi au o importanţă secundară şi valoare nesemnificativă faţă de acestea (Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculație costului produselor și serviciilor)

Program/proiect

totalitatea acţiunilor, în concordanţă cu resursele şi termenele de realizare, direcţionate spre realizarea unor misiuni speciale ce corespund obiectivelor statutare şi cerinţelor finanţatorilor, fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Proprietari (fondatori)

persoane (acţionari, asociaţi, participanţi, membri etc. în funcţie de forma juridică de organizare a entităţii), cărora le aparţin părţile sociale din capitalul social al entităţii (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Proprietate imobiliară utilizată de posesor

proprietate imobiliară (un teren sau o clădire ori o parte a unei clădiri sau ambele) deţinută de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar, pentru a fi utilizată în producţie, pentru furnizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau în scopuri administrative (SNC “Investiţii imobiliare”)

Provizioane

datorii cu exigibilitate sau valoare incertă (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Provizion pentru împrumuturi acordate și dobînzi aferente

alocaţie constituită pe seama cheltuielilor pentru acoperirea pierderilor potenţiale din cauza nerambursării împrumutului acordat, neachitării dobînzii calculate (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Rapoarte ale organizaţiei necomerciale/reprezentanței entității nerezidente

situații financiare, rapoarte statistice, dări de seamă fiscale și de alt gen care caracterizează activitatea acestora (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Recoltare

separarea produselor agricole de activul biologic şi/sau de grupul activelor biologice (de exemplu, recoltarea strugurilor, fructelor şi legumelor, scoaterea puieţilor din pămînt, mulsul laptelui, strînsul ouălor) şi/sau încetarea proceselor vitale ale activelor biologice (de exemplu, tăierea copacilor, sacrificarea animalelor şi păsărilor, pescuitul peştelui) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Resurse minerale

imobilizări corporale sub forma de costuri capitalizate ale lucrărilor de explorare (pregătire spre extracţie), pentru care este demonstrată fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

1 32 33 34 35 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...