Dicţionar contabil

P

Preţ de transfer

Preţul în baza căruia se transmit activele sau datoriile între părţile legate.

Primă de asigurare

Suma (in lei) ce trebuie plătită de către Contractant conform tabelului de prime în schimbul preluării de către asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unică: Contractantul plăteşte anticipat o singură sumă.

Prima eşalonată

Prima de asigurare plătibilă la date specificate în poliţa de asigurare de-a lungul perioadei de plată a primelor.

Principiul consecvenţa prezentării

prevede menţinerea modului de prezentare şi de clasificare a elementelor în situaţiile financiare de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepţia cazurilor cînd: a) în urma unei modificări semnificative în natura activităţii entităţii sau în urma unei analize a indicatorilor situaţiilor financiare, este mai relevantă o altă prezentare sau clasificare a elementelor situaţiilor financiare ţinînd cont de metodele şi procedeele politicilor contabile elaborate conform SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”; b) în Standardele Naţionale de Contabilitate a fost modificat modul de prezentare a elementelor situaţiilor financiare (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Principiul contabilității de angajamente

impune recunoaşterea elementelor situaţiilor financiare, cu excepţia elementelor situaţiei fluxurilor de numerar, pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau compensării în altă formă (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Principiul continuităţii activităţii

prevede întocmirea situaţiilor financiare pornind de la ipoteza că entitatea îşi va continua în mod normal funcţionarea cel puţin pe o perioadă de 12 luni din data raportării fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Principiul necompensării

constă în prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu excepţia cazurilor în care compensarea este permisă de Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Principiul separării patrimoniului şi datoriilor

prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi ale altor entităţi (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Probabil

Care are şanse mai mari să se întîmple, decît să nu se întîmple.

Producător de publicitate

persoană care conferă informaţiei publicitare forma necesară plasării şi difuzării (Codul fiscal)

Produse agricole conjugate (cuplate)

două sau mai multe tipuri de produse agricole de bază obţinute de la un activ biologic sau un grup de active biologice în rezultatul unei şi aceleiaşi transformări (de exemplu, masa verde, seminţele şi fânul din ierburi anuale şi multianuale, laptele şi lâna de la turma de bază a ovinelor, mierea, propolisul şi ceara în apicultură). În zootehnie, concomitent cu produsele agricole conjugate, pot fi obţinute şi active biologice adiţionale (de exemplu, miei de la turma de bază a ovinelor, noi roiuri de albine în apicultură) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Produse agricole de bază

produse pentru obţinerea cărora a fost creat sau procurat activul biologic sau grupul de active biologice (de exemplu, cerealele, fructele, strugurii, rizocarpi, laptele în vităritul pentru lapte, carnea) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Produse secundare (în agricultură)

produsele obţinute concomitent cu produsele de bază de la un activ biologic (grup de active biologice), dar care au o importanţă secundară (de exemplu, paiele, pleava şi deşeurile furajere – la cultivarea culturilor cerealiere; gunoiul de grajd şi de păsări – la întreţinerea animalelor şi păsărilor) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Produse transformate

Toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal (Codul Vamal)

Produse

bunuri fabricate în cadrul entităţii care includ semifabricatele, produsele finite, produsele secundare (SNC “Stocuri”)

Profiturile şi pierderile actuariale reprezintă

a) efectele diferenţelor dintre ipotezele actuariale anterioare şi indicatorii (valorile) efectivi; b) efectele modificărilor în ipotezele actuariale.

Proprietate imobiliară

terenuri, clădiri şi/sau parte a acestora, deţinute de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar (SNC “Investiţii imobiliare”)

Proprietatea nematerială

active nemonetare care nu îmbracă o formă materială şi au o durată de utilizare mai mare de un an (de exemplu, licenţe, brevete, programe informatice) (Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător)

Publicitate exterioară

Publicitate realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.

Publicitate socială

publicitate care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială (Codul fiscal)

1 2 3 4 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...