Dicţionar contabil

V

Vinietă

taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil pe o anumită perioadă de timp (Codul fiscal)

Virament

Mijloc de plată; operaţiune bancară care constă în transferul unei sume dintr-un cont în altul: la ordinul unui client, bancherul debitează contul acestuia pentru a credita un alt cont.

Vizită fiscală

procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului (Codul fiscal)

Valoare amortizabilă

costul de intrare sau costul corectat, diminuat cu valoarea reziduală estimată (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Valoare contabilă

valoarea cu care un activ este recunoscut în bilanţ după deducerea amortizării şi pierderilor din depreciere (SNC “Deprecierea Activelor”) valoarea la care creanţele şi investiţiile financiare sînt recunoscute în situaţii financiare (SNC “Creanțe și investiții financiare”) valoarea la care stocurile se evaluează la ieşire şi se recunosc în bilanţ/bilanţul prescurtat (SNC “Stocuri”) costul de intrare sau costul corectat sau valoarea reevaluată a obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate (SNC “Imobilizări necorporale și corporale”)

Valoare justă

prețul de vînzare estimat al activului în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Creanțe și investiții financiare”) preţul de vînzare estimat al stocurilor în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Stocuri”) preţul de vînzare estimat al unei imobilizări în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate (SNC “Imobilizări necorporale și corporale”)

Valoare justă minus costurile de vânzare

suma care poate fi obţinută din vînzarea unui activ sau a unui grup de active, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi informate, diminuată cu costurile estimate de vînzare (SNC “Deprecierea activelor”)

Valoare realizabilă netă

preţul de vînzare estimat al stocurilor diminuat cu costurile estimate pentru finalizare (completare) şi costurile estimate de vînzare (SNC “Stocuri”)

Valoare reziduală

valoarea estimată (preconizată) a unei imobilizări amortizabile, care entitatea prevede să o obţină la expirarea duratei de utilizare a acesteia (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Valoare reziduală garantată

o parte din valoarea reziduală a activului transmis în leasing, recuperarea căreia este garantată locatorului (SNC “Contracte de leasing”)

Valută străină

orice valută, alta decît moneda naţională (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Venituri

creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor (SNC “Venituri”) sume în numerar sau bunuri în altă formă obținute în procesul desfășurării activității de întreprinzător (Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător)

Venituri ale organizaţiei necomerciale

venituri obţinute din utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială, mijloacelor nepredestinate şi contribuţiilor fondatorilor şi membrilor, precum şi din activitatea economică (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Venituri ale reprezentanței entității nerezidente

venituri obținute din utilizarea mijloacelor cu destinație specială, precum și din activitatea prevăzută la art.5 pct. 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale)

Venituri contractuale

valoarea venitului iniţial, venitului din modificările contractului, din reclamaţii şi sub formă de prime de stimulare obţinută în rezultatul executării contractului de construcţie (SNC “Contracte de construcţii”)

Venituri din prestarea serviciilor

venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp (de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism) (SNC “Venituri”)

Venituri din vânzarea produselor şi mărfurilor

venituri din comercializarea bunurilor produse de entitate sau cumpărate pentru a fi revîndute, inclusiv terenurile şi alte imobilizări deţinute în scopuri revînzării (SNC “Venituri”)

Venituri sub formă de dividende

venituri din cotele deţinute în capitalul social al altor entităţi (SNC “Venituri”)

Venituri sub formă de dobânzi

venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligaţiunilor şi a altor sume datorate entităţii (SNC “Venituri”)

Venituri sub formă de redevenţe

(royalty) venituri din utilizarea imobilizărilor necorporale ale entităţii cum ar fi brevetele, mărcile, drepturile de autor (copyright) şi software-ul pentru computere etc. (SNC “Venituri”)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...