Dicţionar contabil

S

Situaţii financiare

set de rapoarte care conţin informaţii privind poziţia financiară, performanţa financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile de numerar ale entităţii pe o perioadă de gestiune (SNC “Prezentarea Situaţiilor Financiare”)

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

Legea defineşte acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale. În acest caz, capitalul societăţii este divizat în părţi sociale care, potrivit contractului de societate şi prevederilor stipulate în statut, nu se negociază la bursele de valori. membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părţi sociale, precum şi de patrimoniul societăţii.

Societate de audit, auditor întreprinzător individual

Subiect al activităţii de întreprinzător, înregistrat în conformitate cu legislaţia civilă şi cu legislaţia specială în domeniu, care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de audit (Legea privind activitatea de audit)

Societate de leasing

Societate comercială care are în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, conform legislaţiei în vigoare.

Societate-mamă

O entitate care are una sau mai multe filiale.

Societăţi în nume colectiv (S.N.C.)

Legea defineşte acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societăţii şi cu răspundere nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.

Sold

Suma care trebuie înscrisă într-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arată că în cont s-au primit mai mulţi bani decît sunt datoraţi; soldul debitor arată că sunt datoraţi mai mulţi bani decît au fost primiţi.

Solicitantul auditului

Persoană fizică sau persoană juridică ce solicită efectuarea auditului (Legea privind activitatea de audit)

Soluţie fiscală individuală anticipată

act administrativ emis de Serviciul Fiscal de Stat în vederea soluţionării cererii unei persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei (unor) situaţii şi/sau tranzacţii viitoare specifice (Codul fiscal)

Solvabilitate

Capacitatea unei persoane sau companii de a-şi plăti datoriile la scadenţa acestora.

Spaţii subterane pentru construcţii subterane

peşterile, spaţiile subterane artificiale, minele din care au fost extrase minerale utile (Codul fiscal)

Stabilitate fiscală (principiu)

efectuare a oricăror modificări şi completări ale prevederilor legislaţiei fiscale nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului cod (Codul fiscal)

Stagiar

Persoană fizică angajată pentru stagiere în modul prevăzut la art.19, care nu este auditor, dar care participă la efectuarea auditului sub conducerea unui auditor (Legea privind activitatea de audit)

Standarde de audit

Standardele internaţionale de audit, aprobate de consiliul pentru standardele internaţionale de audit şi asigurare, şi standardele naţionale de audit, elaborate şi aprobate de ministerul finanţelor (Legea privind activitatea de audit)

Standarde de contabilitate

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), Standarde Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) şi Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.N.C.S.P.) (Legea contabilității)

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova (Legea contabilității)

Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

standarde şi interpretări, elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, bazate pe Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.I.C.S.P.), elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în sectorul public (Legea contabilității)

Standarde Naţionale de Contabilitate

standarde şi interpretări, bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe I.F.R.S., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară (Legea contabilității)

Subdiviziune

unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia (Codul fiscal)

Subsol

parte a scoarţei terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică şi valorificare (Codul fiscal)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...