Dicţionar contabil

R

Resurse naturale

apa captată din orice surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul eliberat pe picior (Codul fiscal)

Retratare retroactivă (retrospectivă)

corectarea recunoaşterii, evaluării şi prezentării valorilor elementelor (obiectelor) contabile ca şi cum erorile perioadei anterioare nu ar fi existat (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Revolving

Credit cu reînnoire automată.

Rezident

a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: i) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare; - este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare; ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal; b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova (Codul fiscal)

Rezultat financiar

profitul (pierderea) calculat ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Risc de audit

riscul exprimării de către auditor a unei opinii de audit necorespunzătoare în cazul în care rapoartele financiare conţin denaturări semnificative (Legea privind activitatea de audit)

Royalty (redevenţă)

plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty: a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus; b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia; c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie; d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere; e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare; f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori (Codul fiscal)

Rapoarte ale organizaţiei necomerciale/reprezentanței entității nerezidente

situații financiare, rapoarte statistice, dări de seamă fiscale și de alt gen care caracterizează activitatea acestora (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Recoltare

separarea produselor agricole de activul biologic şi/sau de grupul activelor biologice (de exemplu, recoltarea strugurilor, fructelor şi legumelor, scoaterea puieţilor din pămînt, mulsul laptelui, strînsul ouălor) şi/sau încetarea proceselor vitale ale activelor biologice (de exemplu, tăierea copacilor, sacrificarea animalelor şi păsărilor, pescuitul peştelui) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Resurse minerale

imobilizări corporale sub forma de costuri capitalizate ale lucrărilor de explorare (pregătire spre extracţie), pentru care este demonstrată fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Rezerve de evaluare

componente ale capitalului propriu sub formă de capital de rezervă (rezerve stabilite de legislaţie), rezerve statutare (rezerve prevăzute de statut) şi alte rezerve (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Risc de împrumut

riscul de nerambursare parţială sau integrală a împrumutului acordat (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...