Dicţionar contabil

P

Piaţa comerţului cu ridicata (angro)

tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile, serviciile, de regulă, se comercializează de către unele persoane altor persoane ce desfăşoară activitate de întreprinzător, care ulterior utilizează mărfurile, serviciile în procesul de producţie sau le comercializează pe piaţa comerţului cu amănuntul (Codul fiscal)

Piaţă cu reducere

tip de piaţă în cadrul căreia oferta depăşeşte cererea ori se comercializează mărfuri, servicii ce nu corespund standardelor de calitate sau sînt deteriorate în urma calamităţilor naturale, a catastrofelor, a altor evenimente excepţionale care au avut loc ori vînzătorul are dificultăţi financiare condiţionate de insolvabilitate temporară, de lichidare sau de faliment, ori există alte situaţii similare cînd mărfurile, serviciile se oferă spre vînzare la un preţ mai mic decît cel stabilit pe piaţă (Codul fiscal)

Piaţă închisă

tip de piaţă în cadrul căreia comercializarea mărfurilor, serviciilor se efectuează între coproprietari sau persoane interdependente. Preţurile de pe piaţa închisă nu constituie o dovadă a preţurilor de piaţă (Codul fiscal)

Piaţă

sistem de relaţii economice ce se formează în procesul producţiei, circulaţiei şi distribuirii mărfurilor, prestării serviciilor, precum şi circulaţiei mijloacelor băneşti, care se caracterizează prin libertatea subiecţilor la alegerea cumpărătorilor şi vînzătorilor, determinarea preţurilor, formarea şi folosirea resurselor (Codul fiscal)

Pierderi excepţionale

Pierderi suportate de întreprindere cauzate de evenimentele care nu se referă la activitatea ordinară a întreprinderii (calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei).

Plan de conturi contabile

Act normativ care stabileşte nomenclatorul sistematizat al conturilor contabile şi normele metodologice de utilizare a acestora.

Plasament

Investiţie bănească în active, acţiuni, obligaţiuni, bonuri, depozite etc., în vederea obţinerii de venit.

Plata parţială

îndeplinirea incompletă de către cumpărător a obligaţiunilor sale faţă de furnizor (Codul fiscal)

Plată

Sumă de bani plătită cuiva sau transferată în contul de decontare al unei persoane pentru munca depusă, servicii acordate drept contravaloare a unui obiect cumpărat sau utilizarea unui activ etc.

Plăţi de stimulare

Sume suplimentare cuvenite antreprenorului şi plătite acestuia de beneficiar în cazul respectării clauzelor contractului.

Plătitor vamal

Persoana obligată să achite o obligaţie vamală (Codul Vamal)

Poliţă de asigurare restrictivă

Poliţă de asigurare emisă de un asigurător care nu este parte legată a întreprinderii raportoare, dacă încasările aferente poliţei: a) pot fi utilizate doar pentru a plăti sau finanţa beneficiile angajaţilor în baza unui plan de plăţi determinate; b) nu sînt disponibile creditorilor întreprinderii raportoare.

Poliţa de asigurare

Documentul emis de Asigurator în baza şi cu respectarea prezentelor condiţii de asigurare şi a convenţiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc condiţiile specifice (limita raspunderii/poliţa, perioada de asigurare, prima de asigurare, franciza) în care se încheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de poliţă, condiţiile de asigurare precum şi alte anexe sau suplimente care sunt convenite între Asigurat şi Asigurător ca facînd parte din Contractul de asigurare.

Politici financiare

ansamblul de metode, mijloace şi instrumente prin care se asigură mobilizarea, repartizarea şi utilizarea resurselor financiare cu scopul realizării activităţii eficiente a entităţii prin luarea deciziilor de finanţare, de investire şi de plată a dividendelor (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Politici operaţionale

modalităţi de executare la nivel operaţional a sarcinilor stabilite în strategiile entităţii privind: stabilirea preţurilor, nivelul stocurilor, volumul vînzărilor etc. (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Portofoliu de investiţii

Totalitatea investiţiilor pe care le deţine întreprinderea în momentul dat.

Posesor de autovehicul

persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul (Codul fiscal)

Prefinanţare

Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finanţarea unei operaţiuni economice, în aşteptarea mijloacelor de finanţare permanente.

Prejudiciu

Vătamare corporală sau deces al unei persoane, cu excepţia situaţiilor în care vătămarea sau decesul a survenit din cauza şi în cursul exercitării atribuţiilor de serviciu decurgînd dintr-un contract de muncă sau de ucenicie încheiat de acea persoană cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu aparţin Asiguratului sau unui prepus al său, produse în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare.

Preţ de piaţă, valoare de piaţă

preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei. Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc: a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia – b) informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia – c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat. Contribuabilul are dreptul să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică (Codul fiscal)

1 2 3 4 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...