Dicţionar contabil

M

Metoda categoriilor (elementelor) de stocuri

prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare element de stocuri (SNC “Stocuri”)

Metoda costului mediu ponderat

presupune calcularea costului fiecărui element de stocuri pe baza mediei ponderate a costurilor soldurilor elementelor similare de stocuri la începutul perioadei şi a costurilor elementelor similare fabricate sau achiziţionate în cursul perioadei de gestiune. Costul mediu ponderat poate fi calculat după fiecare intrare a stocurilor, la sfârșitul perioadei de gestiune sau în alt mod stabilit de politicile contabile ale entităţii (SNC “Stocuri”)

Metoda FIFO

prevede evaluarea stocurilor ieşite din entitate la costul de intrare (efectiv) al primei intrări (primului lot). Pe măsura epuizării loturilor, stocurile ieşite se evaluează la costul de intrare al lotului următor, în ordine cronologică Soldul stocurilor la finele perioadei este evaluat la costul de intrare al ultimelor loturi de stocuri achiziţionate sau fabricate (SNC “Stocuri”)

Metoda grupelor omogene de stocuri

prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă pe fiecare grupă omogenă de stocuri (SNC “Stocuri”)

Metoda identificării specifice

constă în determinarea costurilor individuale elementelor de stocuri. Această metodă este adecvată pentru stocurile ce fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost achiziţionate sau fabricate (de exemplu, clădiri, apartamente, automobile, opere de artă) Identificarea specifică nu poate fi aplicată în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare şi divers de elemente (SNC “Stocuri”)

Metodă indirectă de estimare

metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, conform art. 226.7 alin. (1) (Codul fiscal)

Metoda volumului total de stocuri

prevede stabilirea celei mai mici sume dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă a tuturor stocurilor entităţii (SNC “Stocuri”)

Mijloace băneşti

sume de bani în monedă naţională şi/sau în valută străină aflate în proprietate, cu excepţia celor împrumutate, deţinute în numerar, în conturile din instituţiile financiare naţionale şi din străinătate şi/sau împrumutate altor persoane (Codul fiscal)

Mijloc de transport

Orice mijloc de transport care se află la evidenţă permanentă în alt stat, folosit pentru transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport (Codul Vamal)

Minerale utile

acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi şi ape subterane, ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol (Codul fiscal)

Mostre de mărfuri

orice articol care reprezintă un tip de marfă ale cărui mod de prezentare şi cantitate, pentru mărfuri de acelaşi tip, nu permit folosirea sa în alte scopuri decît pentru obţinerea de comenzi pentru mărfuri de tipul celor pe care le reprezintă (Codul fiscal)

Motocicletă

autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3, precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 şi masa echipată mai mică de 400 kg (Codul fiscal)

Metodă de casă

metodă conform căreia veniturile sînt recunoscute în perioada fiscală în care au fost încasate/primite sume în numerar sau compensările în altă formă, iar cheltuielile – în perioada în care acestea au fost efectiv achitate, cu excepţia uzurii mijloacelor fixe, amortizării proprietăţii nemateriale (Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător)

Mijloace cu destinație specială ale reprezentanței entității nerezidente

active și asistență financiară primite sau care urmează să fie primite de la entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova,  a căror utilizare este condiționată de realizarea activității de bază prevăzute în regulament (Indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale)

Mijloace cu destinație sprecială ale organizației necomerciale

active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte etc.) (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Mijloace fixe

imobilizări corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Mijloace nepredestinate

active şi servicii primite sau care urmează să fie primite, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Misiune specială

acţiune (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte concrete etc.) a unei organizaţii necomerciale desfăşurată pe seama mijloacelor cu destinaţie specială (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Modificare

indicaţie dată de beneficiar cu privire la o schimbare a obiectului lucrării care trebuie realizată conform unui contract (SNC “Costuri indirecte de producție”)

Modificare a estimării contabile

ajustarea valorii contabile a unui activ, unei datorii sau mărimii consumului periodic al unui activ care rezultă din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor, precum şi din preconizarea beneficiilor şi obligaţiilor viitoare aferente acestora (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...