Dicţionar contabil

C

Certificat de calificare al auditorului

Document, eliberat în modul stabilit de prezenta lege, ce confirmă calificarea profesională de auditor (Legea privind activitatea de audit)

Certificat de depozit

Titlul emis pe termen scurt(1-12 luni) sau mediu(pina la 5 ani) de o bancă şi cotat pe europieţe. Prin acest titlu, banca atestă primirea unei sume de bani pe care o va rambursa cu dobinzile aferente la scandenţă prevazută.

Certitudinea impunerii (principiu)

existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările arbitrare, claritate şi precizie a termenelor, modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare contribuabil, permiţînd acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale (Codul fiscal)

Cesionar

Persoana căreia îi este făcută o cesiune. Termenul contrar este cedent.

Cesiune

Transmiterea de către o persoană(cedent) altei persoane(cesionar), prin voinţa părţilor sau în temeiul legii, a unui drept, a unui bun sau a unei datorii, de regulă cu titlu oneros.

Cheltuieli administrative

cheltuielile aferente organizării, deservirii și gestionării entității în ansamblu (SNC “Cheltuieli”)

Cheltuieli anticipate

costuri înregistrate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare (de exemplu, costurile aferente anvelopelor şi acumulatoarelor transmise în exploatare, abonării la literatura specială şi periodică) (SNC “Particularitățile contabilității în agricultură”)

Cheltuieli de distribuire

cheltuieli aferente promovării şi comercializării produselor/mărfurilor şi serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate până la comercializarea produselor/mărfurilor (de exemplu, cheltuielile de publicitate), în procesul comercializării acestora (de exemplu, salariile personalului antrenat în procesul de comercializare) sau după comercializarea lor (de exemplu, cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor în perioada de garanţie) (SNC “Cheltuieli”)

Cheltuieli individuale

plăţi efectuate pentru procurarea şi/sau schimbul bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor pentru consum curent şi/sau pe termen lung, în scopuri personale sau în alte scopuri, exceptînd poziţiile expuse la pct.5)–8) (Codul fiscal)

Cheltuielile cu activele imobilizate

cheltuielile aferente ieşirii, cu excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere (SNC “Cheltuieli”)

Cheltuielile excepţionale

pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu ţin de activitatea ordinară.

Ciclu normal de activitate al unei entităţi

perioada de timp dintre momentul achiziţionării activelor care sunt destinate procesării şi momentul transformării lor în numerar (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Cifra de afaceri

reprezintă însumarea vînzărilor de mărfuri,a serviciilor prestate şi a producţiei vîndute.

Citaţie bancară

cerere specifică, scrisă, prin care se solicită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) să prezinte informaţii despre persoana controlată ori pasibilă de control ulterior şi despre operaţiunile din conturile bancare ale persoanei respective (Codul Vamal)

Citație de audit postvămuire/reverificare

înscris prin care persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente, mărturii, să prezinte alte informații relevante pentru efectuarea controlului ulterior sau să ia act de rezultatele controlului ulterior (Codul vamal)

Clearing

Sistem de compensare a creanţelor(clearing bancar, clearing de titluri) asigurat de un oficiu central pentru raţionalizarea mişcărilor de fonduri şi/sau titluri.

Cod al subdiviziunii

număr atribuit de organul fiscal subdiviziunii contribuabilului în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Codul fiscal)

Cod etic

codul etic al profesioniştilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare (Legea privind activitatea de audit)

Cod fiscal

număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se consideră cod fiscal din ziua eliberării certificatului/deciziei de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal (Codul fiscal)

Cod fiscal

Ansamblu de reglementări fiscale, al carui scop este unificarea diverselor proceduri cuprinse în legile fiscale speciale, adaptarea unora din ele la noile condiţii ale economiei de piaţă, reglementarea eventuală a unor noi proceduri.

1 2 3 4 8

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...