Dicţionar contabil

A

Active biologice imobilizate

activele biologice mature care asigură obţinerea multiplă a produselor agricole şi/sau a activelor biologice adiţionale pe parcursul unei perioade ce depăşeşte un an (de exemplu, viile, livezile, plantaţiile de pomuşoare roditoare, culturi multianuale de flori, de furaje, legumicole, vacile, ovinele, porcinele, cabalinele adulte) precum şi activele biologice imature care se află în perioada de pregătire spre utilizare după destinaţie (de exemplu, viile şi livezile plantate, până la transferarea lor în categoria pe rod) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Active de capital

a) acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător; b) titlurile de creanţă; c) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător; d) terenurile; e) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital (Codul fiscal)

Active imobilizate

toate celelalte active, cu excepţia celor circulante (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Active nete

Activele întreprinderii evaluate la valoarea de bilanţ diminuată cu datoriile (obligaţiile) ei.

Active

resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Activitate bancară

Operaţii de colectare de depozite şi acordare de împrumuturi. Ca intermediari financiari băncile pot oferi o gamă largă de produse financiare, cum ar fi, servicii de asigurare, emisiunea de cărţi de credit sau operaţii de schimb valutar, dar ceea ce le particularizează este rolul pe care il joacă în realizarea ofertei monetare prin crearea de depozite. Atunci cînd realizează împrumuturi, banca debitează contul clientului, în schimbul promisiunii acestuia de a restitui la scandenţă valoarea împrumutului şi a plăti dobînda aferentă. Puterea băncilor de a crea bani în acest mod este limitată în multe ţări de controlul creditelor exercitant de guvern dar şi de obligaţia băncii de a plăti în numerar, la cerere, sumele înscrise în cont curent. În cele mai multe ţări, băncile sunt supravegheate şi reglementate de către bancă central.

Activitate de audit

Activitate de întreprinzător care constă în prestarea de servicii profesionale, efectuate pe bază de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicităţii rapoartelor financiare în conformitate cu prezenta lege şi cu legislaţia în domeniu (Legea privind activitatea de audit)

Activitate profesională în sectorul justiţiei

activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat (Codul fiscal)

Activităţi independente

activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit (Codul fiscal)

Actualizare

Acţiunea prin care o valoare realizată într-o anumită perioadă (trecută/prezintă) se aduce în situaţia de a corespunde unei alte perioade (prezintă/viitoare), conform condiţiilor care definesc perioada respectivă.

Actuar

Specialist independent şi certificat în conformitate cu legislaţia în vigoare care îi acordă dreptul de a efectua calcule şi estimări actuariale.

Actul juridic cu titlu gratuit

este acela prin care se procură un folos patrimonial, fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb.

Actul juridic cu titlu oneros

este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial

Administrare fiscală

activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale (Codul fiscal)

Administrarea modificării

modul de facilitare a transformărilor biologice prin îmbunătăţirea şi/sau stabilirea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea procesului tehnologic respectiv (de exemplu, raţia nutritivă stabilită pentru animale şi păsări, termenul şi calitatea executării lucrărilor la cultivarea culturilor agricole, asigurarea activelor biologice cu umiditate, lumină, temperatură) (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Afacere (business)

orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit (Codul fiscal)

Agent cu statut dependent

orice persoană care, în baza contractului cu un nerezident: a) reprezintă interesele nerezidentului în Republica Moldova; b) acţionează în Republica Moldova în numele acestui nerezident; c) are şi, de regulă, utilizează în Republica Moldova împuternicirea de a încheia contracte sau de a coordona condiţiile lor esenţiale în numele nerezidentului, creînd în urma acestora consecinţe juridice pentru nerezidentul dat (Codul fiscal)

Agent cu statut independent

orice persoană care nu corespunde cerinţelor pct.34) (Codul fiscal)

Agent economic

orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător (Codul fiscal)

Agent

persoană care acţionează în numele altei persoane şi nu este angajatul acesteia (Codul fiscal)

1 2 3 4 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...