Dicţionar contabil

R

Randament

Raportul dintre venitul anual pe care îl aduce un plasament şi valoarea imediată a acestui plasament.

Randamentul impozitelor (principiu)

perceperea impozitelor şi taxelor cu minimum de cheltuieli, cît mai acceptabile pentru contribuabili (Codul fiscal)

Rata de bază a dobînzii

Rata dobînzii anuale fixată de o bancă, ce serveşte ca termen de referinţă la calculul dobînzilor practicate de banca in relatiile cu clienţăi săi.

Rată de randament

Cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri (Codul Vamal)

Reescont

operaţiune efectuată de o bancă centrală în vederea aprovizionării cu mijloace băneşti lichide a băncilor comerciale; pe bază vînzării la banca centrală a unui portofoliu de efecte de comerţ scontate de ele, băncile comerciale obţin în schimb mijloace băneşti.

Regim vamal

Totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă (Codul Vamal)

Registre contabile

Registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării şi generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare şi centralizatoare.

Registrul general electronic al facturilor fiscale

registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.118.1, se înregistrează facturile fiscale (Codul fiscal)

Reglementări vamale

Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum şi în alte acte normative referitoare la domeniul vamal (Codul Vamal)

Relaţii specifice

relaţii speciale, caracteristice şi aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanţe concrete, care se deosebesc de relaţiile caracteristice pentru subiecţi şi circumstanţe analogice (Codul fiscal)

Relevanţa informației

informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute pe aceştia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările lor anterioare (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Renta

Suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, în cazul decesului Asiguratului în perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit în cererea de asigurare a pensiei

Rentabilitate

Capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat în termeni financiari.

Reorganizare a agentului economic

fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic (Codul fiscal)

Reorganizare calificată

reorganizarea, deplină sau parţială, a unui agent economic conform unui plan de reorganizare aferent activităţii de întreprinzător, reorganizare ce nu are ca scop sau rezultat evaziunea fiscală a oricărui agent economic sau acţionar (asociat) (Codul fiscal)

Reprezentant al contribuabilului (al persoanei)

persoană care acţionează în baza unei procuri, eliberate în conformitate cu legislaţia; avocat învestit cu împuterniciri conform legislaţiei; părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă; alte persoane care, conform legislaţiei, pot avea calitatea de reprezentant (Codul fiscal)

Reprezentanţă permanentă sau bază fixă

loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole; b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni; c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta; d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel; e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului. În înţelesul prezentului cod, reprezentanţa permanentă a unei persoane fizice nerezidente se consideră a fi baza fixă (Codul fiscal)

Reprezentanţă

desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă, prevăzute la pct.15). La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau alt caracter, în particular, se atribuie: a) utilizarea de instalaţii, exclusiv, în scopul depozitării sau expunerii produselor sau mărfurilor ce aparţin nerezidentului; b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul depozitării sau expunerii; c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul prelucrării de către o altă persoană; d) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident; e) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de informaţii, marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate de către nerezident, dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obişnuită) a nerezidentului; f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană din numele nerezidentului a contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate în scris ale nerezidentului; g) desfăşurarea activităţii prevăzute la pct.15) lit.b), care nu depăşeşte 6 luni (Codul fiscal)

Reprezentanţi ai salariaţilor

organ sindical ce activează, de regulă, în cadrul unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele sindicatelor (Codul muncii)

Restanţă

sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art.180 devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală; neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor; atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici; asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; asigurării executării art.131 alin.(7) din prezentul cod (Codul fiscal)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...