37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Modul de completare a certificatului medical de angajator

Important! Modul de completare a certificatului medical de angajator

07.10.201314.185 views Contabilsef.md

6

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Important! Modul de completare a certificatului medical de angajator

      Stimaţi cititori vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 216-220   din 04.10.2013 a  fost publicat  ordinul nr. 121 din  24.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator.

      Conform acestuia se stabilesc  următoarele reguli de completare a verso-ului certificatului medical care se completează de persoanele responsabile din cadrul entităţii economice:

În compartimentul „Completează pontatorul” se înscrie:

Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a entităţii sau numele şi prenumele angajatorului în cazul în care acesta este persoană fizică. Denumirea urmează să corespundă denumirii indicate pe partea completată de instituţia medico-sanitară.

 

 Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a direcţiei, secţiei, sectorului în care asiguratul lucrează la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă sau se va menţiona că munca e la domiciliu.

 

Funcţia, profesia în care activează salariatul la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă.

 

Durata contractului individual de muncă pentru personalul contractual, prin subliniere, reieşind din clauzele contractului în baza căruia asiguratul activează la data acordării concediului medical.

 

 Data începutului şi expirării concediului medical se vor înscrie cu cifre arabe, începând cu prima zi de concediu medical până la ultima zi a concediului, fără a lua în consideraţie dacă asiguratul pentru perioada respectivă este în drept să pretindă la indemnizaţie şi indiferent din ce sursă urmează a fi suportate cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.

 

În rândul „Zile de odihnă în perioada delimitării vitalităţii” se înscrie zilele în care angajatul nu ar fi fost încadrat în procesul de producere (nu ar fi lucrat din motive prevăzute de Codul muncii), cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

 În rândul „A început lucrul de la____anul 19___” se înscrie data reluării activităţii de muncă, stabilită conform concluziei medicale.

 

 În rândul „Semnătura maistrului ori a şefului de secţie” se înscrie data în care a fost pusă prima semnătură a persoanei responsabile, considerându-se ca data adresării după indemnizaţie. Dacă subdiviziunea este reprezentată de un singur responsabil se pune o singură semnătură.

 

 Compartimentul „Completează secţia de cadre conform carnetului de muncă” se perfectează de către subdiviziunea resurse umane ori persoana responsabilă pentru evidenţa carnetelor de muncă, în care se înscrie stagiul total de cotizare, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

Durata totală a stagiului de cotizare, până la data de unu a lunii, în care a început concediul medical cauzat de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă; se înscrie numărul complet de ani şi luni.

 

Datele despre stagiul total de cotizare se înscriu şi în cazurile de incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau cancer de orice tip, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

 

Perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, perioada beneficierii de ajutor de şomaj şi perioada satisfacerii serviciului militar în termen sau cu termen redus se includ în stagiul total de cotizare, cu condiţia confirmării perioadelor respective prin adeverinţa de naştere a copilului, carnetul de muncă sau livretul militar, după caz.

 

 În rândul „Data şi pricina concedierii din lucru de la locul precedent” nu se fac înscrieri.

 

Datele despre persoana responsabilă, care a perfectat rubrica se completează şi se confirmă prin ştampilă, aplicată pe câmpul respectiv.

 

 Compartimentul “Completează comitetul sindical sau comisia respectivă a lui” se perfectează de administraţia entităţii, în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază, indiferent de faptul dacă în unitate este sa nu organizaţie sindicală.

 În rândul „Hotărârea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la” se înscrie data examinării cazului de către administraţia entităţii. Dacă decizia de stabilire a indemnizaţiei a fost adoptată de comisie, se înscrie numărul procesului-verbal, iar dacă cazul este examinat de persoana împuternicită de administraţie, se va înscrie data examinării, fără a indica numărul procesului-verbal.

 

 Numele şi prenumele asiguratului se înscrie în toate cazurile, indiferent dacă asiguratul are sau nu dreptul la indemnizaţie.

 

Cuantumul indemnizaţiei, ce i se cuvine asiguratului, se indică în procente faţă de venitul mediu lunar asigurat.

 

  În rândul „pentru __ zile de muncă” se înscrie numărul total de zile calendaristice, pentru care asiguratul este în drept să beneficieze de indemnizaţie, indiferent de sursa de finanţare (se includ zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul angajatorului şi zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat).

 

 În numărul de zile pentru care urmează a fi acordată indemnizaţia nu se includ zilele în care salariatul nu ar fi lucrat din motive stabilite de Codul muncii, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

Rîndul „Act pentru accident la întreprindere de la ____anul 19____ nr.__” se completează numai după clasificarea accidentului prin procesul-verbal aprobat în modul stabilit, prin înscrierea numărului şi datei aprobării procesului-verbal.

 

Compartimentul completat de contabilitatea (secţia de calcul) entităţii; rubricile „Adeverinţa despre salariu” şi „Se cuvine indemnizaţii”.

Tabelul din rubrica „Adeverinţa despre salariu” în care este rezervat spaţiu pentru a înscrie „lunile” incluse în calcul, „zilele de muncă”, „suma salariului real”  „salariul zilnic mijlociu real” şi „salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar”, nu se perfectează”. În cazul prelucrării certificatelor de concediu medical  cu utilizarea sistemelor informaţionale, precum şi în cazul perfectării manuale, calculul efectuat se imprimă (se completează) pe foaie aparte, care în final se verifică şi se semnează de contabilul-şef, sau de altă persoană împuternicită.

 Pe foaia  în care se reflectă calcularea indemnizaţiei se indică data examinării sau procesul-verbal de examinare a cazului, numele şi prenumele asiguratului beneficiar de indemnizaţie, numărul certificatului de concediu medical şi data eliberării, perioada concediului medical şi numărul de zile calendaristice (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se indică numărul zilelor lucrătoare) pentru care se acordă indemnizaţia, numărul total de zile calendaristice pentru care s-a acordat indemnizaţia în anul calendaristic respectiv.

În rânduri aparte, se înscriu datele despre venitul asigurat a fiecărei luni incluse în calcul, numărul de zile lucrătoare în luna respectivă, conform programului prevăzut pentru angajatul respectiv şi numărul de zile real lucrate.  În baza datelor menţionate se calculează venitul mediu lunar asigurat şi cuantumul indemnizaţiei pentru o zi calendaristică pentru fiecare din lunile din perioada concediului medical (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se calculează  cuantumul indemnizaţiei pentru o zi lucrătoare).

 În rând aparte se indică durata stagiului total de cotizare şi cuantumul procentual al indemnizaţiei în raport cu baza de calcul (pct.25 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005).

 În final se înscrie numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care plata indemnizaţiei  se suportă din contul angajatorului, precum şi numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care, plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Calculele respective se anexează la certificatul de concediu medical.

Tabelul din rubrica „Se cuvine indemnizaţii” se completează prin înscrierea datelor în coloanele respective.

 În rândul unu, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana “pentru câte zile” se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele, care urmează a fi achitate din contul angajatorului. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie numai mărimea indemnizaţiei care rezultă din venitul asigurat de la locul de muncă de bază.    În cazul în care angajatorul nu suportă cheltuieli pentru plata indemnizaţiei, în coloanele respective din rândul unu se înscrie cifra zero.

În rândul doi, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana “pentru câte zile”  se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să  primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele care urmează a fi achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie mărimea indemnizaţiei  care rezultă din venitul total asigurat, adică de la locul de muncă de bază şi de la locul de muncă prin cumul.

Rândul „Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la __ anul 19 _____ până la ___19 _____salariul pe __ zile a constituit __ lei” se completează în cazul, în care salariatul, din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar la altă muncă cu un salariu asigurat inferior salariului mediu lunar asigurat, care l-a avut în lunile premergătoare survenirii accidentului de muncă sau bolii profesionale.

 

 În rândul „Înscris în tabelul de salarizare pe luna _____” se înscriu cu litere luna şi anul în care au fost incluse cheltuielile  pentru plata indemnizaţiei.

 

Rândul „Semnătura contabilului-şef (superior)____” se completează cu semnătura contabilului-şef (superior) sau a persoanei împuternicite de acesta în modul prevăzut.

 

Instrucţiunea provizorie privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator intră în vigoare din data de 04.10.2013

 

Menţionăm că instrucţiunea care pînă la moment determina modul de completare a certificatului medical ( instrucţiunea nr. 189 din  22.06.2005 privind modul de completare a certificatului de concediu medical ) stabilea doar modul de completare a primei pagini a certificatului medical care este perfectată de medic.

Important! Modul de completare a certificatului medical de angajator

      Stimaţi cititori vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 216-220   din 04.10.2013 a  fost publicat  ordinul nr. 121 din  24.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator.

      Conform acestuia se stabilesc  următoarele reguli de completare a verso-ului certificatului medical care se completează de persoanele responsabile din cadrul entităţii economice:

În compartimentul „Completează pontatorul” se înscrie:

Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a entităţii sau numele şi prenumele angajatorului în cazul în care acesta este persoană fizică. Denumirea urmează să corespundă denumirii indicate pe partea completată de instituţia medico-sanitară.

 

 Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a direcţiei, secţiei, sectorului în care asiguratul lucrează la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă sau se va menţiona că munca e la domiciliu.

 

Funcţia, profesia în care activează salariatul la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă.

 

Durata contractului individual de muncă pentru personalul contractual, prin subliniere, reieşind din clauzele contractului în baza căruia asiguratul activează la data acordării concediului medical.

 

 Data începutului şi expirării concediului medical se vor înscrie cu cifre arabe, începând cu prima zi de concediu medical până la ultima zi a concediului, fără a lua în consideraţie dacă asiguratul pentru perioada respectivă este în drept să pretindă la indemnizaţie şi indiferent din ce sursă urmează a fi suportate cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.

 

În rândul „Zile de odihnă în perioada delimitării vitalităţii” se înscrie zilele în care angajatul nu ar fi fost încadrat în procesul de producere (nu ar fi lucrat din motive prevăzute de Codul muncii), cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

 În rândul „A început lucrul de la____anul 19___” se înscrie data reluării activităţii de muncă, stabilită conform concluziei medicale.

 

 În rândul „Semnătura maistrului ori a şefului de secţie” se înscrie data în care a fost pusă prima semnătură a persoanei responsabile, considerându-se ca data adresării după indemnizaţie. Dacă subdiviziunea este reprezentată de un singur responsabil se pune o singură semnătură.

 

 Compartimentul „Completează secţia de cadre conform carnetului de muncă” se perfectează de către subdiviziunea resurse umane ori persoana responsabilă pentru evidenţa carnetelor de muncă, în care se înscrie stagiul total de cotizare, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

Durata totală a stagiului de cotizare, până la data de unu a lunii, în care a început concediul medical cauzat de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă; se înscrie numărul complet de ani şi luni.

 

Datele despre stagiul total de cotizare se înscriu şi în cazurile de incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau cancer de orice tip, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

 

Perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, perioada beneficierii de ajutor de şomaj şi perioada satisfacerii serviciului militar în termen sau cu termen redus se includ în stagiul total de cotizare, cu condiţia confirmării perioadelor respective prin adeverinţa de naştere a copilului, carnetul de muncă sau livretul militar, după caz.

 

 În rândul „Data şi pricina concedierii din lucru de la locul precedent” nu se fac înscrieri.

 

Datele despre persoana responsabilă, care a perfectat rubrica se completează şi se confirmă prin ştampilă, aplicată pe câmpul respectiv.

 

 Compartimentul “Completează comitetul sindical sau comisia respectivă a lui” se perfectează de administraţia entităţii, în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază, indiferent de faptul dacă în unitate este sa nu organizaţie sindicală.

 În rândul „Hotărârea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la” se înscrie data examinării cazului de către administraţia entităţii. Dacă decizia de stabilire a indemnizaţiei a fost adoptată de comisie, se înscrie numărul procesului-verbal, iar dacă cazul este examinat de persoana împuternicită de administraţie, se va înscrie data examinării, fără a indica numărul procesului-verbal.

 

 Numele şi prenumele asiguratului se înscrie în toate cazurile, indiferent dacă asiguratul are sau nu dreptul la indemnizaţie.

 

Cuantumul indemnizaţiei, ce i se cuvine asiguratului, se indică în procente faţă de venitul mediu lunar asigurat.

 

  În rândul „pentru __ zile de muncă” se înscrie numărul total de zile calendaristice, pentru care asiguratul este în drept să beneficieze de indemnizaţie, indiferent de sursa de finanţare (se includ zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul angajatorului şi zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat).

 

 În numărul de zile pentru care urmează a fi acordată indemnizaţia nu se includ zilele în care salariatul nu ar fi lucrat din motive stabilite de Codul muncii, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

Rîndul „Act pentru accident la întreprindere de la ____anul 19____ nr.__” se completează numai după clasificarea accidentului prin procesul-verbal aprobat în modul stabilit, prin înscrierea numărului şi datei aprobării procesului-verbal.

 

Compartimentul completat de contabilitatea (secţia de calcul) entităţii; rubricile „Adeverinţa despre salariu” şi „Se cuvine indemnizaţii”.

Tabelul din rubrica „Adeverinţa despre salariu” în care este rezervat spaţiu pentru a înscrie „lunile” incluse în calcul, „zilele de muncă”, „suma salariului real”  „salariul zilnic mijlociu real” şi „salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar”, nu se perfectează”. În cazul prelucrării certificatelor de concediu medical  cu utilizarea sistemelor informaţionale, precum şi în cazul perfectării manuale, calculul efectuat se imprimă (se completează) pe foaie aparte, care în final se verifică şi se semnează de contabilul-şef, sau de altă persoană împuternicită.

 Pe foaia  în care se reflectă calcularea indemnizaţiei se indică data examinării sau procesul-verbal de examinare a cazului, numele şi prenumele asiguratului beneficiar de indemnizaţie, numărul certificatului de concediu medical şi data eliberării, perioada concediului medical şi numărul de zile calendaristice (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se indică numărul zilelor lucrătoare) pentru care se acordă indemnizaţia, numărul total de zile calendaristice pentru care s-a acordat indemnizaţia în anul calendaristic respectiv.

În rânduri aparte, se înscriu datele despre venitul asigurat a fiecărei luni incluse în calcul, numărul de zile lucrătoare în luna respectivă, conform programului prevăzut pentru angajatul respectiv şi numărul de zile real lucrate.  În baza datelor menţionate se calculează venitul mediu lunar asigurat şi cuantumul indemnizaţiei pentru o zi calendaristică pentru fiecare din lunile din perioada concediului medical (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se calculează  cuantumul indemnizaţiei pentru o zi lucrătoare).

 În rând aparte se indică durata stagiului total de cotizare şi cuantumul procentual al indemnizaţiei în raport cu baza de calcul (pct.25 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005).

 În final se înscrie numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care plata indemnizaţiei  se suportă din contul angajatorului, precum şi numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care, plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Calculele respective se anexează la certificatul de concediu medical.

Tabelul din rubrica „Se cuvine indemnizaţii” se completează prin înscrierea datelor în coloanele respective.

 În rândul unu, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana “pentru câte zile” se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele, care urmează a fi achitate din contul angajatorului. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie numai mărimea indemnizaţiei care rezultă din venitul asigurat de la locul de muncă de bază.    În cazul în care angajatorul nu suportă cheltuieli pentru plata indemnizaţiei, în coloanele respective din rândul unu se înscrie cifra zero.

În rândul doi, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana “pentru câte zile”  se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să  primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele care urmează a fi achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie mărimea indemnizaţiei  care rezultă din venitul total asigurat, adică de la locul de muncă de bază şi de la locul de muncă prin cumul.

Rândul „Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la __ anul 19 _____ până la ___19 _____salariul pe __ zile a constituit __ lei” se completează în cazul, în care salariatul, din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar la altă muncă cu un salariu asigurat inferior salariului mediu lunar asigurat, care l-a avut în lunile premergătoare survenirii accidentului de muncă sau bolii profesionale.

 

 În rândul „Înscris în tabelul de salarizare pe luna _____” se înscriu cu litere luna şi anul în care au fost incluse cheltuielile  pentru plata indemnizaţiei.

 

Rândul „Semnătura contabilului-şef (superior)____” se completează cu semnătura contabilului-şef (superior) sau a persoanei împuternicite de acesta în modul prevăzut.

 

Instrucţiunea provizorie privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator intră în vigoare din data de 04.10.2013

 

Menţionăm că instrucţiunea care pînă la moment determina modul de completare a certificatului medical ( instrucţiunea nr. 189 din  22.06.2005 privind modul de completare a certificatului de concediu medical ) stabilea doar modul de completare a primei pagini a certificatului medical care este perfectată de medic.

Comentarii

 1. Alina spune:

  Pacrca sintem in epoca primitivă „sectia de calcul”

 2. Veaceslav Ciobanu spune:

  Forma acestui certificat, pare sa fie din epoca URSS, multe din datele propuse spre completare sunt invechite si irelevante pentru ziua de azi. De exemplu, pentru ce trebuie de indicat zilele de odihna din perioada concediului medical daca indemnizatia in prezent se plateste pentru zile calendaristice? Oare nu s-a putut de tiparit ceva mai nou?
  Apare intrebare legata de stabilirea marimii stagiului de cotizare, oare poate fi acesta stabilit exclusiv in baza inscrierilor din carnetul de munca, luind in consideratie ca unele perioade urmeaza sa fie excluse din perrioada de cotizare (concediu din cont propriu, etc)? Dar aceasta informatie este in baza de date a CNAS si ar putea fi acordata intreprinderilor. Recalculul indemnizatiei se va face separat.

 3. Petru spune:

  si mie imi pare cam invechit acest formular, sind de acord cu dnu Ciobanu. Si completarea marimii indemnizatiei, tot este cam intortochiata. Au incercat sa bage totul necesarul intr-o forma veche. Cui ii trebuie aceasta?! numai sa vina cei care controleaza si sa zica ca nu ai completat corect. Unde usurarea muncii noastre? unde este simplificarea activitatii?

 4. Victoria spune:

  Mi se pare,de acum nici nu stiu cum sa ne incurce pe noi, contabilii(fiindca la multe intreprinderi,contabilul indeplineste functiile si a sefului de cadre ,si a secretarului!!!),kit mai mult!!!…Degraba vor mai inventa inca si o forma noua a buletinelor de boala.apoi or abroga instructiune in cauza!!!…De ce oare la noi se face asa- dintii fac prostiea,apoi se ghindesc???!!!… Poate,ca sa arate la toti, kit de eficient si mult lucreaza(fara nici un folos,desigur,dar salariile lor is „bunisoare” si de pe spatele nostru)???!!!…Absurd…

 5. Tascu Angela spune:

  Form este veche si duce in unele cazuri in eroare.Sint multe rubrici,rinduri de completat.Dar cine sa le faca,doar se stie ca la multe intrepr. nu este inspector pe cadre sau contabil aparte salariu.Noi contabilii sintem nevoiti sa substituim multe functii pentru care nici nu esti platit.Un singur contabil nu poate sa tina piept la toate cerintele care vin peste noapte… Mai cereti si de la acei care fac modificarile, ca sa fie cit mai succinte si clare…

 6. Elena spune:

  to Veaceslav Ciobanu:
  Вы не заметили пункт 2.3.5 „În numărul de zile pentru care urmează a fi acordată indemnizaţia nu se includ zilele în care salariatul nu ar fi lucrat din motive stabilite de Codul muncii, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii”
  Это что мы теперь должны и выходные дни вычитать?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...