37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost publicată politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Vezi ce s-a schimbat!

A fost publicată politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Vezi ce s-a schimbat!

27.12.20169.731 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 27 decembrie, a fost publicată Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative. Modificările efectuate reprezintă politica bugetar-fiscală pentru anul 2017.

Schimbări esențiale au fost efectuate în Codul fiscal. Prin urmare, au fost modificate cotele de impozit de la art. 15, respectiv suma totală a impozitului pe venit se va determina pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei;
Pentru anul 2016, cota pentru această categorie este de 29640 lei.

Totodată, se modifică și scutirile. Astfel, scutire personală și scutirea acordată soțului/ soției în anul 2017 va fi în sumă de 10620 lei pe an (în 2016 este de 10128 lei pe an). Pentru categoriile specificate în articolul 33, pct. 2, scutirea se va majora de la 15060 lei la 15840 lei. Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la o scutire în sumă de 2340 de lei (în 2016 a fost 2256) anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea va constitui 10620 (în 2016 a fost 10128) lei anual. Anterior lipsea sintagma „în urma unei afecțiuni congenitale".

Articolul 20 a fost completat cu litera y3, astfel veniturile obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai Republicii Moldova și apatrizii) de la înstrăinarea locuinței de bază nu se vor include în venitul brut.

Un nou cuprins va avea alineatul (151) de la articolul 24. Prin urmare, se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii. Până acum, acest alineat permitea deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor, iar plafonul de deductibilitate era același.

Capitolul 5 „Creşterea şi pierdea de capital” va avea un cuprins nou. Prevederile acestui capitol se vor aplica tuturor contribuabililor (persoanelor fizice sau juridice), rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

Totodată, titlul II a fost completat cu capitolul 72 „Regimul fiscal în cazul aplicării perioadei fiscale de tranziție privind impozitul pe venit”. Subiecţii impunerii vor fi agenții economici care vor aplica perioada fiscală de tranziție conform art. 121 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal.

La fel și capitolul 101 „Impozitarea persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției” va avea un nou cuprins. Subiecți ai impunerii sunt persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Un nou capitol, 102, vizează regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente. Acest regim fiscal se va aplica numai activităților independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor.

Modificări au fost efectuate și în titlul III. Prin urmare, articolul 96, lit. b) a fost completată cu o liniuță nouă, potrivit căreia, se va impozita cu cota redusă a TVA de 8% biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă si silvică, reziduuri vegetale agricole si forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.

Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” a fost completat cu alineatele 32, 33 și 61. Conform alineatului 61, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

Totodată, a fost modificat modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale, a seriei şi diapazonului de numere. Respectiv, conform noului cuprins al alineatului (1) de la articolul1182, formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se indică numărul de formulare solicitat, depusă de către plătitorul de T.V.A. la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de T.V.A. - la Serviciul Fiscal de Stat. Până acum cererile se depuneau la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat sau la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

A fost completat alineatul (16) de la articolul 124 „Înlesniri la plata accizelor”. Prin urmare, nu se va scuti de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care desfăşoară în acelaşi timp activitate atât în industria de parfumerie şi cosmetică, cât şi în domeniul producerii şi comercializării produselor alcoolice, dar se va scuti doar alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.

De asemenea, conform noului alineat (11) de la art. 1261, Serviciul Fiscal de Stat va avea dreptul să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu va prezenta în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.

Cotele accizelor au fost aprobate pentru 3 ani înainte: 2017, 2018 și 2019. Mai multe detalii, vă vom prezenta în rubrica Indicatori Fiscali.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia normelor care vizează reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, şi anume art. I pct. 1, 2, pct. 4 referitor la pct. 26), pct. 5 referitor la alin. (2) lit. b) şi i), pct.6, pct. 43, cu excepţia ultimei modificări de la alin. (4), pct. 44 referitor la alin. (3) şi (4), pct. 45, pct. 46 referitor la alin. (4), cu excepţia ultimei modificări, pct. 51 referitor la alin. (6) şi (10), pct. 53 referitor la alin. (1), pct. 55 referitor la ultima modificare de la alin. (34), pct. 56 referitor la denumirea articolului, pct. 61 referitor la alin. (2) lit. b), pct. 64, pct. 65, pct. 67, pct. 72 referitor la alin. (4), (5) şi (6), pct. 73 referitor la alin. (2), pct. 75, pct. 78 referitor la pct. 1), 11), 2) şi 3), pct. 79, pct. 80 referitor la alin. (1), pct. 81, pct. 82, pct. 83, pct. 84, pct. 85, pct. 88, pct. 91, pct. 92 referitor la alin. (5), pct. 93, pct. 94 referitor la alin. (1) şi (4), pct. 95, pct. 96, pct. 99, pct. 101, pct. 102, pct. 103 referitor la alin. (2) şi (31), pct. 105 referitor la alin. (5), pct. 106, pct. 109 referitor la alin. (3), pct. 110, pct. 113, pct. 114, pct. 116, pct. 118, pct. 121 referitor la alin. (1), pct. 122, pct. 123, pct. 125, pct. 126 referitor la alin. (3), pct. 130, pct. 132, pct. 134. pct. 135, pct. 137 referitor la alin. (8), pct. 140, pct. 141, pct. 142, pct. 143, pct. 144, pct. 145, pct. 146, pct. 149 referitor la alin. (2), pct. 153, pct. 156, pct. 161, pct. 163 referitor la alin. (4), pct. 164, pct. 165, pct. 168, pct. 169 referitor la alin. (7), (10) şi (11), pct. 170, pct. 171 referitor la alin. (5) și (7), pct. 172 referitor la alin. (3), (5), (9) si (10), art. II pct. 1 referitor la alin. (21) alineatul al șaselea şi alin. (23), pct. 2, art. III în partea ce se referă la denumire, art. IV şi V, art. VI pct. 1 referitor la alin. (7) şi (9), care se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

Cu mai multe detalii vom reveni pe parcurs.

În Monitorul Oficial de astăzi, 27 decembrie, a fost publicată Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative. Modificările efectuate reprezintă politica bugetar-fiscală pentru anul 2017.

Schimbări esențiale au fost efectuate în Codul fiscal. Prin urmare, au fost modificate cotele de impozit de la art. 15, respectiv suma totală a impozitului pe venit se va determina pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei;
Pentru anul 2016, cota pentru această categorie este de 29640 lei.

Totodată, se modifică și scutirile. Astfel, scutire personală și scutirea acordată soțului/ soției în anul 2017 va fi în sumă de 10620 lei pe an (în 2016 este de 10128 lei pe an). Pentru categoriile specificate în articolul 33, pct. 2, scutirea se va majora de la 15060 lei la 15840 lei. Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la o scutire în sumă de 2340 de lei (în 2016 a fost 2256) anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea va constitui 10620 (în 2016 a fost 10128) lei anual. Anterior lipsea sintagma „în urma unei afecțiuni congenitale".

Articolul 20 a fost completat cu litera y3, astfel veniturile obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai Republicii Moldova și apatrizii) de la înstrăinarea locuinței de bază nu se vor include în venitul brut.

Un nou cuprins va avea alineatul (151) de la articolul 24. Prin urmare, se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii. Până acum, acest alineat permitea deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor, iar plafonul de deductibilitate era același.

Capitolul 5 „Creşterea şi pierdea de capital” va avea un cuprins nou. Prevederile acestui capitol se vor aplica tuturor contribuabililor (persoanelor fizice sau juridice), rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

Totodată, titlul II a fost completat cu capitolul 72 „Regimul fiscal în cazul aplicării perioadei fiscale de tranziție privind impozitul pe venit”. Subiecţii impunerii vor fi agenții economici care vor aplica perioada fiscală de tranziție conform art. 121 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal.

La fel și capitolul 101 „Impozitarea persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției” va avea un nou cuprins. Subiecți ai impunerii sunt persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Un nou capitol, 102, vizează regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente. Acest regim fiscal se va aplica numai activităților independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor.

Modificări au fost efectuate și în titlul III. Prin urmare, articolul 96, lit. b) a fost completată cu o liniuță nouă, potrivit căreia, se va impozita cu cota redusă a TVA de 8% biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă si silvică, reziduuri vegetale agricole si forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.

Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” a fost completat cu alineatele 32, 33 și 61. Conform alineatului 61, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

Totodată, a fost modificat modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale, a seriei şi diapazonului de numere. Respectiv, conform noului cuprins al alineatului (1) de la articolul1182, formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se indică numărul de formulare solicitat, depusă de către plătitorul de T.V.A. la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de T.V.A. - la Serviciul Fiscal de Stat. Până acum cererile se depuneau la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat sau la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

A fost completat alineatul (16) de la articolul 124 „Înlesniri la plata accizelor”. Prin urmare, nu se va scuti de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care desfăşoară în acelaşi timp activitate atât în industria de parfumerie şi cosmetică, cât şi în domeniul producerii şi comercializării produselor alcoolice, dar se va scuti doar alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.

De asemenea, conform noului alineat (11) de la art. 1261, Serviciul Fiscal de Stat va avea dreptul să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu va prezenta în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.

Cotele accizelor au fost aprobate pentru 3 ani înainte: 2017, 2018 și 2019. Mai multe detalii, vă vom prezenta în rubrica Indicatori Fiscali.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia normelor care vizează reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, şi anume art. I pct. 1, 2, pct. 4 referitor la pct. 26), pct. 5 referitor la alin. (2) lit. b) şi i), pct.6, pct. 43, cu excepţia ultimei modificări de la alin. (4), pct. 44 referitor la alin. (3) şi (4), pct. 45, pct. 46 referitor la alin. (4), cu excepţia ultimei modificări, pct. 51 referitor la alin. (6) şi (10), pct. 53 referitor la alin. (1), pct. 55 referitor la ultima modificare de la alin. (34), pct. 56 referitor la denumirea articolului, pct. 61 referitor la alin. (2) lit. b), pct. 64, pct. 65, pct. 67, pct. 72 referitor la alin. (4), (5) şi (6), pct. 73 referitor la alin. (2), pct. 75, pct. 78 referitor la pct. 1), 11), 2) şi 3), pct. 79, pct. 80 referitor la alin. (1), pct. 81, pct. 82, pct. 83, pct. 84, pct. 85, pct. 88, pct. 91, pct. 92 referitor la alin. (5), pct. 93, pct. 94 referitor la alin. (1) şi (4), pct. 95, pct. 96, pct. 99, pct. 101, pct. 102, pct. 103 referitor la alin. (2) şi (31), pct. 105 referitor la alin. (5), pct. 106, pct. 109 referitor la alin. (3), pct. 110, pct. 113, pct. 114, pct. 116, pct. 118, pct. 121 referitor la alin. (1), pct. 122, pct. 123, pct. 125, pct. 126 referitor la alin. (3), pct. 130, pct. 132, pct. 134. pct. 135, pct. 137 referitor la alin. (8), pct. 140, pct. 141, pct. 142, pct. 143, pct. 144, pct. 145, pct. 146, pct. 149 referitor la alin. (2), pct. 153, pct. 156, pct. 161, pct. 163 referitor la alin. (4), pct. 164, pct. 165, pct. 168, pct. 169 referitor la alin. (7), (10) şi (11), pct. 170, pct. 171 referitor la alin. (5) și (7), pct. 172 referitor la alin. (3), (5), (9) si (10), art. II pct. 1 referitor la alin. (21) alineatul al șaselea şi alin. (23), pct. 2, art. III în partea ce se referă la denumire, art. IV şi V, art. VI pct. 1 referitor la alin. (7) şi (9), care se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

Cu mai multe detalii vom reveni pe parcurs.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...