37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Contul de plăţi: AAA (33114001);

Denumirea clasificației economice Codul economic Administrator de venit 
1 2 3
Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 111125 1 SFS
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130¹ SFS
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător 111210¹ SFS
Impozit pe venitul  reţinut la sursa de plată 111220¹ SFS
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate  111230¹ SFS
Impozit pe venitul din activitatea operațională 111240¹ SFS
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției 111261¹ SFS
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății 111262¹ SFS
Impozit privat încasat în bugetul de stat 113311 SFS
Impozit pe avere încasat în bugetul de stat 113611 SFS
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 114110¹ SFS
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova 114211¹ SFS
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 114213¹ SFS
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova 114215¹ SFS
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova 114221¹ SFS
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova 114241¹ SFS
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 114271¹ SFS
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice 114424 SFS
Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie 114425 MF*
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat 114521³ SFS
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a activităţii  reprezentanţelor, firmelor, băncilor, organizaţiilor străine 114523 SFS
Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unitățile de transport auto 114524 SFS
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale  114525 SFS
Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului 114534 SFS
Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite 114535 SFS
Alte plăți pentru poluarea mediului 114536 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise  114632 MF*
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova  114633 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise  114634 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj 114635 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare 114636 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere 114637 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) 114638 SFS
Taxa consulară 115620 MF*
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat 131111 MF
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat 131211 MF
Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat 132111 MF
Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat 132211 MF
Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare  141111 MF
Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe   141112 MF
Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare 141121 MF
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat 141141 MF
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate şi împrumuturile recreditate bugetelor de alt nivel 141152 MF
Soldul profitului net al Bancii Naţionale a Moldovei 141210 MF
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul de stat 141221 SFS
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat 141231 SFS
Mijloacele încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune 141241 MF*
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul de stat 141511 SFS
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat 141531 SFS
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor 141541 MF*
Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate 142218 SFS
Taxa de stat  142220 SFS
Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat 142231 SFS
Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă încasate în bugetul de stat 142234 SFS
Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune 142235 SFS
Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă 142241 4 IB #
Plată suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului 142242 4 IB #
Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol 142243 MF*
Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de reglementare a Activităților Nucleare și Radioactive 142244 SFS
Încasări din salariu net al executantului serviciului civil 142246 SFS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat  143111 SFS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat  143112 MF*
Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției 143113 SFS
Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto încasate în  bugetul de stat 143114 SFS
Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat 143115 MF*
Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului 143116 SFS
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței 143117 SFS
Amenzi aplicate de Inspectoratul național de patrulare 143210 SFS
Amenzi aplicate de Inspectoratul național de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video 143230 SFS
Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul de stat 143311 SFS
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat 143321 SFS
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat  143323 SFS
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi mijloacelor băneşti 143324 SFS
Majorarea de întîrziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului Fiscal 143326 SFS
Amenzi aplicate de Poliția de Frontieră 143350 SFS
Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică 143410 SFS
Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale 143420 SFS
Amenzi aplicate de Agenția Națională de Sănătate Publică 143450 SFS
Amenzi aplicate de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 143460 MF*
Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate 143470 SFS
Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare 143480 SFS
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul de stat  143491 SFS
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat 144111 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului de stat  144121 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat 144211 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului de stat  144221 MF
Alte venituri încasate în bugetul de stat 145111 SFS
Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației 145161 SFS
Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești 145171 SFS
Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport 145172 SFS
Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare 145173 SFS
Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi 145174 SFS
Taxa de declarare voluntară a diferențelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijlaocelor de transport 145175 SFS
Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova 145181 SFS
Plata-garanţie de la drepturile de export-import 518200² SV
Drepturile  de export-import achitate în avans 518300² SV

1 cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia
2 pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1. și 5.2. 
cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
4 vezi punctul 4.25 din ordin.
* în cazul restituirii plăţilor responsabil este Serviciul Fiscal de Stat
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.

anexa nr.2

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale

Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3); Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Contul de plăţi: conform Anexei nr.3;

Denumirea clasificației economice

Codul economic 

Administrator
de venit

1

2

3

Impozit pe venitul reţinut din salariu

111110¹

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat

111121¹

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului

111124

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

111125 1

SFS

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

111130¹

SFS

Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător

111210¹

SFS

Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată

111220¹

SFS

Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate

111230¹

SFS

Impozit pe venitul din activitatea operațională

111240¹

SFS

Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției

111261¹

SFS

Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății

111262 1

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

113110

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă  de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

113120

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

113130

SFS

Impozitul funciar încasat de la persoane fizice

113140

SFS

Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe

113150

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

113210

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

113220

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare

113230

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113240

SFS

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II

113312

SFS

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I

113313

SFS

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

114110¹

SFS

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul  Republicii Moldova

114211¹

SFS

Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114213¹

SFS

Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova

114215¹

SFS

Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova

114221¹

SFS

Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova

114241¹

SFS

Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114271¹

SFS

Taxa de piaţă

114411

SFS

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

SFS

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)

114413

SFS

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

114414

SFS

Taxa pentru dispozitivele publicitare

114415

SFS

Taxa pentru parcare

114416

SFS

Taxa pentru parcaj

114417

SFS

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

114418

SFS

Taxa pentru cazare

114421

SFS

Taxa balneară

114422

SFS

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale

114423

SFS

Taxa pentru salubrizare

114426

SFS

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător

114522

SFS

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II

114526²

SFS

Taxa pentru apă

114611

SFS

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

SFS

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

114613

SFS

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

114621

SFS

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

114622

SFS

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

114623

SFS

Taxa pentru exploatarea  construcţiilor subterane în scopul desfaşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

114624

SFS

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

131112

MF

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

131113

MF

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

131212

MF

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

131213

MF

Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

132112

MF

Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

132113

MF

Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

132212

MF

Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

132213

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe

141113

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe

141114

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare

141122

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare

141123

MF

Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I

141151

MF

Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul II

141222

SFS

Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul I

141223

SFS

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II

141232

SFS

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I

141233

SFS

Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul II

141512

SFS

Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I

141513

SFS

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul II

141521

SFS

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul I

141522

SFS

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II

141532

SFS

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141533

SFS

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

142211

SFS

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II

142214

SFS

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I

142215

SFS

Taxa de la posesorii de cîini

142216

SFS

Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II

142232

SFS

Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul I

142233

SFS

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142248

MF*

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142249

MF*

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II

142251

SFS

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I

142252

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

143120

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I

143130

SFS

Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul local de nivelul II

143312

SFS

Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul II

143492

SFS

Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul I

143493

SFS

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

144112

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

144113

MF

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II

144122

MF

Donații voluntare pentru cheltuili curente din susre externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I

144123

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

144212

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

144213

MF

Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II

144222

MF

Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I

144223

MF

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II

145141

SFS

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I

145142

SFS

Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar

142245 3

IB #

1 numai pentru contribuabilii înregistrați în UTA Găgăuzia
2 numai pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
3 vezi Anexa nr.6  la ordin
* în cazul restituirii plăţilor responsabil este Serviciul Fiscal de Stat

# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară

anexa nr. 3

Conturile și codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Teritoriale pentru încasarea plăţilor la bugetele locale

Denumirea trezoreriei

Codul trezoreriei

Contul de plăți al bugetului local consolidat

Contul de plăți
din codul IBAN

1

2

3

4

MF-TR Nord-Bălţi

02

226602

DAA

MF-TR Nord - Glodeni

22

226622

DAM

MF-TR Nord - Făleşti

21

226621

DAL

MF-TR Nord - Sîngerei

24

226624

DAO

MF-TR Nord - Edineţ

04

226604

DAB

MF-TR Nord - Briceni

35

226635

DAX

MF-TR Nord - Ocniţa

36

226636

DAY

MF-TR Nord - Drochia

42

226642

DBE

MF-TR Nord - Donduşeni

34

226634

DAW

MF-TR Nord - Rîşcani

23

226623

DAN

MF-TR Nord - Soroca

11

226611

DAI

MF-TR Nord - Floreşti

43

226643

DBF

MF-TR Nord - Şoldăneşti

40

226640

DBC

MF-TR Nord - Teleneşti

41

226641

DBD

MF-TR Centru - Chişinău

14

226614

DAK

MF-TR Centru - Ialoveni

31

226631

DAT

MF-TR Centru - Anenii Noi

33

226633

DAV

MF-TR Centru - Rezina

39

226639

DBB

MF-TR Centru - Orhei

05

226605

DAC

MF-TR Centru - Călăraşi

46

226646

DBH

MF-TR Centru - Străşeni

32

226632

DAU

MF-TR Centru - Ungheni

06

226606

DAD

MF-TR Centru - Nisporeni

47

226647

DBI

MF-TR Centru - Criuleni

29

226629

DAS

MF-TR Centru - Coşniţa

53

226653

DBK

MF-TR Centru - Hînceşti

07

226607

DAE

MF-TR Centru - Căuşeni

08

226608

DAF

MF-TR Centru - Ştefan-Vodă

45

226645

DBG

MF-TR Sud - Comrat

09

226609

DAG

MF-TR Sud- Vulcăneşti

27

226627

DAQ

MF-TR Sud - Taraclia

12

226612

DAJ

MF-TR Sud - Cimişlia

37

226637

DAZ

MF-TR Sud - Basarabeasca

50

226650

DBJ

MF-TR Sud - Ceadîr-Lunga

28

226628

DAR

MF-TR Sud - Leova

38

226638

DBA

MF-TR Cahul

10

226610

DAH

MF-TR Cahul - Cantemir

25

226625

DAP

anexa nr. 5

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Contul de plăţi: AAC (331891);

Denumirea clasificației economice

Codul economic

Administrator
de venit

1

2

3

Prime de  asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi

122100

SFS

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

122200

CNAM

Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

141116

CNAM

Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală la conturile depozitare bancare

141125

CNAM

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență în medicină

143140

CNAM

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

143322

SFS

Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

143325

SFS

Alte venituri încasate în fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

145130

CNAM

anexa nr.6 

Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

Denumirea Instituției Bugetare

Codurile IBAN
(cod ECO 142245)

 
 

1

2

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Anenii Noi

MD79TRPDAV142245C03935AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Basarabeasca

MD75TRPDBJ142245D09517AA

 

 Direcția asistență socială și protecția familiei Bălți

MD86TRPDAA142245B03744AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Briceni

MD52TRPDAX142245C03862AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Cahul

MD76TRPDAH142245B03756AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Călărași

MD83TRPDBH142245A157184AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Cantemir

MD19TRPDAP142245C04048AA

 

Direcția  asistență socială și protecția familiei Căușeni

MD18TRPDAF142245A03798AA

 

Direcției generale asistență socială și sănătate a municipiului Chișinău

MD04TRPDAK142245D03772AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Cimișlia

MD80TRPDAZ142245C14446AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari

MD11TRPDBK142245B13399AA

 

Direcția ocrotirea sănătății și asigurării sociale UTA Găgăuzia

MD94TRPDAG142245B14502AA

 

Direcția asistență socială și  protecția familiei Criuleni

MD48TRPDAS142245C03945AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Dondușeni

MD10TRPDAW142245C03864AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei a Consiliului raional Drochia

MD96TRPDBE142245C04014AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Edineț

MD85TRPDAB142245D13833AA

 

Direcția asistență socială și  protecția familiei și copilului Fălești

MD54TRPDAL142245C03747AA

 

Direcția asistență socială, sănătate și protecția familiei Florești

MD96TRPDBF142245C03999AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Glodeni

MD92TRPDAM142245B03746AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Hîncești

MD52TRPDAE142245B03849AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Ialoveni

MD52TRPDAT142245C14592AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Leova

MD19TRPDBA142245B14794AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Nisporeni

MD23TRPDBI142245B13793AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Ocnița

MD44TRPDAY142245C03863AA

 

Direcția generale asistență socială și protecția familiei Orhei

MD39TRPDAC142245A14956AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Rezina

MD24TRPDBB142245B03905AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Rîșcani

MD92TRPDAN142245D03745AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Sîngerei

MD27TRPDAO142245B03749AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Soroca

MD91TRPDAI142245C03815AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Strășeni

MD80TRPDAU142245D15207AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei și copilului Șoldănești

MD50TRPDBC142245C13933AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă

MD43TRPDBG142245D15252AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Taraclia

MD81TRPDAJ142245A03806AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Telenești

MD20TRPDBD142245A12897AA

 

Direcția asistență socială și protecția familiei Ungheni

MD55TRPDAD142245C03768AA

 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 205 din 21.12.2018 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...