SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

Întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar

Date iniţiale. O entitate la începutul anului 201X avea un sold de numerar în sumă de 9 235 lei. Pe parcursul anului entitatea a încasat numerar în casierie şi în conturile curente în monedă naţională:

 1. din vînzarea mărfurilor în sumă de 650 780 lei;
 2. din achitarea creanţelor comerciale în sumă de 254 250 lei;
 3. sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 157 000 lei;
 4. din recuperarea prejudiciului material de un angajat în sumă de 1 200 lei;
 5. sub formă de amendă de la un furnizor pentru încălcarea clauzelor contractuale în sumă de 1 500 lei;
 6. din restituirea sumelor de către titularii de avans în sumă de 850 lei;
 7. sub formă de credit bancar în sumă de 1 000 000 lei;
  În perioada raportată entitatea a achitat numerar din conturile curente în valută naţională:
 8. furnizorilor şi antreprenorilor pentru mărfurile procurate şi serviciile prestate suma de 122 400 lei;
 9. un avans în contul procurării ulterioare a mărfurilor în sumă de 54 000 lei;
 10. salariul, primele şi alte plăţi cuvenite angajaţilor în sumă de 98 000 lei;
 11. contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 38 135 lei;
 12. primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 9 205 lei;
 13. băncii comerciale:
  a) comisionul unic la contractarea creditului în sumă de 10 000 lei;
  b) valoarea creditului rambursat aferentă perioadei de raportare în sumă de 200 000 lei;
  c) dobînda pentru credit aferentă perioadei de raportare în sumă de 180 000 lei;
 14. bugetului de stat şi bugetului unităţii administrativ-teritoriale:
  a) impozitul pe venit din sumele salariilor îndreptate spre plată, TVA, alte impozite şi taxe în sumă de 177 615 lei;
  b) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător plătit în rate în sumă de 12 000 lei;
 15. pentru procurarea unor utilaje în valoare de 820 000 lei şi a programei 1C „Contabilitate" în sumă de 5 640 lei;
 16. pentru răscumpărarea acţiunilor entităţii în sumă de 9 750 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea va prezenta situaţia fluxurilor de numerar pentru anul 201X în felul următor:

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01. 01. 201X pînă la 31.12. 201X

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 

010

 

1 062 030

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

 

176 400

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

 

145 340

Dobînzi plătite

040

 

180 000

Plata impozitului pe venit

050

 

12 000

Alte încasări

060

 

3 550

Alte plăţi

070

 

187 615

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

080

 

364 225

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

-

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

825 640

Dobînzi încasate

110

 

-

Dividende încasate 

120

 

-

Alte încasări (plăţi)

130

 

-

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)

140

 

(825 640) 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

 

1000 000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

 

200 000

Dividende plătite

170

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

 

Alte încasări (plăţi)

190

 

(9 750)

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)

200

 

790 250

Fluxul net de numerar total
(±rd.080±rd.140±rd.200)

210

 

328 835 

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

 

9 235

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(±rd.210±rd.220+rd.230)

240

 

338 070

Datele din rîndurile situaţiei fluxurilor de numerar sînt calculate în modul următor:

Rîndul 010

1 062 030 lei = 650 780 lei + 254 250 lei +157 000 lei
operaţiile 1, 2, 3

Rîndul 020

176 400 lei = 122 400 lei + 54 000 lei
operaţiile 8, 9

Rîndul 030

145 340 lei = 98 000 lei + 38 135 lei + 9 205 lei
operaţiile 10, 11, 12

Rîndul 040

180 000 lei
operaţia 13 b)

Rîndul 050

12 000 lei
operaţia 14 b)

Rîndul 060

3 550 lei =1200 lei + 1500 lei + 850 lei
operaţiile 4, 5, 6

Rîndul 070

187 615 lei = 177 615 lei + 10 000 lei
operaţiile 14 a),13 c)

Rîndul 080

364 225 lei = 1 062 300 lei -176 400 lei - 145 340 lei -180 000 lei - 12 000 lei +3 550 lei - 187 615 lei
rd.080 = rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070

Rîndul 100

825 640 lei = 520 000 lei + 5 640 lei
operaţia 15

Rîndul 140

(825 640) lei
rd.140 = rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130

Rîndul 150

1 000 000 lei
operaţia 7

Rîndul 160

200 000 lei
operaţia 13 a)

Rîndul 190

(9 750) lei = 0 - 9 750
operaţia 16

Rîndul 200

790 250 lei = 1 000 000 lei - 200 000 lei - 0 + 0 - 9 750 lei
rd.200 = rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190

Rîndul 210

328 835 lei = 364 225 lei - 825 640 lei + 790 250 lei
rd.210 = ± rd.080 ± rd.140 ± rd.200

Rîndul 230

9 235 lei
soldul de numerar la începutul perioadei

Rîndul 240

338 070 lei = 328 835 lei + 0 + 9 235 lei
rd.240 = ± rd.210 ± rd.220 + rd.230

Prezentarea informațiilor suplimentare semnificative și relevante pentru utilizatori în nota explicativă

Exemplul 13. O societate pe acţiuni dispunea la începutul anului 201X de capital suplimentar în suma de 28 400 lei format pe seama primelor de emisiune. În cursul perioadei de gestiune conform deciziei adunării generale a acţionarilor, această sursă de finanţare a fost îndreptată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi. De asemenea, în legătură cu anularea acţiunilor răscumpărate de la acţionari, au fost trecute la capitalul suplimentar diferenţe negative din anularea acţiunilor retrase în suma de 18 200 lei. Mărimea capitalului suplimentar la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea prezintă în notă explicativă la situaţiile financiare următoarele informaţii:
- la începutul perioadei de gestiune soldul capitalului suplimentar în suma de 28 400 lei reprezintă prime de emisiune formate din depăşirea valorii efective a aporturilor fondatorilor asupra valorii nominale a acţiunilor plasate la crearea societăţii. În cursul perioadei de gestiune această parte componentă a capitalului suplimentar a fost în întregime utilizată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.
- în cursul perioadei de gestiune a avut loc diminuarea capitalului suplimentar în suma de 18 200 lei din cauza depăşirii valorii de răscumpărare a acţiunilor anulate asupra valorii nominale a acestora. La finele perioadei de gestiune această diferenţă formează soldul negativ al capitalului suplimentar.

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului de rezervă

Exemplul 12. Soldul capitalului de rezervă a unei societăţi cu răspundere limitată la începutul anului 201X a constituit 14 000 lei. În februarie 201X entitatea a defalcat în capitalul de rezervă profitul net al anului 201X-1 în sumă de 7 800 lei. În septembrie 201X pe seama capitalului de rezervă a fost majorat capitalul social al societăţii cu 15 000 lei, înregistrarea de stat a modificării respective a fost efectuată în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd. 070 „Capital de rezervă" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 4 - soldul capitalului de rezervă la începutul perioadei de gestiune în sumă de 14 000 lei;
- în col. 5 - majorarea capitalului de rezervă cu 7 800 lei;
- în col. 6 - diminuarea capitalului de rezervă cu 15 000 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 6 800 lei (14 000 lei + 7 800 lei - 15 000 lei).

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului retras

Exemplul 11. O societate pe acţiuni în august 201X a răscumpărat de la acţionari 350 acţiuni proprii la preţ de 100 lei/acţiune din care 120 acţiuni au fost revîndute în noiembrie a aceluiaşi an la preţ de 115 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

 • în rd. 050 „Capital retras" între paranteze:
  - în col. 5 - majorarea capitalului retras în suma de 35 000 lei (350 acţiuni x 100 lei);
  - în col. 6 - diminuarea capitalului retras în suma de 12 000 lei (120 acţiuni x 100 lei);
  - în col. 7 - soldul capitalului retras la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 23 000 lei (35 000 lei - 12 000 lei).
 • în rd. 020 „Capital suplimentar":
  - în col. 5 - majorarea capitalului suplimentar în suma de 1 800 lei [120 acţiuni x (115 lei - 100 lei)];
  - în col. 7 - soldul capitalului suplimentar în suma de 1 800 lei.

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului neînregistrat

Exemplul 10. La 10.12.201X asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată au decis să majoreze capitalul social de la 5 400 lei pînă la 28 000 lei. La 15.12.201X asociaţii au depus suma de 22 600 lei în contul majorării părţii sociale. La 10.01.201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd. 030 „Capital neînregistrat" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 5 - majorarea capitalului neînregistrat în suma de 22 600 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului neînregistrat la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 22 600 lei.

Reflectarea în Situația modificărilor capitalului propriu a Capitalului suplimentar

Exemplul 9. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni au fost plasate 5 000 de acţiuni simple cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune la preţ de 12 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu:
- în rd. 010 „Capital social" majorarea capitalului social (col. 5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col. 7) în sumă de 50 000 lei (5 000 acţiuni x 10 lei);
- în rd. 020 „Capital suplimentar" majorarea capitalului suplimentar (col. 5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col. 7) în suma de 10 000 lei (5 000 acţiuni x 2 lei). 

Reflectarea în Situaţia modificărilor capitalului propriu a Capitalui social

Exemplul 8. O societate cu răspunderea limitată, capitalul social al căreia la începutul anului a constituit 10 800 lei, a efectuat în cursul anului 201X următoarele operaţiuni economice: în ianuarie 201X a fost micşorat capitalul social cu 3 200 lei prin stingerea părţii sociale care a fost dobîndită de societate de la asociatul său şi nu a fost înstrăinată în termen de 6 luni din data dobîndirii; în aprilie 201X capitalul social a fost majorat cu 18 300 lei prin majorarea proporţională a părţilor sociale din contul profitului anilor precedenţi.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 010 „Capital social" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:
- în col. 4 - soldul capitalului social la începutul perioadei de gestiune în sumă de 10 800 lei;
- în col. 5 - majorarea capitalului social în suma de 18 300 lei;
- în col. 6 - diminuarea capitalului social în suma de 3 200 lei;
- în col. 7 - soldul capitalului social la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 25 900 lei (10 800 lei + 18 300 lei - 3 200 lei).

Reflectarea în Bilanț a altor cheltuieli din activitatea operaţională

Exemplul 7. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli aferente activităţii operaţionale rezultate din:
vînzarea materialelor - 11 270 lei;
înregistrarea lipsurilor de mărfuri constatate la inventariere - 7 200 lei;
restabilirea datoriilor faţă de furnizori decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie - 5 645 lei;
calcularea penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de livrare a mărfurilor - 450 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 070 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 24 565 lei (11 270 lei +7 200 lei + 5 645 lei + 450 lei). 

Reflectarea în Bilanț a altor venituri din activitatea operaţională

Exemplul 6. În anul 201X entitatea a înregistrat venituri aferente activităţii operaţionale rezultate din:
vînzarea unor materiale - 18 990 lei;
constatarea plusurilor de mărfuri la inventariere - 1 200 lei;
calcularea prejudiciului material cauzat entităţii de către persoana vinovată - 7 290 lei;
decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripţie expirat -17 500 lei;
anularea sancţiunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform hotărîrii instanţei judecătoreşti - 3500 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. 040 „Alte venituri din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 48 480 lei (18 990 lei + 1 200 lei + 7 290 lei + 17 500 lei + 3 500 lei).

Reflectarea în Bilanț a Venitului din vînzări, Costul vînzărilor și Profitului brut (pierdere brută)

Exemplul 5. În anul 201X entitatea a comercializat 2870 unităţi de produse la costul unitar de 45 lei şi preţul de vînzare unitar de 60 lei. Pe parcursul aceleiaşi perioade de gestiune au fost returnate 185 de unităţi de produse.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia de profit si pierdere:
- în rd. 010 „Venituri din vînzări" suma de 161 100 lei (2 870 unităţi x 60 lei - 185 unităţi x 60 lei);
- în rd. 020 „Costul vînzărilor" suma de 120 825 lei (2 870 unităţi x 45 lei - 185 unităţi x 45 lei);
- în rd. 030 „Profit brut (pierdere brută)" suma profitului brut de 40 275 lei (161 100 lei - 120 825 lei).

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...