SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”

Modul de calculare a costului 1 q al adaosului greutăţii vii a animalelor tinere

Date iniţiale. O entitate în anul 201X a înregistrat costurile de creştere şi îngrijire a animalelor tinere de vite mari cornute în sumă de 7 550 000 lei. Mişcarea animalelor în perioada de gestiune include:
greutatea vie la începutul perioadei de gestiune - 3 000 q,
greutatea vie la finele perioadei de gestiune - 3 500 q,
greutatea vie a animalelor ieşite - 5 515 q,
greutatea animalelor înregistrate la intrări - 410 q,
greutatea animalelor rebutate din cireada de bază şi trecute la îngrăşat - 2 990 q.
S-a înregistrat la intrări 12 000 t de gunoi de grajd. Costurile de evacuare şi transportare a gunoiului de grajd - 18 000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea întocmeşte următoarele calcule:
- adaosul global al greutăţii vii - 2 615 q (3 500 q + 5 515 q - 3 000 q - 410 q - 2 990 q);
- suma costurilor aferente adaosului greutăţii vii - 7 532 000 lei (7 550 000 lei - 18 000 lei);
- costul 1 q al adaosului greutăţii vii - 2 880,31 lei (7 532 00 lei : 2 615 q).

Modul de calculare a costului 1 q de lapte şi al 1 viţel

Date iniţiale. O entitate în anul 201X a înregistrat costuri în sumă de 2 904 500 lei pentru îngrijirea cirezii de bază „Vaci pentru lapte". S-a obţinut 13 000 q de lapte şi 450 viţei. Costurile aferente evacuării şi transportării gunoiului de grajd constituie 16 200 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii costurile aferente laptelui constituie 90%, iar aferente produşilor - 10% din suma totală.

Costul 1 q de lapte şi al 1 viţel se determină astfel:
- suma costurilor aferente laptelui muls şi produşilor obţinuţi - 2 888 300 lei (2 904 500 lei - 16 200 lei);
- suma costurilor aferente:

  • laptelui - 2 599 470 lei (2 888 300 lei x 90%);
  • produşilor - 288 830 lei (2 888 300 lei x 10%);

- costul 1 q de lapte - 199,96 lei (2 599 470 lei : 13 000 q);
- costul 1 viţel - 641,84 lei (288 830 lei : 450 viţei).

Modul de calculare a costului grîului semincer

Date iniţiale. O entitate în iunie-iulie 201X a înregistrat 10 700 q de grîu treierat şi transportat pe făţare. După curăţare, uscare şi sortare s-a obţinut grîu de calitate: superelită - 2 000 q, elita - 2 500 q, prima reproducţie - 2 700 q, alte reproducţii - 3 000 q, deşeuri furajere - 260 q cu conţinutul de boabe - 40%, deşeuri neutilizabile şi scăzămînt natural - 240 q. Preţul mediu de vînzare a 1 q de grîu pe categorii de calitate constituie: superelită - 380 lei, elita - 350 lei, prima reproducţie - 300 lei, alte reproducţii - 280 lei. S-a colectat şi s-a scîrtuit 8 000 q de paie, normativul costurilor de colectare a paielor constituie 11%. Suma costurilor de creştere, îngrijire şi recoltare a grîului pentru seminţe inclusiv costurile suplimentare de prelucrare primară, constituie 734 000 lei.

Costul producţiei de bază şi secundare aferente grîului semincer se determină astfel:
- suma costurilor aferente paielor - 80 740 lei (734 000 lei x 11%);
- costul 1 q de paie - 10,09 lei (80 740 lei : 8 000 q);
- suma costurilor aferente grîului şi deşeurilor furajere - 653 260 lei (734 000 lei - 80 740 lei);
- cantitatea grîului, inclusiv cel din deşeuri furajere - 10 304 q [(260 q x 40%) + 2 000 q + 2 500 q + 2 700 q + 3 000 q];
- costul 1 q de grîu depersonalizat (fără a lua în considerare calitatea) - 63,40 lei (653 260 lei :10 304 q);
- costul 1 q de deşeuri furajere - 25,36 lei (63,40 lei x 40%);
- suma costurilor aferente deşeurilor furajere - 6 593,60 lei (25,36 lei x 260 q);
- suma costurilor aferente grîului semincer - 646 666,40 lei (653 260 lei - 6 593,60 lei).

Tabelul 3

Costul grîului semincer pe categorii de calitate

Categoria de calitate

Masa grîului, q

Preţul 1 q, lei

Valoarea grîului, lei

Ponderea fiecărei categorii de calitate, %

Costuri totale, lei

Costul 1 q, lei

1

2

3

4 = 2 x 3

5*

6 **

7 = 6 : 2

Superelită

2 000

380

760 000

23,13

149 574

74,79

Elita

2 500

350

875 000

26,64

172 272

68,91

Prima reproducţie

2 700

300

810 000

24,66

159 468

59,06

Alte reproducţii

3 000

280

840 000

25,57

165 352,40

55,12

Total

10 200

x

3 285 000

x

646 666,40

x

*Ponderea din col.5 - se determină prin raportul valorii produselor fiecărei categorii de calitate către valoarea totală a acestor categorii înmulţită cu 100, de exemplu, ponderea grîului superelită constituie 23,13% (760 000 lei : 3 285 000 lei x 100).
**Suma costurilor din col.6 - se determină prin produsul ponderii categoriei respective de calitate şi a sumei totale a costurilor a acestor categorii de calitate. Astfel costurile totale a grîului superelită constituie 149 574 lei (23,13% x 646 666,40 lei : 100).

Modul de contabilizare a recoltei cerealiere şi calcularea costului acesteia

Date iniţiale. O entitate agricolă dispune de următoarele date aferente creşterii, înregistrării la intrări şi utilizării grîului de toamnă în anul 201X:
costuri privind creşterea şi îngrijirea grîului de toamnă - 395 200 lei;
costuri aferente ariei de pe care nu s-a recoltat roadă din cauza inundaţiei - 25 400 lei;
grîu neprelucrat obţinut după treierat - 5 680 q;
grîu obţinut după prelucrare (uscare şi curăţare) - 4 945 q;
deşeuri cerealiere - 555 q;
deşeuri neutilizabile şi scăzămînt natural - 180 q;
ponderea boabelor în deşeuri cerealiere - 38%;
paie cu pleavă colectate - 6 160 q.
Din recolta prelucrată, în octombrie 201X s-a semănat 330 q de grîu pentru roada anului 201X+1, în august 201X s-a vîndut 3 100 q la preţ de 300 lei/q, restul grîului a rămas în stoc. S-a consumat ca hrană a animalelor la creştere şi îngrăşat deşeuri cerealiere - 340 q, paie pentru aşternut - 800 q, restul paielor şi deşeurilor furajere au rămas în stoc. 
Normativul costurilor aferente colectării, transportării şi plasării în stoguri (scîrte) stabilit de entitate constituie 9% din mărimea costurilor aferente produselor obţinute. 
Costul planificat al 1 q de grîu neprelucrat constituie 70 lei, deşeuri cerealiere - 30 lei, de paie - 8 lei. 

Conform datelor din exemplu, entitatea: 
în iulie - octombrie 201X contabilizează:
- costul planificat al produselor obţinute din treieratul masei de grîu în sumă de 463 530 lei [397 600 lei (5 680 q x 70 lei) + 49 280 lei (6 160 q x 8 lei) + 16 650 lei (555 q x 30 lei)] - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
- decontarea deşeurilor cerealiere, deşeurilor neutilizabile şi scăzămîntului natural la cost planificat după curăţarea şi uscarea grîului pe făţare în sumă de 51 450 lei [(555 q + 180 q) x 70 lei] - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază;
- grîul vîndut la preţ de comercializare în sumă de 930 000 lei (3 100 q x 300 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor, numerarului şi a venitului curent;
- costul planificat al grîului vîndut în sumă de 217 000 lei (3 100 q x 70 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- costul planificat al deşeurilor cerealiere pentru hrană şi al paielor pentru aşternut animalelor în sumă de 16 600 lei [(340 q x 30 lei + (800 q x 8 lei)] - ca majorare a costurilor activităţii de bază, contul analitic „Costuri pentru creşterea activelor biologice circulante" şi diminuare a stocurilor;
- costul planificat al grîului semănat toamna pentru roada anului 201X+1 în sumă de 23 100 lei (330 q x 70 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază pentru roada anului viitor şi diminuare a stocurilor;
în decembrie 201X determină costul efectiv al produselor:
- costurile produselor obţinute fără costurile aferente semănăturilor nimicite - 369 800 lei (395 200 lei - 25 400 lei);
- volumul deşeurilor cerealiere recalculat la conţinutul boabelor - 210,9 q (555 q x 38%);
- cantitatea grîului curăţat şi a celui din deşeuri - 5 155,9 q (4 945 q + 210,9 q);
- costul paielor colectate - 33 282 lei (369 800 lei x 9%);
- costul grîului recoltat - 336 518 lei (369 800 lei - 33 282 lei);
- costul efectiv al 1 q de:

  • grîu de toamnă - 65,27 lei (336 518 lei : 5 155,9 q);
  • deşeuri cerealiere - 24,80 lei (65,27 lei x 38%);
  • paie - 5,40 lei (33 282 lei : 6160 q).

În baza acestor calcule se repartizează abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat al produselor de bază şi secundare (tabelul 1).

Tabelul 1

Repartizarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat aferente produselor obţinute în anul 201X

Denumirea produselor

Cantitatea recoltată, q

Costul 1 q, lei

Ieşiri:

Stoc la 31.12.201X

vînzare

semănatul pentru roada viitoare

consum pentru hrana aşternut al animalelor

efectiv

planificat

abaterea

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

1

2

3

4

5

6

7 = 6 x 5

8

9= 8 x 5

10

11 = 10 x 5

12

13 = 12 x 5

grîu de toamnă

4 945

65,27

70

(4,73)

3 100

(14 663)

330

(1 561)

-

-

1 515

(7 166)

deşeuri cerea-liere

555

24,80

30

(5,2)

-

-

-

-

340

(1 768)

215

(1 118)

paie

6 160

5,40

8

(2,60)

-

-

-

-

800

(2 080)

5 360

(13 936)

Total

x

x

x

x

x

(14 663)

x

(1 561)

x

(3 848)

x

(22 220)

în decembrie 201X entitatea contabilizează:
- decontarea costurilor aferente suprafeţei de pe care nu s-a recoltat roada în sumă de 25 400 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii de bază;
- decontarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat, aferent:

  • grîului vîndut în sumă de 14 663 lei - ca stornare a cheltuielilor curente şi a costurilor activităţilor de bază;
  • grîului semănat pentru roada anului 201X+1 în sumă de 1 561 lei - ca stornare a costurilor activităţilor de bază 201X+1 şi a costurilor activităţilor de bază pentru roada anului 201X;
  • produselor consumate ca hrană şi aşternut al animalelor tinere în sumă de 3 848 lei - ca stornare a costurilor activităţilor de bază, contul analitic „Costuri pentru creşterea activelor biologice circulante" şi a costurilor activităţilor de bază, cont analitic „Grîu de toamnă";
  • produselor rămase în stoc la 31.12.201X în sumă de 22 220 lei - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază.

Modul de contabilizare a operaţiunilor aferente defrişării parţiale a plantelor perene din cauza evenimentelor excepţionale

Date iniţiale. O entitate în luna octombrie 201X a constatat că din cauza inundaţiei exploatarea ulterioară a 2 ha din 10 ha de vie roditoare „Cabernet-Sauvignon" a devenit neraţională. Via a fost primită în exploatare la 1 ianuarie 201X-16 la costul de intrare de 342 000 lei, iar spalierul la 1 ianuarie 201X-19 la 272 000 lei, valoarea reziduală pentru vie - nulă, pentru spalier - 75 600 lei, durata de exploatare a viei - 20 ani, iar a spalierului - 23 ani. Conform deciziei conducerii entităţii aria de 2 ha de vie a fost defrişată, iar spalierul demontat. În rezultatul acestor lucrări s-au înregistrat:
1) cheltuieli privind:
- serviciile parcului de tractoare - 4 780 lei;
- retribuirea muncii - 1 860 lei;
- contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 493 lei;
2) valoarea stîlpilor de spalier obţinuţi din demontare - 10 800 lei.
Suma amortizării acumulate a viei (la momentul defrişării a 2 ha) constituie 287 850 lei, a spalierului - 167 225 lei.
Indicatorii aferenţi lotului de vie defrişat (2 ha):
a) pentru vie:
suma amortizării acumulate - 57 570 lei (287 850 lei : 10 ha x 2 ha);
valoarea contabilă - 10 830 lei [(342 000 lei - 287 850 lei) : 10 ha x 2 ha].
b) pentru spalier:
suma amortizării acumulate - 33 445 lei (167 225 lei : 10 ha x 2 ha);
valoarea neamortizată - 5 835 lei [(272 000 lei - 75 600 lei - 167 225 lei) : 10 ha x 2 ha].

Conform datelor din exemplu, entitatea în octombrie 201X contabilizează pentru lotul de vie defrişat (2 ha):
- decontarea amortizării acumulate aferente viei la suma de 57 570 lei - ca diminuare a amortizării activelor biologice imobilizate şi a activelor biologice imobilizate;
- decontarea amortizării acumulate aferente spalierului la suma de 33 445 lei - ca diminuare a amortizării imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor corporale;
- casarea valorii contabile a viei în sumă de 10 830 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi micşorare a activelor biologice imobilizate;
- casarea valorii neamortizate a spalierului în sumă de 5 835 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale;
- înregistrarea cheltuielilor de defrişare a viei distruse şi de demontare a spalierului în sumă de 7 133 lei - ca majorare a cheltuielilor curente și diminuare a costurilor activităților auxiliare - 4780 lei, majorare a datoriilor curente - 2 353 lei;
- înregistrarea la intrări a stîlpilor de spalier utilizabili în sumă de 10 800 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale.
- decontarea la cheltuieli a diferenţei dintre valoarea reziduală şi valoarea de intrare a stîlpilor de spalier în sumă de 4 320 lei (75 600 lei : 10 ha x 2 ha) - 10 800 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.

Repartizarea pe culturi a costurilor privind aratul, boronitul, introducerea îngrăşămintelor în sol

Exemplul 4. O entitate în septembrie-octombrie 201X a înregistrat costuri aferente aratului de toamnă a 400 ha în sumă totală de 71 270 lei, inclusiv:
retribuirea muncii - 14 000 lei;
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 3 570 lei;
combustibil - 39 200 lei;
întreţinerea mijloacelor fixe - 11 000 lei;
servicii ale activităţilor auxiliare - 3 500 lei.
În aprilie 201X+1 terenul arat toamna cu suprafaţa 400 ha a fost semănat cu următoarele culturi: floarea soarelui - 80 ha, porumb - 200 ha, sfeclă de zahăr - 120 ha.

Entitatea repartizează costurile acumulate astfel (tabelul 2).

Tabelul 2

Repartizarea costurilor aferente aratului de toamnă din anul 201X

(lei)

Articole de costuri

Costuri înregistrate

Inclusiv pe culturi

total

la 1 ha

floarea soarelui (80 ha)

porumb (200 ha)

sfeclă de zahăr (120 ha)

1

2

3

4

5

6

Retribuirea muncii

14 000

35,00

2 800

7 000

4 200

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

3 570

8,92

714

1 785

1 071

Combustibil

39 200

98,00

7 840

19 600

11 760

Întreţinerea mijloacelor fixe

11 000

27,50

2 200

5 500

3 300

Servicii ale activităţilor auxiliare

3 500

8,75

700

1 750

1 050

Total

71 270

178,17

14 254

35 635

21 381

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în septembrie-octombrie 201X:
- costurile pentru aratul de toamnă în sumă de 71 270 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, contul analitic „Aratul de toamnă" şi diminuare a stocurilor în sumă de 39 200 lei, costurilor activităţilor auxiliare în sumă de 14 500 lei (11 000 lei + 3 500 lei) şi majorare a datoriilor curente în sumă de 17 570 lei (14 000 lei + 3 570 lei).
la 31 decembrie 201X:
- decontarea costurilor activităţii de bază în sumă de 71 270 lei - ca majorare a producţiei în curs de execuţie şi diminuare a costurilor activităţii de bază, contul analitic „Aratul de toamnă".
în aprilie 201X + 1:
- costurile privind aratul de toamna repartizate activităţilor de bază în sumă de 71 270 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, inclusiv în conturile analitice: „Floarea soarelui" - 14 254 lei, „Porumb" - 35 635 lei, „Sfecla de zahăr" - 21 381 lei şi diminuare a producţiei în curs de execuţie, contul analitic „Aratul de toamnă" - 71 270 lei.

Evaluarea și contabilizarea activelor biologice circulante

Exemplul 3. O entitate în aprilie 201X a înregistrat la intrări 4 viţei din cireada de bază cu greutatea vie de 122 kg la cost planificat de 1 952 lei. Pe parcursul anului (9 luni) s-a înregistrat la intrări adaosul greutăţii vii de 648 kg, la cost planificat de 10 368 lei. Costul planificat al viţeilor la 31 decembrie 201X constituie 12 320 lei (1 952 lei + 10 368 lei). Costul efectiv al 1 kg de greutate vie a grupului dat de active biologice la 31 decembrie 201X s-a determinat în mărime de 15 lei, iar a greutăţii vii a viţeilor - 11 550 lei (15 lei x 770 kg), unde 770 kg = 122 kg + 648 kg. Suma abaterii costului efectiv de la cel planificat constituie 770 lei (11 550 lei - 12 320 lei). Valoarea realizabilă netă a acestor viţei la data raportării este de 10 600 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în aprilie 201X:
- costul planificat al 4 viţei cu greutatea de 122 kg în mărime de 1 952 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
în aprilie - decembrie 201X:
- costul planificat al adaosului greutăţii vii de 648 kg a viţeilor în mărime de 10 368 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
la 31 decembrie 201X:
- abaterea costului efectiv al viţeilor de la cel planificat în mărime de 770 lei - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază;
- diferenţa dintre costul efectiv al activelor biologice circulante şi valoarea realizabilă netă în mărime de 950 lei (11 550 lei - 10 600 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor.

Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la costul efectiv

Exemplul 2. Utilizînd datele din exemplul 1, să presupunem că în anul 201X+4 de vegetaţie, entitatea a recoltat struguri - 15 q, iar în anul 200X+5 - 20 q de pe 1 ha. Costurile directe privind culesul, sortarea, încărcarea şi transportarea strugurilor constituie în anul 200X + 4 - 8 100 lei şi în anul 201X + 5 - 10 400 lei. Costurile de creştere şi îngrijire a viei în anul 201X + 4 constituie 80 000 lei, iar în anul 201X + 5 - 86 000 lei, capacitatea de producţie estimată a plantaţiei de viţă-de-vie estimată de entitate constituie 80 q/ha.

În baza datelor din exemplu, gradul de maturitate a viei înfiinţate (nivelului atins al capacităţii de producţie) constituie:
- în anul 201X+4: 0,1875 (15 q : 80 q);
- în anul 201X+5: 0,25 (20 q : 80 q).
Costul efectiv al strugurilor recoltaţi constituie:
- în anul 201X+4: 23 100 lei (8 100 lei + 0,1875 x 80 000 lei);
- în anul 201X+5: 31 900 lei (10 400 lei + 0,25 x 86 000 lei).
Conform acestei metode entitatea evaluează:
- strugurii recoltaţi în perioada de creştere şi îngrijire a viei în sumă de 55 000 lei (23 100 lei + 31 900 lei);
- costul de intrare a plantaţiei de viţă-de-vie transferată în categoria pe rod (activelor biologice imobilizate mature) în sumă de 907 993 lei (526 500 lei + 120 000 lei + 41 000 lei + 7 210 lei + 320 000 lei - 51 717 lei - 55 000 lei).
Înregistrările contabile sînt similare celor din exemplul 1.

Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la valoarea realizabilă netă

Exemplul 1. O entitate în anul 201X a sădit 38 340 butaşi de viţă-de-vie la costul de 526 500 lei pe o suprafaţă de 15 ha .Costurile de îngrijire în primul an de vegetaţie - 120 000 lei. La sfîrşitul anului 201X din cauza condiţiilor climaterice s-au depistat 3 067 butaşi uscaţi, care au fost înlocuiţi în primăvara anului 201X+1, la costul de 41 000 lei. Costurile lucrărilor de înlocuire a acestor butaşi constituie 7 210 lei. Costurile de creştere şi îngrijire în anii ulteriori (201X+2 - 201X+5) pînă la transferarea viei în exploatare constituie 320 000 lei. Valoarea de piaţă a strugurilor recoltaţi în anii 201X+4 - 201X+5 este egală cu 65 000 lei, costurile probabile de vînzare a strugurilor recoltaţi - 4 000 lei. Via a fost transferată în categoria pe rod în anul 201X+6.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în anul 201X:
- costul materialului săditor în sumă de 526 500 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor;
- costurile de plantare, creştere şi îngrijire în primul an de vegetaţie în sumă de 120 000 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
în anul 201X+1:
- costul butaşilor uscaţi şi costurile aferente creşterii şi îngrijirii acestora în sumă de 51 717 lei [(526 500 lei + 120 000 lei) x 3 067 unit. : 38 340 unit.] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie;
- costurile lucrărilor de înlăturare a butaşilor uscaţi în sumă de 48 210 lei (41 000 lei + 7 210 lei) - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
în anii 201X+2 - 201X+5:
- costurile de creştere şi îngrijire a viei în sumă de 320 000 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor şi costurilor activităţilor auxiliare, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale; 
- costul strugurilor recoltaţi în sumă de 61 000 lei (65 000 lei - 4 000 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie;
în anul 201X+6:
- costul de intrare a viei transferate în categoria pe rod în sumă de 901 993 lei (526 500 lei + 120 000 lei + 41 000 lei + 7 210 lei + 320 000 lei - 51 717 lei - 61 000 lei) - ca majorare a activelor biologice imobilizate şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...