SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”

Repartizarea între asociați a rezultatelor aferente activității societății civile cu active comune

Exemplul 13. Entităţile „A" şi „B" în anul 201X au achiziţionat un echipament tehnologic la un preţ de 1 500 000 lei, cu o durată de exploatare de 10 ani. În anul 201X+1 entităţile au încheiat un contract de societate civilă privind posesiunea şi controlul în comun asupra acestui activ, destinat pentru a fi transmis în leasing operaţional pe un termen de un an. Conform contractului de societate civilă asociaţii deţin respectiv cîte 55% şi 45% din valoarea echipamentului. Prin contractul de societate civilă în calitate de asociat-conducător este numit asociatul „A", care ţine contabilitatea tuturor operaţiunilor aferente activului controlat în comun.
În decursul perioadei de gestiune, cheltuielile aferente gestionării echipamentului au constituit 162 000 lei, din care 90 000 lei - cheltuielile aferente deservirii tehnice curente, 37 000 lei - pentru asigurarea echipamentului şi 35 000 lei - alte cheltuieli curente. Venitul anual de la transmiterea echipamentului în leasing operaţional constituie 450 000 lei. Conform contractului rezultatul financiar obţinut din transmiterea în leasing operaţional a echipamentului se repartizează proporţional cu mijloacele depuse de către fiecare asociat la achiziţionarea acestuia.

În baza datelor din exemplu entităţile contabilizează:
asociatul-conducător „A":
- cota-parte a asociatului „B" în sumă de 675 000 lei (1 500 000 x 45%), ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor pe termen lung;
- achiziţia echipamentului tehnologic în sumă de 1 500 000 lei ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente;
- amortizarea echipamentului tehnologic în sumă de 150 000 lei (1 500 000 lei : 10 ani) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării mijloacelor fixe;
- cheltuielile aferente deservirii tehnice curente în sumă de 90 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- cheltuielile aferente asigurării activului şi a altor cheltuieli curente în sumă de 72 000 lei (37 000 lei + 35 000 lei) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- venitul obţinut din transmiterea în leasing operaţional a echipamentului în sumă de 450 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- numerarul încasat de la clienţi în sumă de 450 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- veniturile decontate la rezultatul financiar în sumă de 450 000 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar;
- cheltuielile decontate la rezultatul financiar în sumă de 312 000 lei (162 000 lei + 150 000 lei) - ca diminuarea concomitentă a rezultatului financiar şi a cheltuielilor curente;
- cota-parte a profitului obţinut din operaţiunile efectuate cu activе comunе în sumă de 62 100 lei [(450 000 lei - 312 000 lei) x 45%] - ca diminuare a rezultatului financiar şi majorare a datoriilor faţă de părţi afiliate;
- numerarul transferat entităţii „B" în sumă de 62 100 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.
asociatul „B":
- transferul numerarului pentru procurarea echipamentului tehnologic în sumă de 675 000 lei (1 500 000 lei x 45%) - ca majorare a creanţelor pe termen lung şi diminuare numerarului;
- cota-parte în profitul din operaţiunile efectuate cu activе comunе în sumă de 62 100 lei [(450 000 lei - 312 000 lei) x 45%] - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- numerarul încasat de la entitatea „A" în sumă de 62 100 lei - ca majorare a numerarului şi diminuarea creanţelor părţilor afiliate.

Determinarea cotei-părți a rezultatului financiar a fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării rezultatului financiar obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune

Exemplul 12. Utilizînd datele din exemplul 11, să presupunem, că contractul de societate civilă prevede repartizarea profitului obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune în proporţie: entitatea „A" - 45% şi entitatea „B" - 55%.

În baza datelor din exemplu, cota entităţii „A" în profitul, obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune, va fi - 324 319,5 lei (720 710 lei x 45%), iar a entităţii „B" - 396 390,5 lei (720 710 lei x 55%).
În anul 201X entităţile contabilizează:
entitatea „A":
- costul strugurilor transmişi entităţii „B" pentru fabricarea vinului brut în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare a creanţelor părţilor afiliate şi diminuare a stocurilor;
- cota-parte în profitul obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune în sumă de 324 319,5 lei [(2 941 920 lei - 2 083 860 lei - 137 350 lei) x 45%] - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- numerarul încasat de la entitatea „B" în sumă de 1 524 319,5 lei [(3 000 000 lei x 40%) + 324 319,5 lei] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate.
entitatea „B":
- costul strugurilor primiţi de la entitatea „A" în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente faţă de părţile afiliate;
- costul strugurilor consumaţi pentru fabricarea vinului brut în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare a costurilor de producţie şi diminuare a stocurilor;
- costurile de fabricare a vinului brut în sumă de 2 209 650 lei (61 290 dkl x 85 lei - 3 000 000 lei) - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor curente, amortizării activelor imobilizate etc.;
- costul vinului brut fabricat în sumă de 5 209 650 lei (2 209 650 lei + 3 000 000 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de producţie;
- valoarea de vînzare a vinului brut fabricat în sumă de 2 941 920 lei [(61 290 dkl x 120 lei) x 40%] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- costul vînzării produsului finit aferent operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 2 083 860 lei (5 209 650 lei x 40%) - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a stocurilor;
- cheltuielile de distribuire în sumă de 137 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- numerarul încasat de la cumpărători în sumă de 2 941 920 lei (61 290 dkl x 120 lei x 40%) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- veniturile decontate la rezultatul financiar în sumă de 2 941 920 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar;
- cheltuielile decontate la rezultatul financiar în sumă de 2 221 210 lei (2 083 860 lei + 137 350 lei) - ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar şi a cheltuielilor curente;
- cota-parte a entităţii „A" în profitul obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune, în sumă de 324 319,5 lei [(2 941 920 lei - 2 221 210 lei) x 45%] - ca diminuare a rezultatului financiar şi majorare a datoriilor faţă de părţile afiliate;
- numerarul transferat entităţii „A" în sumă de 1 524 319,5 lei [(3 000 000 lei x 40%) + 324 319,5 lei] - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.

Determinarea cotei părți a venitului fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării venitului din vînzări, obţinut în rezultatul efectuării operaţiunilor fără active comune

Exemplul 11. Entităţile „A" şi „B" au încheiat un contract de societate civilă pe 2 ani fără active comune în scopul procesării strugurilor în vin brut. Conform contractului de societate civilă entităţile au următoarele obligaţiuni:
entitatea „A" depune în calitate de contribuţii în activitatea societăţii civile materia primă (struguri) şi suportă propriile cheltuieli aferente creşterii şi transportării strugurilor la entitatea „B";
entitatea „B" organizează procesul de prelucrare a strugurilor, suportînd toate costurile aferente prelucrării acestora (materiale, salarii, amortizări etc.) şi cheltuielile de distribuire a vinului brut.
În contractul de societate civilă se prevede repartizarea veniturilor din vînzarea vinului brut astfel: entitatea „A" - 45% şi entitatea B - 55%.
În anul 201X entitatea „A" a predat spre prelucrare entităţii „B" 1 000 tone de struguri cu costul de 3 000 lei/tonă. Din strugurii primiţi entitatea „B" a fabricat vin brut în volum de 61 290 dkl., la un cost de 85 lei/dkl. Cheltuielile de distribuire prestate de terţi au alcătuit 137 350 lei. În primul an de activitate în comun entitatea „B" a comercializat 40% din volumul fabricat, la preţ de 120 lei/dkl, cu achitarea integrală a cotei entităţii „A".
Prin contractul de societate civilă entitatea „B" este desemnată în calitate de asociat-conducător.

În baza datelor din exemplu, entităţile în anul 201X contabilizează:
entitatea „A":
- costul strugurilor transmişi entităţii „B" (înregistrare contabilă internă de evidenţă a stocurilor) în sumă de 3 000 000 lei (1 000 tone x 3 000 lei/tonă) - ca majorare a stocurilor transmise spre prelucrare şi diminuare a strugurilor aflaţi în stoc;
- veniturile curente generate din operaţiunile efectuate fără active comune (din vînzarea vinului brut) în sumă de 1 323 864 lei (2 941 920 lei x 45%) - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- costul vînzărilor aferente operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 1 200 000 lei (3 000 000 lei x 40%) - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a costului stocurilor predate spre prelucrare;
- numerarul încasat din operaţiunile efectuate fără active comune în sumă de 1 323 864 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate.
entitatea „B":
- costul strugurilor primiţi de la entitatea „A" în sumă de 3 000 000 lei - ca înregistrare în contul extrabilanţier (majorare a valorii stocurilor primite);
- costurile de fabricare a vinului brut în sumă de 2 209 650 lei (61 290 dkl x 85 lei - 3 000 000 lei) - ca majorare a costurilor de producţie şi diminuare a costului stocurilor, majorare a datoriilor curente, a amortizării activelor imobilizate etc.;
- costul strugurilor consumaţi pentru fabricarea vinului brut la valoarea de 3 000 000 lei - ca decontare din contul extrabilanţier (diminuare a valorii stocurilor consumate);
- costul vinului brut fabricat în sumă de 2 209 650 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de producţie;
- valoarea de vînzare a vinului brut fabricat în sumă de 2 941 920 lei [(61 290 dkl x 120 lei) x 40%] - ca majorare a creanţelor curente şi majorare concomitentă a datoriilor curente faţă de părţi afiliate în sumă de 1 323 864 lei (2 941 920 lei x 45%) şi a veniturilor curente în sumă de 1 618 056 lei (2 941 920 lei x 55%);
- costul vînzărilor aferente operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 883 860 lei (2 209 650 lei x 40%) - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor;
- cheltuielile de distribuire a vinului brut în sumă de 137 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- numerarul încasat de la cumpărători în sumă de 2 941 920 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- numerarul transferat entităţii „A" în sumă de 1 323 864 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.

La finele perioadei de gestiune entitatea „B", în calitate de asociat-conducător, prezintă următoarele informaţii aferente operaţiunilor efectuate fără active comune:

Tabelul 1

Informaţii aferente rezultatelor operaţiunilor efectuate fără active comune pe anul 201X

Nr.

Indicatori

Suma, lei

Total

inclusiv, entitatea:

„A" - 45%

„B" - 55%

1.

Venituri din vînzări

2 941 920

1 323 864

1 618 056

2.

Costul vînzărilor

2 083 860

1 200 000

883 860

3.

Profitul brut (rd.1 - rd.2)

858 060

123 864

734 196

4.

Cheltuielile de distribuire

137 350

x

137 350

5.

Rezultatul (profitul) din operaţiuni efectuate fără active comune (rd.3 - rd.4)

720 710

123 864

596 846

Contabilizarea decontărilor efectuate în cazul în care una dintre părţile afiliate îşi asumă obligaţiile altei părţi

Exemplul 10. Entităţile „B" şi „C" sînt părţi afiliate. Din lipsa de numerar la entitatea „C", entitatea „B", acţionînd în calitate de garant, la 25 februarie 201X a transferat furnizorului din numele părţii afiliate „C" un avans în sumă de 50 000 lei. La 3 martie 201X entitatea „C" a achitat datoria faţă de entitatea „B".

În baza datelor din exemplu, entităţile contabilizează:
entitatea „B":
- transferarea avansului din numele părţii afiliate în sumă de 50 000 lei - ca majorare a creanţelor părţilor afiliate şi diminuare a numerarului;
- decontarea creanţelor părţilor afiliate în sumă de 50 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate;
entitatea „C":
- recunoaşterea avansului acordat de partea afiliată în sumă de 50 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi datoriilor faţă de părţile afiliate;
- achitarea datoriilor faţă de părţile afiliate în sumă de 50 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi numerarului.

Recunoașterea și contabilizarea veniturilor și cheltuielilor în cadrul operațiunilor de intermediere între părți afiliate

Exemplul 9. Entităţile „A" şi „B" sînt părţi afiliate. La 15.10.201X entitatea „A", conform contractului de comision, a primit de la entitatea „B" mărfuri în valoare de 100 000 lei, comisionul constituind 10 000 lei. Mărfurile au fost vîndute terţilor la data de 22.10.201X, iar achitarea finală cu comisionarul a avut loc la 05.11.201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea „A" contabilizează:
în octombrie 201X:
- costul mărfurilor primite de la entitatea „B" pentru vînzare ulterioară în sumă de 100 000 lei - ca înregistrare în contul extrabilanţier (majorare a valorii stocurilor primite);
- numerarul încasat din vînzarea mărfurilor terţilor în sumă de 100 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor faţă de părţile afiliate (entitatea „B");
- comisionul calculat în baza contractului de comision în sumă de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul mărfurilor vîndute terţilor în sumă de 100 000 lei - ca decontare din contul extrabilanţier (diminuare a valorii stocurilor vîndute);
în noiembrie 201X:
- achitarea datoriei faţă de entitatea „B" pentru mărfurile vîndute în sumă de 100 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului;
- comisionul încasat de la comitent în sumă de 10 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente.

Contabilizarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor între părțile afiliate

Exemplul 8. Entitatea „A" deţine controlul asupra entităţii „B" şi comercializează acesteia semifabricate în valoare de 72 000 lei, costul constituind 70 000 lei. Concomitent entitatea „A" a achiziţionat de la entitatea „B" materiale în valoare de 38 000 lei, costul lor fiind de 35 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entităţile contabilizează:
entitatea „A":
- valoarea de vînzare a semifabricatelor în sumă de 72 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente; 
- costul semifabricatelor comercializate în sumă de 70 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- valoarea materialelor achiziţionate în sumă de 38 000 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor faţă de părţile afiliate;
entitatea „B":
- valoarea semifabricatelor achiziţionate în sumă de 72 000 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor faţă de părţile afiliate;
- valoarea de vînzare a materialelor în sumă de 38 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi veniturilor curente;
- costul materialelor comercializate în sumă de 35 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor.

Ne considerarea ca părți afiliate a altor entități cum ar fi: finanțatorii, creditorii, organele sindicale etc. în cadrul unor relații ordinare

Exemplul 7. O entitate de microfinanţare acordă unei entităţi un împrumut în sumă de 30 000 lei pentru păstrarea şi prelucrarea producţiei agricole.

În baza datelor din exemplu, indiferent de volumul şi caracterul finanţărilor, entitatea şi entitatea de microfinanţare nu sînt părţi afiliate, întrucît entitatea nu exercită controlul asupra activităţii entităţii şi nu are influenţă semnificativă asupra politicilor financiare şi operaţionale ale acesteia.

Ne considerarea ca părți afiliate a entităților care au în comun un director, care nu controlează și nu influențează nici una din părți

Exemplul 6. Entităţile „A" şi „B" au un director financiar comun, care nu deţine cote de participaţie în capitalul social al acestora.

În baza datelor din exemplu, entităţile nominalizate nu se consideră părţi afiliate, cu toate că directorul acestora este parte afiliată cu fiecare din ele.

Recunoașterea ca părți afiliate în cazul cînd o entitate este controlată în comun de către o persoană fizică și un membru apropiat al familiei acestei persoane

Exemplul 4. O persoană fizică deţine 30%, iar fiul acesteia - 22% din capitalul social al entităţii „A".

În baza datelor din exemplu, părţi afiliate sînt entitatea „A" şi persoanele fizice nominalizate, întrucît acestea deţin peste 50% din capitalul social al entităţii şi, ca urmare, pot controla politicile financiare şi operaţionale ale acesteia.

Controlul asupra unei entități de către o persoană fizică care are o influență semnificativă asupra entității sau face parte din personalul-cheie din conducerea entității

Exemplul 5. Entitatea „A" deţine 60% din acţiunile entităţii „B". Restul 40% din acţiuni sînt repartizate între acţionari după cum urmează: 10% - deţine directorul general al entităţii „B", iar 30% - deţine directorul financiar al acestei entităţii.

În baza datelor din exemplu, părţi afiliate sînt:
- entităţile „A" şi „B", deoarece „A" deţine controlul asupra entităţii „B";
- directorul general al entităţii „B" şi entitatea „B", deoarece directorul general face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii;
- directorul financiar al entităţii „B" şi entitatea „B", deoarece directorul financiar deţine 30% din acţiunile entităţii şi are o influenţă semnificativă în gestionarea politicilor financiare şi operaţionale a acesteia.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...